CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Rozpočet obce

Rozpočet obce

hospodaření karpíškovců 2010-2015 v číslech.jpg

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET 2010-2015 na informačním portálu Ministerstva financí : http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00258474

_______________________________________________________________________________

Srovnání hospodaření Vejprnic a sousedních obcí : 

stav k 31.12.2014             celková likvidita            podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům    cizí zdroje na obyvatele
                                         (čím vyšší, tím lepší)                    (čím nižší, tím lepší)                 (čím nižší, tím lepší)
Vejprnice                                  0,24                                          14,27 %                                    13.500 Kč
Tlučná                                      1,77                                            7,10 %                                      6.900 Kč
Vochov                                     8,60                                            1,39 %                                      1.200 Kč
Líně                                          9,02                                            2,31 %                                      3.200 Kč
_______________________________________________________________________________________.
Terminologie :

Celková likvidita – stanovuje poměr, kterým je obec schopna krýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Hodnota ukazatele 3,5 znamená, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky třiapůlkrát. Za rizikovou hodnotu se považuje hodnota menší než 1.

Oběžná aktiva : krátkodobé pohledávky (krátkodobé poskytnuté zálohy), krátkodobý finanční majetek (běžný účet)

Krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku) : krátkodobé úvěry (kontokorent), závazky dodavatelům, směnky, krátkodobé přijaté zálohy, výdaje příštích období

Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům – stanovuje poměr zadlužení k celkovému majetku obce. Pokud je v příslušné kolonce uveden údaj 2,3, znamená to, že poměr zadlužení k celkovému majetku obce činí 2,3 %. Za rizikovou hodnotu je považován ukazatel ve výši 25 %.

Cizí zdroje : krátkodobé a dlouhodobé závazky dohromady

Aktiva celkem : pozemky, stavby, movité věci, nedokončené stavby, dlouhodobý finanční majetek
_______________________________________________________________________________________

Karpíškovci = Rada obce Vejprnice 2010-2014 ve složení Pavel Karpíšek (ODS), Petr Váchal (ODS), Miroslav Doležal (ODS), Jiří Valenčat (Za rozvoj obce Vejprnice), Josef Kraus (za rozvoj obce Vejprnice).

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky