CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Pozemkový fond ČR a hektarové pole v lokalitě Cihelny

Pozemkový fond ČR a hektarové pole v lokalitě Cihelny

nahlížení do katastru nemovitostí : http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx

22.8.2012 (šk) - Privátní osoba se stala vlastníkem 1/2 vlastnického podílu pozemku 505/5 (V-1241/2012-407), neboť měla předkupní právo dle §140 občanského zákoníku jako spoluvlastník 1/16 vlastnického podílu pozemku 505/5, jímž je od prosince 2010 (V-3980/2010-407).

13.7.2012 (šk) - Privátní osoba se stala vlastníkem polovičního vlastnického podílu pozemku ZE (zjednodušené evidence) 505/5 o výměře 9.755 m2 (tedy necelý 1 hektar) 2.5.2012 (V-1241/2012-407). Kupní smlouva s Pozemkovým fondem ČR, který zastupoval Ing. Ivo Rada (vedoucí krajského pracoviště), byla uzavřena 27.4.2012. Záměr převést spoluvlastnický podíl státu byl vyvěšen na úřední desce od 15.11.2011 do 22.2.2012. Rada obce projednala a vzala na vědomí záměr PF ČR převést tento majetek na jinou osobu dne 23.11.2011. Až do 25.4.2012 již o této záležitosti Rada obce nejednala. nabídky Pozemkového fondu

15.11.2011 (šk) - Pozemkový fond převádí 1/2 spoluvlastnického podílu hektarového pole (nad dnešní kompostárnou poblíž developerského území Cihelny), neboť údajně neexistuje žádný listinný důkaz o tom, že by vlastníkem byla Česká republika, nebo někdo jiný. Námitky proti převodu lze podávat písemně u Pozemkového fondu v Plzni do 22.2.2012. Pozoruhodné je, že informace o bezúplatném převodu se objevila na obecní Úřední desce dne 15.11.2011, na dokladu je uvedeno datum vyvěšení 22.11.2011, doklad nepodepsal Ing. Ivo Rada, zodpovědný úředník Pozemkového fondu. Že by únik informací z Pozemkového fondu? Nabídka Pozemkového fondu nebyla dosud vyhlášena. Měla by být vyhlášena až za týden 22.11.2011. Doklad je podepsán pouze pracovnicí podatelny Obecního úřadu Vejprnice.

_____________________________________________________________________________________

Zákon č.229/1991 Sb. §17 odst.3
Nemovitosti ve vlastnictví státu, na které nebylo ve lhůtě uvedené v § 13 uplatněno právo na vydání, může pozemkový fond převést

a) do vlastnictví oprávněných osob k uspokojení jejich nároku na náhradu podle § 14 až 16 nebo § 20,

b) na spoluvlastníky těchto nemovitostí za cenových a jiných podmínek platných pro nabyvatele státního majetku převáděného pozemkovým fondem na fyzické osoby postupem podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, stanovených podle cenových předpisů platných ke dni převodu, c) v naléhavých případech na osoby, které mají podle schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu,

c) směnou za jiné nemovitosti,

d) na nabyvatele ze schváleného privatizačního projektu, pokud pozemky uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byly z privatizačního projektu vyňaty před jeho schválením a nelze je použít jako pozemky náhradní.

_______________________________________________________________________________________
Zákon č.95/1999 §15

Pozemkový fond je povinen si ověřit u příslušného katastrálního úřadu, na základě kterých listinných dokladů bylo zapsáno v katastru nemovitostí vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku.

  1. V případě, že v Katastru nemovitostí je vedeno vlastnické právo státu k zemědělskému pozemku, které nelze doložit listinnými doklady, nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník zemědělského pozemku není znám, má se pro účely tohoto zákona za to, že stát je jeho vlastníkem a správcem Pozemkový fond.

  2. Při převodu zemědělského pozemku, u něhož vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí nelze doložit listinnými doklady nebo ze zápisu v Katastru nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám, zveřejní Pozemkový fond jeho zamýšlený převod a současně vyzve k podání případných námitek vlastnického práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3 měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod a výzva se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu^19) v obci, na jejímž území se zemědělský pozemek nachází. První den vyvěšení je dnem vyhlášení výzvy. Informaci o vyhlášení výzvy oznámí Pozemkový fond v denním tisku s celostátní působností.

  3. Podá-li jiná osoba písemnou námitku vlastnického práva k zemědělskému pozemku u Pozemkového fondu do skončení lhůty pro podání námitek podle odstavce 3, nelze zemědělský pozemek podle tohoto zákona převést.

  4. Pokud osoba uvedená v odstavci 4 nedoloží, že podala návrh katastrálnímu úřadu na zápis svého vlastnického práva do katastru nemovitostí nebo že u soudu uplatnila své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě 1 roku od podání námitek u Pozemkového fondu, lze převod podle tohoto zákona provést.

  5. Nenamítne-li jiná osoba své vlastnické právo k zemědělskému pozemku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 a prokáže-li později, že byla ke dni skončení této lhůty jeho vlastníkem, přísluší jí od Pozemkového fondu finanční náhrada ve výši ceny, za kterou byl zemědělský pozemek převeden na nabyvatele podle tohoto zákona, nejméně však ve výši ceny zjištěné podle cenového předpisu^26) ke dni převodu.

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky