CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > RADA OBCE > Usnesení ze zasedání Rady obce > činnost Rady obce dle zákona o obcích

činnost Rady obce dle zákona o obcích

zákon č.128/2000 Sb. o obcích

Rada obce

   § 99

   (1)  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a  ze  své  činnosti  odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

   (2)  V  obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).

   (3)  Radu  obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové  rady  volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce  je  lichý  a  činí  nejméně  5  a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat  jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

   (4)  Je-li  starosta  nebo  místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být i členem rady obce.

   § 100

   (1)  Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a  na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může  rozhodování  o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.

   (2)  Poklesne-li  v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce  pod  11  a  na  uprázdněné  mandáty  nenastoupí náhradníci, končí činnost  rady  obce  uplynutím  třicátého  dne  od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu  obce.  Funkce  rady  obce  vykonává  v  takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.

   (3)  Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady obce jednu  třetinu  počtu  členů zastupitelstva obce, aniž počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále své funkce.

   § 101

   (1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.  Rada  obce  může  k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

   (2)  Rada  obce  je  schopna  se  usnášet,  je-li přítomna nadpoloviční většina  všech  jejích  členů;  k  platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

   (3)  Rada  obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu  s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných  členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek  hlasování  a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být  pořízen  do  7  dnů  od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti  zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce   musí   být   uložen   u   obecního  úřadu  k  nahlédnutí  členům zastupitelstva obce.

   (4)  Rada  obce  vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.

   § 102

   (1)  Rada  obce  připravuje  návrhy  pro  jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

   (2) Radě obce je vyhrazeno

   a)  zabezpečovat  hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,

   b)  plnit  vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným   zastupitelstvem  obce,  s  výjimkou  obecní  policie,  úkoly zakladatele  nebo  zřizovatele  podle  zvláštních  předpisů,  nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),

   c)   rozhodovat  ve  věcech  obce  jako  jediného  společníka  obchodní společnosti,

   d) vydávat nařízení obce,

   e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,

   f)  stanovit  rozdělení  pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu (§ 109 odst. 2),

   g)  na  návrh  tajemníka  obecního  úřadu  jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem,^32b)

   h)  zřizovat  a  zrušovat  podle  potřeby,  komise  rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

   i)  kontrolovat  plnění  úkolů  obecním  úřadem  a  komisemi  v oblasti samostatné působnosti obce,

   j)  stanovit  celkový  počet  zaměstnanců  obce  v  obecním  úřadu  a v organizačních složkách obce,

   k)  ukládat  pokuty  ve  věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

   l)  přezkoumávat  na  základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti a komisemi,

   m)  rozhodovat  o  uzavírání  nájemních  smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost  může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti.

   n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

   o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,

   p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.

   (3)  Rada  obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do  samostatné  působnosti  obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit  starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).

   (4)  V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je  zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), f), j) a l).

   (5)  Je-li  rada  obce  odvolána  jako  celek  a není-li současně s tím zvolena  nová  rada obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.

   § 102a

   (1)  Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončenífunkčního  období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do  zvolení starosty obce v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3).

   (2)  Jestliže soud vyhoví návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování, je rada  obce  ode  dne  právní moci rozhodnutí soudu do dne, ve kterém se koná  ustavující  zasedání  nově  zvoleného  zastupitelstva obce, kromě pravomocí   stanovených  v  odstavci  1,  oprávněna  stanovit  pravidla rozpočtového provizoria a schvalovat rozpočtová opatření^32c).

   (3)  Jestliže  nedošlo ke zvolení zastupitelstva obce, protože okrsková volební  komise  neodevzdala  zápis  o  průběhu  a  výsledku hlasování, vykonává  rada  obce  ode  dne  následujícího po dni, ve kterém končila lhůta  okrskové  volební komise k odevzdání zápisu o průběhu a výsledku hlasování, do dne, ve kterém se koná ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce, pravomoci podle odstavce 2.

   (4)  V obcích, v nichž rada obce nebyla před ukončením funkčního období zastupitelstva  obce  volena  (§ 99 odst. 3), vykonává její pravomoci v období podle odstavce 1 dosavadní starosta (§ 107). Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky