CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Obecní volby

Obecní volby

                           2006                             2010

ODS+                 56,6%/9 mandátů         59,05%/9 mandátů

Šance+               28,88%/4 mandáty       29,73%/4 mandáty

KSČM                 14,52%/2 mandáty       11,22%/2 mandáty

Výsledky voleb 2010 : http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=3205&xobec=559580&xstrana=0&xodkaz=1

Výsledky voleb 2006 : http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv21111?xjazyk=CZ&xid=1&xv=23&xdz=1&xnumnuts=3205&xobec=559580&xstrana=0&xodkaz=1

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích

§ 95

   (1)  O  průběhu  zasedání  zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje  starosta  nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se  vždy  uvede  počet  přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad  jednání  zastupitelstva  obce,  průběh  a  výsledek  hlasování a přijatá usnesení.

   (2)  Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být   uložen   na   obecním  úřadu  k  nahlédnutí.  O  námitkách  člena zastupitelstva   obce   proti   zápisu   rozhodne   nejbližší  zasedání zastupitelstva obce

 § 101

   (1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.  Rada  obce  může  k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

   (2)  Rada  obce  je  schopna  se  usnášet,  je-li přítomna nadpoloviční většina  všech  jejích  členů;  k  platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

   (3)  Rada  obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu  s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných  členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek  hlasování  a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být  pořízen  do  7  dnů  od jejího konání. O námitkách člena rady obce proti  zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce   musí   být   uložen   u   obecního  úřadu  k  nahlédnutí  členům zastupitelstva obce.

   (4)  Rada  obce  vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.

§ 118

   (1)  Výbor  plní  úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

   (2)  Počet  členů  výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

   (3)  Usnesení  výboru  je  platné,  jestliže  s  ním  vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

   § 119

   (1)  Finanční  a  kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou  být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

   (2) Finanční výbor

   a)  provádí  kontrolu  hospodaření  s  majetkem a finančními prostředky obce,

   b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

   (3) Kontrolní výbor

   a)  kontroluje  plnění  usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

   b)  kontroluje  dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

   c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

   (4)  O  provedené  kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k  odstranění  nedostatků.  Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

   (5)   Výbor  předloží  zápis  zastupitelstvu  obce;  k  zápisu  připojí vyjádření  orgánu,  popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

§ 122  Komise

   (1)  Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

   (2)  Komise  je  též  výkonným  orgánem,  jestliže  jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

   (3)  Předsedou  komise  podle  odstavce  2  může  být jen osoba, která, nestanoví-li   zvláštní   zákon   jinak,  prokázala  zvláštní  odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní  odborné  způsobilosti  předsedy  komise  se  obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

   (4)  Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

   (5)  Komise  je  ze  své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky