CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ > OTÁZKY NA REDAKCI

OTÁZKY NA REDAKCI

... HLAVNĚ SLUŠNĚ ...

* Jméno:Email:
Text:
Ochrana proti SPAMu:Napište do políčka výsledek:
 
 Emailová adresa nebude zveřejněna. HTML kód není akceptován, odkazy nejsou aktivní!
[18]Jaroslava KonvalinkováVloženo 17.12.2014 07:42
Část 3: Je pravda, že zadávací dokumentace byla zveřejněna 9. 12. během dne, z toho důvodu najdete v článku 12 Zadávací dokumentace formulaci: „Realizaci projektu bude schvalovat dne 9. 12. 2014 zastupitelstvo obce Vejprnice.“. Jednalo se o upozornění pro zájemce. V případě neschválení zastupitelstvem obce by bylo zadávací řízení zrušeno. Ke zveřejnění muselo dojít dne 9. 12. 2014 z čistě procesních důvodů, neboť Zadávací dokumentace se musí zveřejnit ve stejném čase, jako je zveřejněno Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek. Datum tohoto zveřejnění nemůžeme ovlivnit, záleží na správci Věstníku veřejných zakázek.
S pozdravem J. Konvalinková
[17]Jaroslava KonvalinkováVloženo 17.12.2014 07:41
Část 2: Pokud nejste s cenami společnosti DOMOZA projekt s.r.o. obeznámen, neuvádějte prosím své předpoklady. Jak je vidět, byly diametrálně odlišné.

Jak jsem uvedla již dříve, jsem přesvědčena, že se v tomto případě o střet zájmu nejedná, neboť realizace zadávacího řízení „NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VEJPRNICÍCH“ byla zahájena dne 7. 7. 2014 a to uveřejněním Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek, tedy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“). Příkazní smlouva mezi společností DOMOZA projekt s.r.o. a obcí Vejprnice byla uzavřena již dne 30. 5. 2014. V jiných případech budu samozřejmě postupovat dle zákona o obcích, pokud by střet zájmu hrozil.
[16]Jaroslava KonvalinkováVloženo 17.12.2014 07:40
Část 1: Pane Vostrý, v krátkosti bych reagovala na Vaše odpovědi. Není tomu tak, že by cena ve výši 2 mil. Kč byla cenou obvyklou za realizaci zadávacího řízení jakéhokoli rozsahu. Mluvíte o dvou odlišných pojmech. Jedna věc je zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách a druhá věc je kompletní řízení dotačního projekt, které zahrnuje kromě zadávacího řízení ještě množství dalších činností (v případě projektů financovaných z EU se jedná o monitorování projektu během celé realizace a poté v následujících pěti letech, včetně žádostí o platbu, monitorovacích zpráv, hlášení změn, účast při kontrolách, atd.). Předpokládám, že původně byl projekt připravován do ROP NUTS II Jihozápad, kde je řízení projektu velmi náročné. Tomu tak ale v současné době není, projekt žádá o dotaci ze státního rozpočtu. Nelze tedy vše takto jednoduše paušalizovat a čtenáře tímto klamat. Pokud nejste s cenami společnosti DOMOZA projekt s.r.o. obeznámen, neuvádějte prosím své předpoklady. Jak je vidět, byly d
[15]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 16.12.2014 18:49
[11]+(12) Paní Konvalinková, Vaší žádosti o vymazání článku nevyhovím, že jste vstupovala do komunální politiky s čistými úmysly Vám věřím. Mohu k článku doplnit Vaše stanovisko, ale ne na titulní stranu, tam se nevejde, tam mohu dát jen avízo (ze stejného důvodu nepoužívám na titulní straně oslovení pan, paní a tituly). Investici obce "Lesní cesta-obec Vejprnice", budu i nadále nazývat Pochybnou bez uvozovek, neb zpochybňovat její účelnosti je moje právo, ba přímo povinnost vůči mým voličům, s tím už nic nenaděláte. Zdraví Vostrý
[14]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 16.12.2014 18:23
[9] Paní Konvalinková, nařčení ze střetu zájmů se nekonalo, já jsem pouze položil otázku: "Že by střet zájmů?". V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit, že dle zákona o obcích §83 "Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci(střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat". Pokud si dobře vzpomínám, tak jste před projednáním Investičního plánu na rok 2015 nic neříkala. Zdraví Vostrý
[13]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 16.12.2014 18:14
[10] Paní Konvalinková, ceny obvyklé ve společnosti DOMOZA projekt neznám. moje odhadní cena vycházela z cen obvyklých v obci Vejprnice. Nahlédněte prosím do rubriky "Rada obce", tam si najděte usnesení R65 ze dne 25.6.2009. Firmě G-PROJECT byla tehdy zadána Radou obce pod vedením pana Váchala zakázka "kompletní řízení dotačního projektu" na Nástavbu školy za 1.999.999 Kč bez DPH. Zastupitelstvem obce nebyla schválena realizace, ale záměr, a byl schválen 9.12. večer, ale Vy jste Zadávací dokumentaci zveřejnila 9.12. dopoledne. Zdraví Vostrý
[12]Jaroslava KonvalinkováVloženo 16.12.2014 07:42
Část č. 5: Na závěr Vás žádám, abyste dále nepoškozoval mé jméno i jméno společnosti DOMOZA projekt s.r.o. a nepravdivý článek odstranil. Do Zastupitelstva obce Vejprnice jsem vstupovala s čistými úmysly a to se záměrem přispět k rozvoji obce v zájmu občanů. Zkuste uvažovat také tímto směrem, ušetříte svůj čas i čas těch osob, které jsou nuceny vyvracet Vaše lži a pomluvy.
Děkuji
S pozdravem
Ing. Jaroslava Konvalinková
[11]Jaroslava KonvalinkováVloženo 16.12.2014 07:41
Část č. 4: K údaji o administraci lesní cesty si dovoluji uvést pouze následující. Dotace k projektu byla vyplacena na základě administrativní i fyzické kontroly na místě realizace Státním zemědělským a intervenčním fondem („SZIF“). Vaše sdělení, že se jedná o „pochybnou“ cestu se nezakládá rovněž na pravdě.
A ještě drobná poznámka k Vašemu článku. Slušně vychovaní a dobrých mravů se držící lidé vědí, že se ženy oslovují „paní“ a muži „pán“. Věnujte této informaci pro případnou další komunikaci pozornost, na titulu netrvám…
S ohledem na datum vzniku Vašeho článku 9. 12. 2014 mi není jasné, proč jste ke mně, pokud jste měl k výše uvedené veřejné zakázce pochybnosti, nevznesl dotaz během jednání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 9. 12. 2014. Mohla jsme Vám tyto skutečnosti vysvětlit osobně a nebylo nutné psát lživé články a následně mnou odpovědi uvádějící skutečnosti na pravou míru. Vámi zvolený způsob se zdá poměrně zbabělý.
reakce: [15]
[10]Jaroslava KonvalinkováVloženo 16.12.2014 07:41
Část č. 3: Cena 50 000 Kč je obvyklá, ceníkem společnosti DOMOZA projekt s.r.o. stanovená pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce řešené v otevřeném řízení a je shodná pro všechny zadavatele, kteří si tuto činnosti u společnosti objednají.
Realizace projektu „NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VEJPRNICÍCH“ byla schválena Zastupitelstvem obce Vejprnice dne 9. 12. 2014. Tento údaj je uveden v Zadávací dokumentaci ke zmíněné veřejné zakázce. Smlouva o dílo bude uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. Objednatelem je v tomto případě obec Vejprnice. Tento údaj je uveden v návrhu smlouvy o dílo. Rozhodnutí zadavatele musí schválit Rada obce Vejprnice.
reakce: [13]
[9]Jaroslava KonvalinkováVloženo 16.12.2014 07:41
Část č. 2: Nařčení ze střetu zájmu je tedy neopodstatněné a dle mého názoru by bylo neopodstatněné, i pokud by byla smlouva uzavřena po komunálních volbách, potažmo ustavujícím zasedání zastupitelstva. Abych se vyhnula případnému dalšímu střetu zájmů, nebudu osobně členem žádné komise k předmětné veřejné zakázce (komise pro otevírání obálek, hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení náležitostí nabídek a hodnocení nabídek).
Již zmíněná příkazní smlouva ze dne 30. 5. 2014 byla uzavřena na částku 50 000 Kč bez DPH, za kompletní realizaci výše uvedeného zadávacího řízení. Tato částka je konečná. Vaše tvrzení, že cena za administraci této veřejné zakázky činí 2 miliony Kč, se nezakládá na pravdě a kazí tak dobré jméno společnosti DOMOZA projekt s.r.o. Cena 50 000 Kč je obvyklá, ceníkem společnosti DOMOZA projekt s.r.o. stanovená pro podlimitní veřejné zakázky na stavební práce řešené v otevřeném řízení a je shodná pro všechny zadavatele, kteří si tuto činnosti u společnosti o
reakce: [14]
[8]Jaroslava KonvalinkováVloženo 16.12.2014 07:38
Vážený pane ing. Vostrý,

chtěla bych tímto reagovat na článek „Konvalinková jede“ uveřejněný dne 9. 12. 2014 na Vašich webových stránkách www.vejprnice.eu.

V tomto článku je uvedeno několik lživých informací, proto bych ráda touto cestou uvedla údaje na pravou míru.

Realizace zadávacího řízení „NÁSTAVBA NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE VEJPRNICÍCH“ byla zahájena dne 7. 7. 2014 a to uveřejněním Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek, tedy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. (dále jen „zákon“). Příkazní smlouva mezi společností DOMOZA projekt s.r.o. a obcí Vejprnice byla uzavřena již dne 30. 5. 2014. Z výše uvedených údajů je tedy patrné, že smlouva byla uzavřena několik měsíců před mým zvolením do Zastupitelstva obce Vejprnice i před samotným podáváním kandidátních listin do komunálních voleb. Nařčení ze střetu zájmu je tedy neopodstatněné a dle mého názoru by bylo neopodstatněné, i pokud by byla smlouva uzavřena po komunálních volbách, potažmo ust
[7]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 08.12.2014 09:16
Tak to jo, to jsem netušil. Pak je tedy Autobusová doprava-Miroslav Hrouda s.r.o. účastníkem soutěže. Na webovkách ÚOHS prozatím nic nepíšou. Firma Hrouda má již s ÚOHS zkušenosti, neb byla vítězem na dopravce na Rokycansku za 200 milionů, ale ČSAD se odvolala - soutěž nebyla ještě ukončena, táhne se to už 3 roky.
[6]PavelVloženo 08.12.2014 08:06
Škoda transportation to mohla být prostřednictvím autobusové dopravy Miroslav Hrouda kterou odkoupila. Jinak děkuji za odpověď.
[5]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 08.12.2014 05:42
Dobrý den, o výběrovém řízení Rada obce nepodává opozičním zastupitelům žádné informace. Z veřejně dostupných zdrojů nelze získat jiné informace, než tu, že soutěž nebyla ukončena. Před volbami starosta sdělil, že o uzavření smlouvy s novým/staronovým dopravcem bude rozhodovat nové Zastupitelstvo obce. To se sejde zítra, na programu jednání tato záležitost není. Další zasedání Zastupitelstva bude nejpozději 9.3.2015. kdo se zúčastnil soutěže nevím, ŠKODA TRANSPORTATION to asi být nemohla, neboť nemá předmět podnikání "silniční motorová doprava". Zdraví Vostrý
[4]PavelVloženo 07.12.2014 19:30
Dobrý večer, znovu k tomu výběrovému řízení, zaslechl jsem debatu mezi řidiči že snad měla Škoda transportation podat nějakou námitku... Znamená to že se nová smlouva zatím podepisovat nebude? Případně nevíte k tomu něco bližšího.
[3]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 20.10.2014 23:14
Konečně se mi podařilo otevřít patřičné stránky na Profilu zadavatele. K dnešnímu dni tato informace (kolik a kdo) nebyla zveřejněna. Zdraví Vostrý.
[2]Ladislav Vostrý (admin)Vloženo 20.10.2014 23:07
Dobrý večer, otevírání obálek bylo 30.září, administrátorem zakázky je JUDr. Svejkovský. Informace by měly být zveřejněny dle zákona o veřejných zakázkách na tzv. Profilu zadavatele www.tenderarena.cz. Pro vyhledání obce Vejprnice zadejte IČ 00258474. K podmínkám zadání zakázky, ani vyhodnocení soutěže nebyla opozice přizvána. Zdraví Vostrý.
[1]PavelVloženo 20.10.2014 22:55
Dobrý den, je známo kolik a jací dopravci se přihlásily do soutěže o provozování linky 55?
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky