CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Archiv článků z titulní strany

Archiv článků z titulní strany

14.2.2013 (šk) - REGISTR SMLUV : právě zrozený. Semily se již přihlásily. A kdy Vejprnice? více zde

11.2.2013 (šk) - PRODEJ POLE : stát prodává hektarové pole PK898 u pískovny za 265 tisíc Kč. více zde

7.2.2013 (šk) - GRANT NA PODPORU ZÁJMOVÉ ČINNOSTI : Rada obce tajně vyhlásila (nevyvěsila na úřední desce) grant 9.1.2013. Žádosti lze podávat do 15.2.2013. Informace o grantu byla zveřejněna (doručena zastupitelům) až dnes. Proč? formuláře zde

8.2.2012 (šk) - Sběrný dvůr Vejprnice, seznamte se : otevřeno 3x v týdnu po 3 hodinách, manipulační plocha 40 x 40m, celková cena 10,6 milionů Kč, dotace z EU 9 milionů Kč, cena za 1 m2 manipulační plochy 6 500 Kč, projektant Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., organizace veřejné soutěže MAZEPPA s.r.o., technický dozor investora INGEM inženýrská a.s., realizace stavby 2009 MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o. (dnešní MS MONT s.r.o. v konkursu).

4.6.2012 (šk) - DOTAČNÍ PODVODY JIHOZÁPAD U SOUDU. Spojnice politiků a úředníků u dotačního poradce G-PROJECT z Hluboké? Vejprničtí radní objednali u této firmy rady za 5,6 milionu Kč pro získání dotací 128 milionů. Rozpočet obce činí 40 milionů.Více info týden.cz nebo vejprnice.eu .

17.5.2012 (šk) - NAVÝŠENÍ ZADLUŽENOSTI OBCE. Při svém dnešním mimořádném zasedání Zastupitelstvo obce Vejprnice rozhodlo o navýšení obecního dluhu o 6 milionů. Úvěr se použije na rozšíření kapacity mateřské školy ze 6 tříd (156 dětí) na 8 tříd (206 dětí) a to formou nástavby nad školní jídelnu. Stavba by měla být v provozu od 1.9.2012. Od 1.9.2011 je kapacita MŠ 156 dětí. Při projednávání návrhu na navýšení kapacity MŠ podal starosta obce Karpíšek-ODS poněkud nepřesné informace ohledně stávající kapacity MŠ. Že by se zase spletl? více zde

28.2.2012 (šk) - BACULUS : DALŠÍ NÁKUP PRO DŮCHODCE? Obecní neziskovce se zalíbil i rybník U Fulínů včetně sedmihektarového pozemku. Prodá město Plzeň rybník důchodcům nebo rybářům? Rybáři na vejprnické radnici podporu nenaleznou. Důchodci si asi po fotbálku půjdou zachytat kapříky - environmentálně. více info

23.1.2012 (šk) - OTÁSKŮV ČTYŘDŮM : NOVÁ FINTA DEVELOPERŮ. více informací Ano, pane Otásku, to není dvojdům! A zpevněné povrchy z lupku jsou pro vejprnické ulice až příliš kvalitní!

20.10.2012 (šk) - SENÁTNÍ VOLBY 2012 ZA OBEC VEJPRNICE : Vejprničtí posílají do Senátu Emmerovou z ČSSD, ve 2.kole získala 53,6% hlasů, její soupeř Valenta z KSČM získal 46,4% hlasů. K urnám se dostavilo pouze 298 voličů (volební účast byla tedy 10,4%). Emmerová v Senátu vystřídá Sefziga z ODS.

17.10.2012 (šk) - KRAJSKÉ VOLBY 2012 ZA OBEC VEJPRNICE : Ve srovnání s rokem 2008 ODS ztratila 90 hlasů, ČSSD ztratila 80 hlasů, KSČM získala 58 hlasů, TOP 09 + STAN získala 94 hlasů. K volbám přišlo 1.234 voličů, tedy o 130 více než v roce 2008.

3.3.2012 (šk) - NEUVĚŘITELNÉ : Obec Vejprnice financuje opravy PRIVÁTNÍCH bytových domů! Vlastníkům bytových domů Nerudova 367 a Dukelská 373 daruje obec po 200.000 Kč na opravu střechy. Vlastníci domů vyjádřili souhlas s nabízenou částkou. Ještě že tak, mohli chtít třeba i víc, ne! více info      

22.3.2012 (šk) - LINKA 55 : SROVNÁNÍ JEDNOTLIVÉHO JÍZDNÉHO. A. Cestující má předplatné po Plzni, trasa Vejprnice-Samoty : PMDP-55 - štípací lístek 8 Kč, Cardman 8 Kč, ČSAD-55 - mince u řidiče 10 Kč, čipová karta 9,50 Kč. B. Cestující nemá předplatné po Plzni, trasa Vejprnice-CAN : PMDP-55 - štípací lístek 26 Kč, Cardman 24 Kč, ČSAD-55 - mince u řidiče 10 Kč, čipová karta 9,50 Kč. C. Cestující nemá předplatné po Plzni, trasa Vejprnice-bazén na Slovanech : PMDP-55 - štípací lístek 44 Kč, Cardman 24 Kč, ČSAD-55 - mince u řidiče+štípací lístek 46 Kč, čipová karta+Cardman 25,50 Kč. Závěr : Cestovat s ČSAD-55 je cenově výhodnější pouze pro případ, že nemáte předplatné po Plzni a Vaší cílovou stanicí je U viaduktu, Internáty, Malesická nebo CAN. Kolik je takových v obci Vejprnice? Plzeňský deník

15.3.2012 (šk) - LINKA 55 : Kolik nás to bude stát? Objednáno : 200.000 km. Kompenzace : 29 Kč/km (náklady 40 Kč/km - tržby 12 Kč/km + zisk 1 Kč/km). 200.000 x 29 = 5,8 milionu. Předpoklad : na jízdném se vybere 2,4 milionu (pokud se vybere míň, navýší se kompenzace). Až dosud s PMDP to stálo jak Vejprnice, tak Tlučnou, po 2 milionech. S ČSAD budeme platit po 2,9 milionech. Citace ze schváleného usnesení zastupitelstva č.84/2012 : "tato změna nepřinese další navýšení již schválené příslušné výdajové kapitoly rozpočtu obce pro rok 2012". Citace ze schváleného rozpočtu pro rok 2012 : "paragraf 2221-provoz veřejné silniční dopravy : 2.000.000 Kč". Z této položky se též hradí příspěvek Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti 0,2 milionu. Takže na kompenzace pro ČSAD zbývá pouhých 1,8 milionu. Schodek rozpočtu : 1,1 milionu. finanční model

7.3.2012 (šk) - LINKA 55 - JAK DÁL? Rada obce Vejprnice ukončila k 31.3.2012 smlouvu č.18/2004/PMDP o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na lince 55 s firmou Plzeňské městské dopravní podniky. Chystá se podepsat smlouvu novou s firmou ČSAD autobusy Plzeň. Je nově uzavíraná smlouva v souladu se zákony ČR a nařízeními EU? Je to pro obec výhodné? Neuvrhne postup radnice obec do právní nejistoty, popř. sankcí? Nepřispívá obec Vejprnice na veřejnou dopravu obci Tlučná? Až dosud linka 55 najela ročně 180.000 km, 90.000 km platilo město Plzeň, 45.000 km platila obec Vejprnice a 45.000 km platila obec Tlučná. Dle nového návrhu Rady obce Vejprnice bude linka 55 jezdit 210.000 km, 105.000 km zaplatí obec Vejprnice společně s vejprnickými cestujícími, 105.000 km zaplatí obec Tlučná společně s tlučenskými cestujícími. Nová linka 55 nebude vložena do systému IDP. Přečtěte si návrh zastupitele Vostrého : zde

8.3.2012 (šk) - LINKA 55 - Zastupitelstvo obce Vejprnice schválilo nového dopravce ČSAD od 1.4.2012. Zastupitelé smlouvu schválili, aniž by si ji přečetli. Obec sice má dopravce, ale nemá linku 445055, tu nadále vlastní město Plzeň. Zahájení provozu nové linky 440055 v ohrožení : Rada Plzeňského kraje a Rada města Plzně dosud nevydaly souhlas s novou linkou. Návrh k projednání v plzeňské Radě je oprávněn předložit náměstek primátora Ing. M.Šimák-ČSSD a v krajské Radě náměstek hejtmana J.Bauer-ČSSD. (zák. č.194/2010 Sb. §3 odst.3 : Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Obec může zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou mimo svůj územní obvod, pokud je to potřeba pro zajišťování dopravní obslužnosti obce a se souhlasem kraje a obcí, které mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a jejichž územní obvod je zajišťováním služeb dotčen.) usnesení, smlouva, jízdní řád

9.3.2012 (šk) - ŠPATNÁ ZPRÁVA : VEJPRNIČTÍ UČITELÉ PODPORUJÍ HAZARD! Pokud se hraje více než 100m od školy - žádný problém! Starostova obhajoba prohazardní obecní vyhlášky, kterou přednesl na veřejném zasedání zastupitelstva, je ke stažení zde (3 minuty/4,4MB/mp3). Podle starosty Karpíška se negativní jevy v souvislosti s výherními automaty (vznik psychické závislosti na představě rychlého zisku peněz, prohloubení sociálních problémů gamblerů a jejich rodin, zvýšení kriminality) v obci Vejprnice nevyskytují, podle starosty Karpíška jedinou osobou v obci Vejprnice, která má problém s patologickým hráčstvím, je syn zastupitele Vostrého-navrhovatele protihazardní vyhlášky, podle starosty Karpíška si zastupitel Vostrý prostřednictvím protihazardní vyhlášky chce řešit své osobní problémy. Vyhláška byla schválena 11 hlasy, včetně 4 hlasů zastupitelů-učitelů (3 učitelé místní školy + 1 bývalý učitel-starosta). Pro nehlasovali pouze 4 zastupitelé z řad TOP 09 a KSČM. Hazard zvítězil 73% hlasů, odpovídá toto procento i názoru místních občanů? vyhláška a komentář k ní

4.10.2011 (šk) - OBCHOD S OBECNÍMI BYTY? Rada obce schválila dne 18.8. nájemníkovi bytu U Kovárny 730/1 podnajímat tento byt třetí osobě. Nájemník byt dlouhodobě neužívá. Běžně v celé ČR je takové jednání nájemníka výpovědním důvodem. Ve Vejprnicích ne. Určitě zajímavé by bylo znát nájem placený najemníkem obci a nájem placený podnájemníkem nájemníkovi. Jak je chráněn obecní majetek před zneužitím? Starosta Karpíšek bezdůvodně odmítá umožnit nahlédnout do nájemních smluv členu zastupitelstva obce. Proč? Více na Bolavá témata.

30.10.2011 (šk) - ŽELEZNIČNÍ KORIDOR PLZEŇ-DOMAŽLICE-MÜNCHEN PATRNĚ DOSTANE ZELENOU. Trať č.180 v úseku Skvrňany-Vejprnice-Tlučná-Nýřany-Zbůch bude přeložena do nové trasy Skvrňany-Líně-Zbůch. Železnice procházející Vejprnicemi tak ztratí na významu, může dojít i k jejímu zrušení. Zcela určitě se dá očekávat snížení počtu projíždějících vlaků. Rozhodovat se bude v nejbližších dnech v Evropském parlamentu. Více na aktuálně.cz : http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=719130 .

3.2.2012 (šk) - ČOV Tlučná : 75-milionová dotace z EU má ještě šanci. MF DNES 3.2.2012 více info

20.12.2011 (šk) - VEJPRNICKÉ ZVONY MLČELY : více informací

16.12.2011 (šk) - CO SE PÍŠE NA STRÁNKÁCH OFICIÁLNÍHO OBECNÍHO ČASOPISU "NÁVES":Zvídavý čtenář má k dispozici fakta o Studentské i fakta o Luční .

27.4.2012 (šk) - Gambleři se stáhnou do centra Plzně, zůstane tam skoro polovina heren. více zde

26.4.2012 (šk) - UKRADLI JSTE NÁM STÁT, VRAŤTE HO ZPÁTKY!připojte se

13.4.2012 (šk) - KARPÍŠEK A DOLEŽAL BY RÁDI DO KRAJE :kandidátka ODS Plzeňský kraj

24.2.2012 (šk) - KOALICE ODS-ROZVOJ : DAROVÁNÍ KANALIZACE! Rada obce navrhuje darovat 8 km kanalizačního potrubí (cena se dá odhadnout na 60 milionů Kč) akciové společnosti Vodárenská a kanalizační (VaK) bez navýšení obchodního podílu v této firmě ve prospěch obce. Obec se tak navždy zbaví možnosti ovlivnit cenu stočného. Už teď je ve Vejprnicích 5. nejdražší voda v Česku, dražší je pouze v Táboře, Chrudimi, Kladnu a Frýdlantu. Předsedou představenstva VaK je místostarosta Váchal-ODS, členem dozorčí rady VaK je starosta Karpíšek-ODS. Stejné kroky učinila Rada obce za starostování Karpíška v roce 2002 s veřejným osvětlením, které obec darovala společnosti ČEZ, nyní obec za provoz veřejného osvětlení platí trojnásobek běžné ceny bez možnosti tuto cenu ovlivnit, smlouva s ČEZ je totiž uzavřena do roku 2017. Tyto služby jsou zároveň velice nízké kvality, neboť na průjezdním úseku silnice II.třídy Plzeňská-Tlučenská s denní intenzitou dopravy 5.300 vozidel je prakticky tma. Tato smlouva je v podstatě skrytý leasing bez možnosti odkoupit za pakatel předmět leasingu na konci smlouvy. S kým jiným může obec po roce 2017 uzavřít smlouvu o provozování veřejného osvětlení, když vlastníkem zařízení je ČEZ? Paradoxem je, že toto zařízení si ČEZ pořídil na "leasing" placený obcí, tedy za peníze vejprnických daňových poplatníků. úřední deska, alias výprodej obecního majetku

8.11.2011 (šk) - PRODEJ ZAHRÁDEK ZA 1.000 Kč/m2 U BYTOVKY DUKELSKÁ 373. O pozemky projevili zájem K.Procházka, manželé Herzogovi a L.Šlajsová z bytovky 373 a D.Míčková pro mobilní dům. Vedlejší zahrádku koupil J.Studeník-ODS před půl rokem za 150 Kč/m2. Stejný metr pro všechny? Více na Prodej, pronájem, zakázky.

20.2.2012 (šk) - DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI : POLICIE DNES OBVINILA 3 FUNKCIONÁŘE ze zmanipulování 6,3 miliardy dotací v rámci 2. a 3.výzvy ROP Jihozápad. V rámci 2.výzvy bylo v červnu 2008 (krajská vláda ODS) přiznáno např. obci Vejprnice 10 milionů na ulice Nad Dráhou a K Draganci, občanskému sdružení Baculus 51 milionů na Domov poklidného stáří ve Vejprnicích pro 44 důchodců, městu Kdyně 113 milionů na Centrum vodní zábavy (Kdyně má asi 5 tisíc obyvatel !!!), akciové společnosti Privamed 64 milionů na Pavilon jednodenní chirurgie v Plzni, Kotíkovské ul. více v Plzeňském deníku

28.7..2011 (šk) - POLITICI SI PŘIVYDĚLÁVAJÍ STATISÍCE. V dnešním Plzeňském deníku pro Plzeň-jih a sever je na titulní straně článek o majetkových přiznáních politiků. Mimo jiné se tam píše : "... Největší sumy vepsal do formuláře předseda finančního výboru na Krajském úřadu a starosta Vejprnic Pavel Karpíšek (ODS). Pořídil si totiž rodinný dům za 7,5 milionu korun, z toho 4,5 milionu korun si půjčil u banky. Karpíšek potvrdil, že zbytek částečně vykompenzoval prodejem jiného svého pozemku. ...." . Celý článek ke stažení na této stránce dole. Na stejné téma píše iDNES.cz http://plzen.idnes.cz/krajsti-radni-na-plzensku-si-l

15.12.2011 (šk) - UČITELÉ Z VEJPRNIC PODPOŘILI HAZARD VEDLE ŠKOLY!Při dnešním jednání zastupitelstva obce odmítla většina zastupitelů přijmout vyhlášku, která by zcela zakazovala výherní automaty v obci. Návrh zastupitele Vostrého (TOP 09) starosta Karpíšek (ODS) označil za populistický. Podle Karpíška v obci údajně problémy vázající se k hazardním hrám neexistují a tudíž není třeba je řešit. Navíc tři přítomní zastupitelé z řad učitelů (Mgr. Petra Čiháková-ODS-ředitelka školy, Mgr. Ludmila Jílková-ODS-třídní učitelka 2.A, Mgr. Tomáš Karel-Nezávislí-informatik) se k návrhu vůbec nevyjádřili a hlasování se zdrželi. Pro přijetí vyhlášky scházely právě tyto tři hlasy. Učitelům patrně nevadí, že v těsném sousedství školy je herna, ve které je provozována polovina všech "proherních" automatů v obci. Návrh na přijetí vyhlášky předloží Vostrý na nejbližším zastupitelstvu znovu, mezitím požádá o podporu všechny rodiče, jejichž děti navštěvují místní základní a mateřskou školu. Pro hlasovali : Vostrý-TOP 09, Weiss-TOP 09, Procházka-Šance, Filip-KSČM, Pleska-KSČM. Proti hlasoval : Kraus J.-Rozvoj. Zdrželi se : Karpíšek-ODS, Váchal-ODS, Valenčat-Rozvoj, Doležal-ODS, Čiháková-ODS, Jílková-ODS, Karel-Nezávislí, Štěrbák-ODS. Nepřítomen : Kraus V.-Šance.tisková zpráva TOP 09

17.12.2011 (šk) - CO SE PÍŠE NA STRÁNKÁCH PLZEŇSKÉHO DENÍKU :

21.10.2011 (šk) - STOP KANALIZAČNÍM PŘÍPOJKÁM : KDE JE PRAVDA? Obecní úřad Vejprnice 20.10. : "Obnovení vydávání souhlasů k novému napojení na kanalizaci podmíněno skutečným zahájením realizace intenzifikace ČOV." Zastupitelstvo obce Tlučná 13.9. : "Přerušení vydávání souhlasů k napojení na kanalizaci do doby provedení intenzifikace ČOV." Tak kdy? Po zahájení, nebo po dokončení? STOP platí od 15.9. - jak je možné, že vejprničtí úředníci podávají informaci až 5 týdnů poté?. Více v rubrice Bolavá témata - Intenzifikace ČOV.

19.10.2011 (šk) - VÝNOSNÝ OBCHOD S VODOU : BRUSEL NEDÁ DOTACE NA ČISTIČKY! Evropská komise (vláda) minulý týden rozhodla o neproplacení 10 miliard Kč na modernizaci čističek v ČR, přestože tuto částku již dříve proplatit přislíbila. Komisi se totiž nelíbí, že z dotací by profitovaly privátní vodárenské společnosti, které provozují obecní čističky bez transparentního výběrového řízení. Modernizaci čističek tak zaplatí občané prostřednictvím obecních rozpočtů. Privátní vodárenské společnosti budou i nadále profitovat prostřednictvím stočného od občanů, o svůj zisk se s obcemi podělit nehodlají, nehodlají ani investovat do obecních čističek. Komise tak potrestala obce za netransparentní výběrová řízení. Na čističku Tlučná mělo z Bruselu doputovat 75 milionů Kč. Jak dál, pane Váchale? Více v rubrice Bolavá témata a iDNES.cz : http://ekonomika.idnes.cz/brusel-zamitl-10-miliard-na-ceske-cisticky-voda-podrazi-az-o-tretinu-1db-/ekonomika.aspx?c=A111018_195833_ekonomika_brm .

17.2.2012 (šk) - Plzeň? Evropské hlavní město kultury 2015! ... a ráj gamblerů více info

16.2.2012 (šk) - TOPOLÁNEK : Ty nechceš prachy, vole? Petr Kratochvíl natrvalo odchází z Čech. více info

11.9.2011 (šk) - ZVEŘEJNÍME VAŠE NÁZORY! Redakce VEJPRNICE.EU upozorňuje všechny čtenáře těchto stránek na stále existující možnost zveřejnění jejich názorů, myšlenek, přípomínek. Bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Jedinou podmínkou je, že příspěvek bude neanonymní. Více v nové rubrice : Příspěvky Zdeňka Weisse.

8.2.2012 (šk) - Webovky VEJPRNICE.EU slaví 1. narozeniny. Za rok provozu jsme zaznamenali 6 650 návštěv, denní průměr tudíž činí 18 návštěv. V prvním měsíci provozu byl denní průměr 3 návštěvy, v uplynulém měsíci byl denní průměr 30 návštěv. Návštěvnost má strmě stoupající tendenci. Rekordních 45 návštěv v jednom dni bylo 23.1.2012 po zveřejnění nové finty developerů, tzv. Otáskův čtyřdům. Všem čtenářům děkujeme za zájem. A nestyďte se také něco napsat! Díky! kontakt

31.12.2011 (šk) - KRAJ PROMRHAL V KOZOJEDECH 32 MILIONŮ Z KAPES DAŇOVÝCH POPLATNÍKŮ! Skupinka politiků s úsměvem a celebritou Helenkou poklepává na náhrobní kámen kozojedské stavby : Stavbu pavilonu pro zdravotně postižené v Kozojedech za 40 milionů zahájil v roce 2007 tehdejší radní pro oblast sociálních věcí Karpíšek-ODS, od roku 2008 v ní pokračovala tehdejší radní Terelmešová-ČSSD a v roce 2011 ji nedokončenou s již utracenými 32 miliony pohřbil radní Brabec-ČSSD.