CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Nákup pozemků v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá, U Křížku

Nákup pozemků v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá, U Křížku

22.2.2001 : Zastupitelstvo obce (ZO) schvaluje výkup pozemků k narovnání majetkoprávních vztahů u pozemků pod místními komunikacemi a veřejnými prostranstvími za limitní cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje Radu obce (RO) narovnáním těchto majetkoprávních vztahů. ZO pověřilo RO k úkonům vedoucím k uzavření kupní smlouvy. ZO nerozhodlo (a ani nemohlo rozhodnout) o přenesení pravomocí na RO ohledně nákupu pozemků. ZO buď odsouhlasí konkrétní kupní smlouvu, nebo odsouhlasí podstatné náležitosti kupní smlouvy (identifikace prodávajícího, parcelní čísla pozemků a cena) a její uzavření přenechá RO - to evidentně splněno nebylo.
6.9.2002 : Petr Otásek a Ondřej Zapoměl kupují pozemky 1199/89, 1199/90 a 1199/91. V tuto chvíli je to orná půda.
2.11.2002 : Občané zvolili nové Zastupitelstvo obce.
4.8.2003 : Starosta Váchal uzavírá 4 kupní smlouvy na pozemky o ploše 1.171m2 v ulici Skupově s pány Karel Doležal, Pavel Doležal, Václav Karpíšek, Václav Melichar a Ondřej Zapoměl za 1.171Kč (1 Kč/m2). Starosta k tomuto úkonu neměl oprávnění od Zastupitelstva obce. Pozemky však byly převedeny na obec.
25.2.2004 : Starosta Váchal uzavírá kupní smlouvu na pozemky o ploše 2.088m2 v ulici Skupově s pány Petr Otásek, Ondřej Zapoměl, Karel Doležal a Pavel Doležal za 2.088 Kč (1 Kč/m2). Starosta k tomuto úkonu neměl oprávnění od Zastupitelstva obce. Pozemky však byly převedeny na obec.
4.5.2004 : Stavební úřad Nýřany vydává územní rozhodnutí stavebníkovi Ondřeji Zapomělovi, budou asfaltové povrchy, popř. betonové dlažby.
21.5.2004 : Starosta Váchal uzavírá kupní smlouvu na pozemky o ploše 728m2 v ulici Skupově s pány Karel Doležal, Pavel Doležal a Václav Melichar za 7.280 Kč (10 Kč/m2). Starosta k tomuto úkonu neměl oprávnění od Zastupitelstva obce. Pozemky však byly převedeny na obec.
16.8.2004 : Stavební úřad Nýřany vydává stavební povolení stavebníkům Petr Otásek a Ondřej Zapoměl na stavbu místních komunikací v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá, U Křížku a chodník podél Křimické. Budou asfaltové povrchy, popř. betonové dlažby.
7.9.2004 : Stavebníci Petr Otásek a Ondřej Zapoměl zahajují stavbu chodníku podél Křimické za obecní peníze.
26.10.2005 : Rada obce jednomyslně schvaluje nabídku na koupi pozemků o ploše 5.467m2 (orná půda) v ulicích Žitná, Dlouhá a U Křížku od pánů Petr Otásek a Ondřej Zapoměl za 109.340 Kč (20 Kč/m2) a pověřuje starostu Váchala podpisem kupní smlouvy. Zároveň RO pověřuje starostu uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou BM stavební, s.r.o., ohledně záruky na cesty. Rada obce neměla oprávnění pověřit starostu podpisem kupní smlouvy, to má pouze Zastupitelstvo obce. Navíc RO neodsouhlasila koupi pozemku 1199/89, který se později koupil a odsouhlasila koupi pozemků 1199/92 a 1199/97, které nebyly předmětem nabídky - patrně písařská chyba Obecního úřadu.
12.12.2005 : Starosta obce Váchal uzavírá výše uvedenou kupní smlouvu. Starosta k tomu neměl oprávnění od Zastupitelstva obce. Pozemky se následně převádí na obec. V kupní smlouvě není ani slovo o tom, že by se zároveň s pozemky kupovaly i zpevněné povrchy (tedy stavba na těchto pozemcích), nebo úmluva o tom, že prodávající má povinnost tyto povrchy vystavět, zkolaudovat a poskytnout záruku po dobu alespoň 3 roky.
13.3.2006 : Kontrolní výbor Zastupitelstva obce oznamuje Radě obce podezření na porušení zákona o obcích při výkupu pozemků do majetku obce bez souhlasu Zastupitelstva obce..
28.4.2006 : Kontrolní výbor Zastupitelstva obce opět oznamuje Radě obce podezření na porušení zákona o obcích při výkupu pozemků do majetku obce bez souhlasu Zastupitelstva obce.
3.5.2006 : Člen Zastupitelstva obce, člen Kontrolního výboru ZO a člen Stavební komise RO Ing. Josef Jung podává trestní oznámení na možné porušení zákona při výkupu pozemků bez souhlasu Zastupitelstva obce.
1.6.2006 : Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečně kupní smlouvy na pozemky pod neexistujícími místními komunikacemi 8 hlasy (kterými?). Tento úkon je však již neplatný.
xx.xx.2006 : Obecní úřad (silniční správní úřad) zařazuje neexistující pozemní komunikace do kategorie místní komunikace III.třídy (Dlouhá) a IV.třídy (ostatní). Tím na sebe obec bere závazek tyto místní komunikace uvést do stavebně technického vybavení odpovídajícího těmto kategoriím pozemních komunikací, neboť místní komunikace jsou ze zákona vlastnictvím obce. Obec bere na sebe i údržbu.
9.8.2006 : Starosta v MF Dnes : "To, že obec pozemky vlastní, ještě neznamená, že bude muset stavbu silnice platit."
21.10.2006 : Občané zvolili nové Zastupitelstvo obce.
4.5.2007 : Policie ČR odkládá věc ohledně podezření ze spáchání trestného činu při nákupu pozemků. Nic se nestalo, zapomeňte! Nikdo si na nic nepamatuje. Prý byly vybudovány zpevněné povrchy s 3-letou zárukou, tvrdí v protokolech pan Otásek i Zapoměl. Kam jen zmizel ten lupek? Je to dostatečně kvalitní povrch pro Vejprnice, pane Otásku? Že by se propadl do bahna? Co na to stavební úřad Nýřany? Co na to silniční správní úřad Vejprnice?
28.5.2007 : Státní zastupitelství odkládá věc rovněž.
11.8.2010 : Ministerstvo vnitra ČR vydává stanovisko o neplatnosti kupních smluv.
16.10.2010 : Občané zvolili nové Zastupitelstvo obce.
18.3.2011 : Pan Petr Otásek, starosta Městského obvodu Plzeň 5-Křimice, společně s panem Ondřejem Zapomělem zapomněli dokončit místní komunikace v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá, U Křížku. Je dokončen pouze chodník podél Křimické ulice za obecní peníze, obyvatelé v těchto ulicích se dál brodí v bahně. Cena výstavby místních komunikací v těchto ulicích při celkové ploše 9.476 m2 se dá odhadnout na 14 milionů Kč. Všechny kupní smlouvy, jejichž podstatné náležitosti (identifikace prodávajícího, parcelní čísla pozemků a cena) nebyly před uzavřením těchto kupních smluv odsouhlaseny Zastupitelstvem obce, jsou od počátku neplatné, byť by byly uzavřeny starostou v dobré víře, či dodatečně odsouhlaseny Zastupitelstvem obce. Starosta Váchal  všech 7 kupních smluv z let 2003-2005 opatřil doložkou, ve které potvrzuje svým podpisem a kulatým razítkem obce, že koupě byla projednána a odsouhlasena Zastupitelstvem obce. Starosta Váchal asi zapomněl, které Zastupitelstvo obce ho zvolilo do funkce starosty. Starostu Váchala zvolilo Zastupitelstvo obce z let 2002-2006 (a později i 2006-2010). I kdyby Zastupitelstvo obce z let 1998-2002 mělo oprávnění přenést svoji pravomoc při nákupu pozemků na Radu obce z let 1998-2002 (a v tomto případě nemělo), v žádném případě by tato pravomoc nemohla být přenesena i na Radu obce z let 2002-2006. K tomu nemusí být člověk vystudovaný právník, k tomu stačí selský rozum!
 
21.3.2011 : Pozemek 1199/119 (59m2-vozovka na křižovatce Dlouhá-Křimická) vznikl 19.12.2005 oddělením z pozemku 1199/91. Pozemek 1199/117 (11m2-chodník severní na křižovatce Dlouhá-Křimická) je v majetku pana Petra Otáska a vznikl 19.12.2005 oddělením z pozemku 1199/69. Pozemek 1199/118 (11m2-chodník jižní na křižovatce Dlouhá-Křimická) je v majetku paní Milady Brašnové a vznikl 19.12.2005 oddělením z pozemku 1199/53. Změna má číslo jednání Z-9759/2005-407. Z toho odvozuji, že k datu 12.12.2005 byl dokončen chodník podél Křimické, dokončen vjezd z Křimické do Dlouhé, dokončeny "zpevněné povrchy z lupku" provedené firmou BM stavební, s.r.o., s 3-letou zárukou a nakoupeny obcí pozemky 1199/89, 1199/90 a 1199/91 bez oněch dokončených "zpevněných povrchů z lupku" od pana Otáska a Zapoměla.
_________________________________________________________________________________
 
Skupova - celkem 3.987m2 - odhadní cena na výstavbu zpevněných povrchů 6 milionů Kč
1197/34-5m2,1197/36-227m2, 1197/40-75m2, 1197/41-125m2, 1197/46-484m2, 1197/49-244m2, 1199/29-715m2, 1199/36-860m2, 1347/2-24m2, 1347/9-1.228m2
prodávající - Pavel Doležal, Karel Doležal, Václav Karpíšek, Václav Melichar, Petr Otásek, Ondřej Zapoměl
kupní smlouvy - 4x 4.8.2003, 25.2.2004, 21.5.2004
 
Žitná - celkem 1.282m2 - odhadní cena na výstavbu zpevněných povrchů 2 miliony Kč
1199/89-1.282m2
prodávající - Petr Otásek, Ondřej Zapoměl
kupní smlouva - 12.12.2005
 
Dlouhá - celkem 2.097m2 - odhadní cena na výstavbu zpevněných povrchů 3 miliony Kč
1199/91-2.016m2, 1199/117-11m2, 1199/118-11m2, 1199/119-59m2
prodávající - Petr Otásek, Ondřej Zapoměl
kupní smlouva 1199/91, 1199/119 - 12.12.2005, 1199/117, 1199/118 - cizí majetek
 
U Křížku - celkem 2.110m2 - odhadní cena na výstavbu zpevněných povrchů 3 miliony Kč
1199/90-2.110m2
prodávající - Petr Otásek, Ondřej Zapoměl
kupní smlouva - 12.12.2005
_______________________________________________________________________________________
 
Autor : Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce za TOP 09, 21.3.2011, 11:00, modře komentáře autora. Pokračování příště.

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky