CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > 110kV Křimice-Úherce přes Vejprnice

110kV Křimice-Úherce přes Vejprnice

 

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Č.j. : RR/136/12 V Plzni dne: 18.1.2012

Sp. zn. : ZN/28/RR/12

Vyřizuje : Jitka Kokošková

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací orgán“), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10, § 11 odst. 1 písm. b) a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 19.12.2011 k vyřízení odvolání, které dne 16.11.2011 podal Michal Klinger, nar. 4.8.1977, U Potoka č.p. 9, 330 27 Vejprnice, kterého zastupuje Ing. Ladislav Vostrý, Podmostní č.p. 19, 330 27 Vejprnice proti rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru výstavby, Benešova 295, 330 23 Nýřany, ze dne 4.11.2011 pod č.j. OV-Mrá/27399/2011.

Odvoláním napadeným rozhodnutím bylo podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, povoleno umístění stavby „Elektrického vedení VVN 110 kV a 22 kV Křimice – Úherce“ (dále jen „stavba“) na pozemích p.č. (KN) 876/2, 876/5, 766/3, 1377/2, 875/3, 849, 873/1, 1409/1, 848/11, 914, 873/10, 921/27, 921/25, 1401/1, 921/21, 921/20, 921/19, 921/18, 921/17, 921/16, 921/15, 1262, 921/14, 921/13, 921/11, 1250, 1243, 1242, 1235, 1234, 1225, 1224, 1216, 1215, 921/6, 921/5, 921/4, 921/1, 921/2, 1028/94, 1086/7, 1086/49, 1028/1, 1184/1, 1184/2, 1177, 1481, 1174, 1169, 1160, 1157, 1154, 1028/8, 1028/86, 1028/83, 1140, 1028/78, 1028/76, 1028/73, 1028/70, 1028/69, 1028/64, 1028/61, 1028/56, 1106, 1028/50, 1028/47, 1028/45, 1086/35, 1086/34, 1086/33, 1086/32, 1086/31, 1086/30, 1086/28, 1086/29, 1086/27, 1086/26, 1086/25, 1086/24, 1086/23, 1086/21, 1086/20, 1869/19, 1086/18, 1086/17, 1086/16, 1086/15, 1086/14, 1086/13, 1086/12, 1086/11, 1086/10, 1086/9, 1086/8, 1086/7, 1086/6, 1086/5, 1086/4, 1086/3, 1086/46 v katastrálním území Křimice, parc. č. (KN) 1390, 1298/1, 1296/8, 1390/2, (PK) 220, 222, 223, 224, 225, 227, 1461, 228, 229, 230, 231, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 514, 515, 516, 517, 520, 521, 524, 526, 527, 528, 529, 531, 536, 537, 542, 543, 548, 550, 555, 556, 432, 1689, 462, 463, 464, 465, 505/2, 505/3, 505/4, 499, 503/1, 474, 502, 471/1, 1685, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 1673, 305, 234, 1680, 221, 1675 v katastrálním území Vejprnice, parc. č. (KN) 1411, 1408/2, 1316, 1406/1, 1309/16, 1310/5, 1306/1, 1293/27, 1293/26, 1293/31, 1293/8, 1418/1, 1291/48, (PK) 288, 287, 286, 284, 283, 281, 280, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 259, 251, 250, 248, 243, 242, 241, 233, 232, 140, 140/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 138/1, 137, 127/40, 127/39, 127/38, 127/37, 127/36, 127/35, 127/34, 127/33, 134, 131/1, 476, 477, 1398, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 518, 519, 523, 526, 531, 533/2, 537, 541, 549/2, 551/2, 1393/2, 607, 608, 624, 1396/2, 629, 731, 1427, 700, 699, 696, 563/1, 562, 560 v katastrálním území Tlučná, parc. č. (KN) 1678/1, (PK) 1550/1, 1870/1, 1271/1, 1678/9, (GP) 1272) v katastrálním území Nýřany.

Odvolací orgán přezkoumal podle § 89 odst. 2 správního řádu rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru výstavby, ze dne 4.11.2011 pod č.j. OV-Mrá/27399/2011 a rozhodl takto :

rozhodnutí Městského úřadu Nýřany, odboru výstavby, ze dne 4.11.2011 pod č.j. OV-Mrá/27399/2011 podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se ruší a věc vrací k novému projednání správnímu orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu :

ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín2,

kterou zastupuje GA Energo technik s.r.o., Orlík, IČ 49196812, Na Střílně AB, 330 11 Třemošná

O d ů v o d n ě n í

Odvolací orgán z předloženého spisu zjistil, že dne 24.8.2011 podala společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín2, kterou zastupuje GA Energo technik s.r.o., Orlík, IČ 49196812, Na Střílně AB, 330 11 Třemošná žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad opatřením ze dne 1.9.2011 oznámil zahájení územního řízení a na 11.10.2011 nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání, ze kterého byl sepsán protokol. Žadatel, místně příslušné obce a dotčené orgány obdrželi oznámení o zahájení územního řízení v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona jednotlivě. Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, bylo vyrozumění oznámeno veřejnou vyhláškou. Dle vyznačení na písemném vyhotovení oznámení bylo zveřejněno na úřední i elektronické desce doručujícího správního orgánu od 2.9.2011 do 20.9.2011, na úřední desce i elektronické desce Magistrátu města Plzně od 6.9.2011 do 22.9.2011, na úřední i elektronické desce Obecního úřadu Vejprnice od 6.9.2011 do 22.9.2011, na úřední i elektronické desce Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice od 2.9.2011 do 19.9.2011 a na úřední i elektronické desce obce Tlučná od 6.9.2011 do 22.9.2011.

Dne 10.10.2011 stavební úřad obdržel žádost od pana Michala Klingera zast.: Ing. Ladislavem Vostrým, aby byl rozšířen okruh účastníků územního řízení. Stavební úřad žádosti vyhověl usnesením o určení účastenství v řízení vydaným dne 11.10.2011 pod č.j.: OV-Mrá/26504/2011. Oznámením stanovil lhůtu pro uplatnění námitek a umožnil nahlížení do spisu 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Vyrozumění o rozhodnutí o účastenství v řízení bylo vyvěšeno na úřední i elektronické desce doručujícího správního orgánu od 11.10.2011 do 31.10.2011, na úřední i elektronické desce Magistrátu města Plzně - při přezkoumání spisu odvolací orgán zjistil, že součástí spisu není doklad o vyvěšení, na úřední i elektronické desce Obecního úřadu Tlučná od 12.10. 2011 do 28.10.2011, na úřední i elektronické desce Úřadu městského obvodu Plzeň 5 – Křimice od 14.10.2011 do 31.10.2011, na úřední i elektronické desce Obecního úřadu Vejprnice od 12.10.2011 do 31.10.2011. Dne 11.10.2011 podal námitky a připomínky p. Michal Klinger nar. 4.8.1977, U Potoka č.p. 9, 330 27 Vejprnice, kterého zastupuje Ing. Ladislav Vostrý, Podmostní č.p. 19, 330 27 Vejprnice. P. Michal Klinger uvádí, že projektová dokumentace byla vypracována v rozporu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, v rozporu s Územním plánem obce Vejprnice, a že nově navržená trasa vedení 110 kV nevhodně rozšiřuje stávající ochranné pásmo nadzemního vedení 22 kV jihovýchodním směrem o cca 20m směrem k intravilánu obce Vejprnice.

Z ústního projednání žádosti stavební úřad sepsal protokol. Při ústním jednání uvedla paní Hana Forejtová do protokolu, že nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k jejím dotčeným pozemkům – preferuje jejich výkup. Pan Jaroslav Vojtíšek uvedl, že požaduje legalizovat staré věcné břemeno vzniklé ze zákona na stávající vedení VN a dále požaduje, aby na jeho pozemcích nebyl umístěn sloup.

Dne 4.11.2011 vydal Městský úřad Nýřany odbor výstavby Rozhodnutí o umístění stavby „Elektrického vedení VVN 110 kV a 22 kV Křimice – Úherce“ stanovil v něm podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu a rozhodl o námitkách účastníků řízení. V odůvodnění popisuje průběh řízení, uvádí výčet účastníků řízení a předložených podkladů, úvahy, které ho vedly k vydání rozhodnutí a vypořádává se s námitkami účastníků. Žadatel, místně příslušné obce a dotčené orgány obdrželi rozhodnutí dle § 92 odst. 3 stavebního zákona jednotlivě. Ostatním účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo rozhodnutí doručováno podle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí bylo na úřední i elektronické desce doručujícího správního orgánu zveřejněno od 9.11.2011 do 25.11.2011, na úřední i elektronické desce ÚMO Plzeň 5 – Křimice od 14.11.2011 do 30.11.2011, na úřední i elektronické desce MMP od 1.11.2011 do 29.11.2011, na úřední i elektronické desce obce Vejprnice od 10.11.2011 do 28.11.2011, na úřední i elektronické desce obce Tlučná od 10.11.2011 do 26.11.2011.

Dne 16.11.2011 se proti vydanému rozhodnutí odvolal p. Michal Klinger, nar. 4.8.1977, U Potoka č.p. 9, 330 27 Vejprnice, kterého zastupuje Ing. Ladislav Vostrý, Podmostní č.p. 19, 330 27 Vejprnice (dále jen „odvolatel“). V úvodu odvolání odvolatel uvádí, že nevydal souhlas se stavbou, ani nebyl stavebníkem o tento souhlas požádán. Stavbou nového vedení 110 kV bude zasažen novým ochranným pásmem jeho pozemek. Uvádí, že ochranným pásmem na jeho pozemku nepochybně dojde k omezení běžného způsobu užívání zasaženého pozemku a tím i k zásahu do jeho vlastnických práv. Namítá, že stavební úřad mylně uvádí stavbu jako přenosovou soustavu, když se pravděpodobně jedná o distribuční soustavu. Dále uvádí, že nová trasa nadzemního vedení 110 kV je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZURPK), domnívá se, že před zahájením územního řízení o zřízení nové trasy 110 kV je nutné nejprve provést změnu ZURPK. Uvádí, že elektrickou energii o napětí 110 kV z rozvoden Nová Hospoda, Vranov, Holýšov, Chlumčany a i z rozvodny Křimice lze vést vedení 110 kV do Úherec jinudy. Obhájit právě tuto trasu musí provozovatel distribuční soustavy právě v řízení o změně územně- plánovací dokumentace vyššího územního celku – tedy Plzeňského kraje. Odvolatel dále uvádí, že trasa nadzemního vedení 110 kV je v rozporu s územním plánem obce Vejprnice, domnívá se, že je nejprve nutné provést změnu územního plánu obce Vejprnice. Dále odvolatel uvádí, rozšířením ochranného pásma na katastrálním území cca 2,5 km, znehodnocuje tato stavba přibližně 5 hektarů pozemků v katastrálním území Vejprnice. Jako nejvhodnější řešení se odvolateli jeví využít stávajícího ochranného pásma nadzemního vedení 22 kV i pro vedení 110 kV. Ochranná pásma lze minimalizovat třeba použitím izolovaných vodičů.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.11.2011 vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a o tom, že mají možnost se k němu ve lhůtě do 14.12.2011 vyjádřit. Vyrozumění bylo opět doručováno veřejnou vyhláškou a na úřední desce jej stavební úřad zveřejnil od 21.11.2011 do 9.12.2011, na úřední desce v obci Vejprnice bylo zveřejněno od 22.11.2011 do 8.12.2011, na úřední i elektronické desce ÚMO Plzeň 5 – Křimice od 24.11.2011 do 12.12.2011, na úřední i elektronické desce MMP od 24.11.2011 do 12.12.2011, na úřední i elektronické desce obce Tlučná od 22.11.2011 do 8.12.2011.

Dne 14.12.2011 podala GA Energo technik s.r.o., Orlík, IČ 49196812, Na Střílně AB, 330 11 Třemošná na stavební úřad vyjádření k odvolání, ve kterém uvádí, že trasa navrhovaného elektrického vedení 110 kV a 22 kV Křimice – Úherce v katastrálním území Vejprnice využívá v co možná největší míře koridoru stávajícího vzdušného vedení 22 kV. Trasa tohoto stávajícího vedení je zakreslena ve výkresech Limity území a koridory technické infrastruktury, které jsou součástí schváleného územního plánu obce Vejprnice a jeho změny č. 1. Podle schváleného územního plánu Vejprnice a jeho změny č. 1 je trasa vedena mimo zastavěné a zastavitelné území obce Vejprnice. Odchyluje se jen v katastrálním území Křimice, čímž se vyhýbá významnému krajinnému prvku Dolov. Nové vedení je navrhováno podél stávajícího vedení a tím se v maximální možné míře využije stávající ochranné pásmo vedení 22 kV. Umístění vedení na opačnou stranu směrem severozápadním od intravilánu obce Vejprnice by k žádnému zlepšení využití dotčených pozemků nedošlo a naopak by bylo nutno nejméně 2x křížit stávající vedení 22 kV, protože stávající transformovna Křimice i nová transformovna Úherce se nacházejí směrem jihovýchodním od stávajícího vedení 22 kV. Umístěním vedení 110kV ke stávajícímu vedení 22 kV nedojde ke znemožnění využití území k účelům daným v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Po vybudování transformovny Úherce, která by měla být napojena právě z navrhovaného vedení 110 kV, bude možné další využití rozvojového území Průmyslová zóna Jihozápad, která v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje yvmezena je. Výška stožárů a tím i výška vedení neomezí obdělávání pozemků a jejich využití pro zemědělské činnosti mimo stožárová místa.

Dne 19.12.2011 byl stavebním úřadem dle ustanovení § 88 odst. 1 správního řádu spis v dané věci společně se stanoviskem předán odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

Dne 4.1.2012 stavební úřad spis doplnil o doklad o vyvěšení opatření Výzva vyjádření k podanému odvolání z obce Tlučná, Vejprnice a ÚMO Plzeň 5 – Křimice a zároveň uvedl, že dodatečným prověřením pozemků dotčených stavbou bylo zjištěno, že pozemky v katastrálním území Křimice jsou v rozhodnutí uvedeny chybně. V rozhodnutí chybí pozemky parc. č. 883/1, 883/8, 883/10, 766/4, 1038/2, 875/8, 875/11, 921/30, 1401/3, 998/1, 1086/1, naopak v rozhodnutí uvedené pozemky parc. č. 914, 873/10, 921/27, 921/25, 1401/1, 921/2, 1086/49, 1086/35 a 1086/46 nejsou stavbou dotčeny. V katastrálním území Vejprnice chybí pozemky parc. č. (PK) 528/2, 528/1, 530/2 a (KN) 1334/1. V rozhodnutí jsou některé pozemky v katastrálním území Tlučná uváděny ještě ve zjednodušené evidenci, ale v současné době jsou již zapsány na listech vlastnictví v katastru nemovitostí.

Odvolací orgán nejprve posuzoval, zda podané odvolání bylo včasné a přípustné. Rozhodnutí bylo vydáno dne 4.11.2011. Dle § 20 Stavebního zákona se v případě, že se písemnost zveřejňuje na více úředních deskách, považuje za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena nejpozději. V tomto případě je tímto dnem 14.11.2011. Dnem doručení je dle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád patnáctý den po vyvěšení písemnosti. V tomto případě je tímto dnem 29.11.2011. Odvolání bylo shledáno jako včasné a přípustné. Odvolatel podal odvolání dne 16.11.2011.

Dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu lze odvolání podat až poté, co bylo rozhodnutí vydáno a bylo-li podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. Odvolání bylo podáno osobou, která měla postavení účastníka územního řízení. Odvolání bylo proto shledáno jako včasné a přípustné.

Odvolací orgán podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo, s právními předpisy a dospěl k závěru, že odvoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, a to zejména z důvodu níže uvedených.

Rozhodnutí o umístění stavby postrádá některé jeho speciální náležitosti dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., a to např. druh pozemků dotčených umístěním stavby podle katastru nemovitostí, vymezení území dotčeného vlivy stavby, umístění staveb stožárů na dotčených pozemcích, součástí rozhodnutí není stavebním úřadem ověřená grafická příloha, ačkoliv na ni stavební úřad v podmínkách pro umístění stavby odkazuje. U liniové stavby, jakou elektrické vedení VVN 110 kV bezesporu je, je požadavek § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. na vymezení území dotčeného vlivy stavby víceméně komplikovaný, ale měl by být respektován a minimálně v rozhodnutí zmíněn. Rovněž tak umístění stavby na pozemku. Jako zásadní se odvolacímu orgánu jeví absence stavbou přímo dotčených pozemků, na které sám upozornil stavební úřad ve svém doplnění ze dne 4.1.2012 a naopak zahrnutí pozemků, které stavbou dotčeny nejsou. Odvolací orgán při ověřování dalších pozemků došel k závěru, že v rozhodnutí není např. zmíněn stavbou dotčený pozemek parc. č. 1401/4 v k.ú. Křimice, dále stavbou dotčené pozemky parc. č. 1320, 1321 v k.ú. Vejprnice. Z výše uvedeného plyne, že ani okruh účastníků řízení nemůže být úplný.

Odvolací orgán má dále dle § 89 odst. 2 správního řádu za povinnost přezkoumat správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Odvolací orgán se ztotožňuje s odůvodněním námitek, které byly do územního řízení o umístění stavby vzneseny. Jelikož se jedná o stavbu ve veřejném zájmu, nemusí provozovatel přenosové soustavy podle § 86 odst. 3 SZ k územnímu řízení předkládat souhlasy majitelů dotčených pozemků a zřizovatel má podle zákona č. 458/2000 Sb. § 24 odst. 3 e) v souladu se zvláštním právním předpisem právo zřizovat a provozovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich vedení. A podle § 24, odst. 4 je provozovatel přenosové soustavy povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odstavci 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti; v případě, že vlastník není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a jsou-li dány podmínky pro omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě podle zvláštního právního předpisu, vydá příslušný vyvlastňovací úřad na návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene umožňujícího využití této nemovitosti nebo její části. Stavební úřad by postupoval stejně i případě, že by se jednalo o distribuční soustavu, protože z hlediska energetického zákona jsou práva pro provozovatele úplně stejná. Nicméně odvolací orgán při přezkoumávání spisu nikde nenašel zda se jedná o distribuční soustavu nebo přenosovou soustavu. Stavba není řešena Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje schválenými usnesením č. 834/08 dne 2.9.2008 zastupitelstvem Plzeňského kraje, což však neznamená, že nemůže být umístěna, jak stavební úřad správně ve svém rozhodnutí uvedl.

Z důvodů výše uvedených a z důvodu, že není možné odvoláním napadené rozhodnutí změnit, odvolací orgán rozhodl, že rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání správnímu orgánu, který ho vydal.

K vadám řízení, o nichž nešlo mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíželo.

Odvolací orgán vrací stavebnímu úřadu věc k novému projednání a k řádnému posouzení. Stavební úřad v novém projednání stanoví správně pozemky dotčené stavbou dle aktuálního stavu KN, z toho plyne i správné určení okruhu účastníků územního řízení. U všech dotčených pozemků uvede i druh pozemků podle katastru nemovitostí. Vyzve stavebníka k úpravě průvodní zprávy, kdy v bodě d) je uvedeno, že stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 137/198 Sb. a souvisejících předpisů. Tato vyhláška již není v platnosti a nahradila ji vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V druhu a účelu umisťované stavby správně uvede celkovou délku stavby a doplní do spisu všechny doklady o vyvěšení všech dokumentů, které měly být vyvěšeny na úředních deskách dotčených obcí. Dále upřesní zda se jedná o přenosovou nebo distribuční soustavu. Součástí nového rozhodnutí bude grafická příloha dle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Bude-li potřebné další doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí, seznámí s tím stavební úřad účastníky řízení a dá přiměřenou lhůtu k seznámení se s podklady pro vydání nového rozhodnutí.

Ostatní účastníci řízení :

ČEZ Distribuce a.s., ČEZ Správa majetku s.r.o., Statutární město Plzeň, obec Vejprnice, obec Tlučná, město Nýřany, Ing. Jaroslav Lobkowicz, Ladislas Fréderic de Lobkowicz, Marie Isabelle Lobkowicz, Marie Theresie Lobkowicz, Julie Vícenová, Jaroslava Malečková, Jiří Jílek, Jitka Hausmanová, Bohumila Kolenská, Jana Švehlová, Hana Forejtová, Miloslava Pokorná, Miloš Pokorný, MVDr. Petr Pokorný, Dagmar Stryalová, Bohumil Kokoška, Mgr. Roman Vavřík, František Havlík, Ing. Anna Havlíková, Jiří Vavřík, Romana Hrubá, Aleš Jílek, Anna Hakerová, MUDr. Ludmila Williamsová, Iva Patočková, Pozemkový fond ČR, Gabriela Grňová, Vlastimil Walter, Milena Bártová, Eva Horčičková, Lukáš Hauer, Martin Otásek, Marie Kočandrlová, Libuše Otásková, Petr Otásek, MUDr. Libuše Bornová, Jaroslav Martínek, Stanislava Váňová, Věra Steidlová, Václava Bártová, Václav Benetka, Ludmila Šmídlová, Ludmila Radlová, Jiří Walter, Danuše Hajná, František Jílek, Zdeněk Jílek, Vlasta Hufeislová, Dagmar Mainzerová, Vladimír Šitra, Ing. Jaroslav Valdman, Ludmila Valdmanová, František Ženíšek, Marie Ženíšková, Miroslav Hauser, MUDr. Zdeňka Geráková, Ing. Jiří Černý, Josef Černý, Baumann Petr, Ing. Jiří Matouš, Jiří Valníček, Marie Valníčková, Anna Škoulová, Dobromila Škoulová, Blanka Mužíková, Ludmila Císařová, Hana Matoušková, Ing. Václav Moravec, Eva Elhottová, Bohumil Kokoška, Helena Dufková, Aloisie Jílková, Petr Jílek, Jan Drnek, Anna Vachelová, Jaroslav Karpíšek, Marie Kopecká, Anna Karpíšková, František Václav, Kamil Václav, Václav Melichar, Stanislava Müllerová, Ladislav Hauser, Josef Boháč, Š & L DRŮBEŽÁRNA VEJPRNICE spol. s.r.o., Václav Štefánek, Marie Šnajdrová, Martin Štěpánek, Ing. Anna Králová, Martina Schmiedhuberová, Marie Lepičová, Václav Lepič, Ludmila Vacková, Marie Wintrlová, Římskokatolická farnost Nýřany, Jaroslav Vojtíšek, Michal Klinger, Lucie Skácelová, Miroslav Hucl, Jaroslava Spilková, Marie Kopecká, Anna Vlková, Věra Chválová, Luboš Hauer, Ing. Miroslava Fialová, Luděk Ekstein, Pavel Šantora, Václav Šantora, Ivana Karpíšková, Božena Dolejšová, Anna Adámková, Anna Vágnerová, Miluška Kabátová, Jitka Vyorálková, MUDr. Jana Kučerová, MUDr. Ludmila Králová, Václav Mareš, Jaroslav Mareš, Alena Čutková, Josef Franz, Jaroslava Mrázková, Miroslav Franz, Jaroslav Franz, Jarmila Pešanová, Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, Václav lukeš, Ing. František Hlaváč, Ing. jiří Bulka, Josef Škola, Václav Karpíšek, Tomáš Soukup, Netrval Jiří, Marta Bittnerová, Jitka Mottlová, MAYFIELD Plzeň s.r.o., Jindřiška Lišková, Miloslava Puchtová, Eva Jíchová, Jiří Keseg, Zdeňka Poláková, Věra Krátká, Josef Melichar, PaedDr. Vladimír herman, Ing. Josef Čejka, Hana Puchtová, Správa železniční a dopravní cesty s.o., Alena Kaslová, STOLLEN spol. s.r.o., Marie Rádlová, Vlasta Langová, Vratislav Netrh, Ivana Monsportová, Václava Melicharová, Stanislava Honsová, Oldřich Novotný, Karolína Hnátová, Miroslava Hanáková, Věra Vršecká, Ing. Václav Vítek, Plzeňské štěrkopísky s.r.o., Jiří Nováček, Otakar Egermaier, Miluška Randová, Ing. Pavel Preisler, Eva Hornychová, Yvona Kozáková, Státní statek Jeneč s.p., Pavel Krš, Ing. Stanislav Rádl, Ing. Pavel Rádl, Marie Slabá, Lada Pátková, Dalibor Pátek, Ctibor Meiner, Ing. Jaroslav Tauš, Ivana Taušová, Ing. Petr Schmid, Ladislava Schmidová, František Cimický, Anna Cimická, Zdeňka Bláhová, Jaroslav Meiner, Jitka Kadlecová, Eva černá, Povodí Vltavy s.p., Josef Kraus.    

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se dle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat,
otisk úředního razítka
Ing. arch. Miloslav Michalec

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Rozhodnutí obdrží :

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (jednotlivě) :

ČEZ Distribuce a.s., prostřednictvím zástupce: GA Energo technik s.r.o., Orlík, IDDS: ryt33bf

Ostatní účastníci řízení obdrží veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p

 

 • Městský úřad Nýřany, pracovitě Plzeň, odbor dopravy, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň

 • Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň ŽP, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň 1

 • Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor územního plánování, Americká č.p. 39, 304 66 Plzeň 1

 • Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, Plzeň, IDDS: 9gsaax4

 • Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 11, 306 32 Plzeň 1

 • Magistrát města Plzně, odbor dopravy, Škroupova č. p. 5, Plzeň

 • Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Radobyčická č.p. 25, 304 50 Plzeň

 • Obvodní báňský úřad v Plzni, IDDS: m4eadvu

 • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: zzjbr3p

2x vlastní

Dále obdrží písemné vyhotovení (s žádostí o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění na elektronické úřední desce a po sejmutí vrácení zpět odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje) :

 

Obec Tlučná, IDDS: nifbtpu

 

 • Obec Vejprnice, IDDS: yjtbarh

 • Statutární město Plzeň, IDDS: 6iybfxn

 • Úřad městského obvodu Plzeň 5, IDDS: u98b2yk

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se podle § 144 správního řádu toto rozhodnutí účastníkům řízení, kromě účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu.

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou účastníkům řízení, kromě účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, kterým se doručuje jednotlivě. Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Účinky doručení (oznámení) rozhodnutí se odvíjí od doby vyvěšení rozhodnutí na úřední desce doručujícího správního orgánu, kterým je odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vyvěšeno dne : ………………………. Sejmuto dne :………………………..

(podpis a razítko oprávněné osoby)

Zveřejněno dálkovým přístupem dne :………… Sejmuto dne :…………………………

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Věc : Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby

         Elektrického vedení VVN 110kV a 22kV Křimice-Úherce 

Vážení,

po prostudování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby

 

o d v o l á v á m    s e
 

proti rozhodnutí o umístění stavby

Odůvodnění :

 1. K zamýšlené stavbě jsem jako vlastník pozemku ZE 284 v k.ú Vejprnice nevydal souhlas se stavbou, ani jsem nebyl stavebníkem o tento souhlas požádán. Stavbou nového vedení 110kV bude zasažen novým ochranným pásmem tohoto vedení můj pozemek. Toto ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí. Ochranným pásmem na mém pozemku nepochybně dojde k omezení běžného způsobu užívání zasaženého pozemku a tím i k zásahu do mých vlastnických práv. Souhlas se stavbou, pokud je mi známo, nevydali ani ostatní vlastníci pozemků, na nichž se nově rozšíří ochranné pásmo nadzemního vedení 110kV, paní Hana Forejtová (vlastník pozemků KN 1086/28, 1086/32 a 921/20 v k.ů. Křimice) dokonce vydala nesouhlas se stavbou. Přesto stavební úřad Nýřany vydal územní rozhodnutí. Stavební úřad toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že „provozovatel přenosové soustavy má dle energetického zákona právo zřizovat na cizích nemovitostech zařízení přenosové soustavy“. Stavební úřad se patrně mýlí, když o této stavbě píše jako o „přenosové soustavě“. Pravděpodobně se jedná o „distribuční soustavu“. Provozovatel distribuční soustavy sice má také právo zřizovat na cizích nemovitostech zařízení distribuční soustavy, ale pouze jenom v souladu s podmínkami stanovenými územním rozhodnutím. Mezi tyto neopominutelné podmínky patří souhlas se stavbou všech vlastníků nemovitosti, na kterých vznikne rozšířené ochranné pásmo nadzemního vedení 110kV. Až teprve poté, kdy není možné zřídit věcné břemeno s vlastníkem smluvně, může stavební úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnout o zřízení věcného břemene.

   

 2. Nová trasa nadzemního vedení 110kV je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZURPK). V grafické ani textové části B5-Koncepce zásobování plynem a elektrickou energií se nevyskytuje ani zmínka o tom, že by v trase Křimice-Vejprnice-Tlučná-Úherce byla nějaká trasa vedení VVN 110kV – v návrhu, ve výhledu, ani stávající. Trasy vedení 110kV nejsou v ZURPK rozlišeny na vedení přenosové soustavy a distribuční soustavy. Dle mého názoru je nezbytně nutné před zahájením územního řízení o zřízení nové trasy 110kV nejprve provést změnu ZURPK. Stavební úřad odůvodňuje oprávněnost nové trasy 110kV tím, že v ZURPK je rozvojové území „Průmyslová zóna Jihozápad“. Ano, ale přivést elektrickou energii o napětí 110kV lze i z rozvoden Nová Hospoda, Vranov, Holýšov, Chlumčany. I z rozvodny Křimice lze vést vedení 110kV do Úherec jinudy. Obhájit právě tuto trasu musí provozovatel distribuční soustavy právě v řízení o změně územně-plánovací dokumentace vyššího územního celku – tedy Plzeňského kraje.

   

 3. Nová trasa nadzemního vedení 110kV je v rozporu s Územním plánem obce Vejprnice (dále jen UPOV). V grafické ani textové části Limity území se nevyskytuje ani zmínka o tom, že by v trase Křimice-Vejprnice-Tlučná byla nějaká trasa vedení VVN 110kV – v návrhu, ve výhledu, ani stávající. V grafické části jsou definovány pouze trasy vzdušného vedení el.energie 22kV a ochranná pásma vedení el. energie.Trasy vedení 110kV se v grafické části vůbec nevyskytují. Dle mého názoru je nezbytně nutné před zahájením územního řízení o stavbě nové trasy 110kV nejprve provést změnu UOPV. Nová trasa nadzemního vedení 110kV rozšiřuje stávající ochranné pásmo nadzemního vedení 22kV asi o 20m směrem k intravilánu obce Vejprnice, tedy na jihovýchod. Pokud je tedy délka rozšíření ochranného pásma na katastrálním území cca 2,5km, znehodnocuje tato stavba přibližně 5 hektarů pozemků pouze v katastrálním území Vejprnice. Toto znehodnocení je navždy, neboť nelze očekávat, že by provozovatel distribuční soustavy dobrovolně opouštěl území, kde může libovolně přidávat další vedení. Jako nejvhodnější řešení pro trasu nového vedení 110kV se mi jeví využití stávajícího ochranného pásma nadzemního vedení 22kV i pro vedení 110kV. Ochranná pásma lze minimalizovat, třeba použitím izolovaných vodičů.

 

Příloha : - Schéma distribučních a přenosových sítí ČR 110-400kV k 1.1.2009

 

S pozdravem

Michal Klinger

zastoupený Ladislavem Vostrým

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky