CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > BLOGY > BLOG Kraus Václav > Kauza Otáskov - Čí zájem prosazuje starosta

Kauza Otáskov - Čí zájem prosazuje starosta

Čí zájem prosazuje starosta obce Vejprnice ?

Vážení spoluobčané,

koncem června letošního roku oslovil starosta obce Vejprnice, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, vlastníky nemovitostí v lokalitě vlevo od Křimické ulice při výjezdu z Vejprnic, s nabídkou řešení špatného stavu místních komunikací v ulicích Žitná, Skupova, Dlouhá a U Křížku. Z těchto místních komunikací jsou přístupny jednotlivé domy a pozemky v uvedené lokalitě. V úvodu nabídky starosta rekapituluje současný stav a uvádí, že dle informací původních investorů pana Otáska a Zapoměla byly stavební pozemky prodávané za cenu odpovídající možnosti napojení na inženýrské sítě, avšak bez příslibu definitivního povrchu místních komunikací. Na rozdíl od starosty, který nechce dlouze popisovat historii vzniku lokality, si myslím, že je třeba připomenout skutečnosti, které vedly k tomu, že se obec Vejprnice z účastníka územního řízení, stala investorem.

 Samozřejmě, že na žádost investora pana Zapoměla, proběhlo v úvodu stavebního řízení, územní řízení jehož účastníkem byla i obec Vejprnice. Městský úřad Nýřany, odbor výstavby vydal dne 4.5.2004 rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu 41 rodinných domů, 17 rodinných řadových domů, 3 bytových domů, komunikace …. . Územní rozhodnutí dále uvádí, že stavba bude mimo jiné, obsahovat i komunikace větve A,B,C,D, chodníky podél komunikace C3 … . Následně bylo stavebním úřadem vydáno (16.8.2004) stavební povolení na stavbu komunikace na pozemcích …. . Jako stavebník jsou na stavebním povolení uvedeni pánové Otásek a Zapoměl. Stavebním povolením ze dne 16.8.2004 byla stavebníkům povolena stavba komunikace v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá a U Křížku v kat. území Vejprnice, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení. Obec Vejprnice byla účastníkem řízení a připomínkovala například šířku chodníku podél Křimické ulice, jehož vybudování bylo součástí stavebního povolení. Výstavbu tohoto chodníku později z obecních prostředků zaplatil tehdejší starosta obce Ing. Váchal. Úhrada této stavby nebyla projednána a schválena zastupitelstvem obce. Uvedené dokumenty, veřejná vyhláška – územní rozhodnutí a stavební povolení zřejmě nejsou, pro starostu Ing. Mgr. Karpíška – tehdy předsedu stavební komise rady obce, dostatečným příslibem definitivního povrchu místních komunikací. Z uvedených dokumentů stavebního řízení je zřejmé, že pánové Otásek a Zapoměl slibovali komunikace nejen občanům nakupujícím stavební pozemky v uvedené lokalitě, ale také obci, která místní komunikace přebírá do vlastnictví.

V dopise občanům starosta obce dále uvádí, že v současné době jsou pozemky na místní komunikace ve vlastnictví obce a že v současné době není ve finančních možnostech obce tyto komunikace realizovat. Nechce popisovat historii a tak zůstává utajeno, proč se obec,  instituce, které bylo přislíbeno vybudování komunikací, stala institucí odpovědnou za jejich uvedení do náležitého stavebně technického stavu a za jejich údržbu. V roce 2005 schválila rada obce nabídku na koupi pozemků v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá a U Křížku. Následně v roce 2006 Obecní úřad Vejprnice (silniční správní úřad) zařazuje neexistující komunikace do kategorie místní komunikace a tím se tato uježděná hlína stává komunikací ve vlastnictvím obce. Obě uvedené majetkové transakce byly provedeny bez projednání a schválení zastupitelstvem obce, kterému je zákonem o obcích deklarováno výhradní právo rozhodování o majetku obce.

Postup rady obce a starosty Ing. Váchala, při výkupu pozemků výše uvedených ulic, byl předmětem šetření kontrolního výboru zastupitelstva obce. Pro představitele obce nestačilo zjištění kontrolního výboru, nestačilo ani stanovisko Odboru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Nestačil ani závěr trestního řízení v jehož průběhu bylo zjištěno, že vedle kupní smlouvy na pozemky výše uvedených ulic, existuje dalších 55 kupních smluv, uzavřených obdobným způsobem, které jsou neplatné z toho důvodu, že nákup pozemků nebyl rozhodnutím zastupitelstva obce. Jedná se převážně o pozemky v lokalitě Na Chrastech, které jsou rovněž vymezeny jako místní komunikace a pro obec znamenají další více než desetimilionové finanční zatížení. Pro představitele obce nestačí ani to, že v průběhu minulého roku byla obec ze strany Odboru kontroly veřejné správy opakovaně upozorněna na svá pochybení a vyzvána k přijetí vhodných opatření k nápravě.

V únoru letošního roku se jeden z obyvatelů ulice U Křížku, pan Mgr. Bc. Martínek, obrátil otevřeným dopisem na zastupitele obce Vejprnice, ve kterém uvádí, že již od roku 2007 mají mít ulice U Křížku, Skupova, Dlouhá a Žitná, vybudované komunikace. Uvádí, že platné stavební povolení k vybudování těchto komunikací vlastní pánové Otásek a Zapoměl a dotazuje se, proč obec jako jeden z účastníků řízení doposud nepodala podnět např. Krajskému úřadu v Plzni. Odhaduje, že na vybudování komunikací v této lokalitě je potřeba 13,5 mil. Kč a píše, že je tato částka vlastně navýšením dluhu obce na komunikacích. Zastupitele žádá o narovnání tohoto stavu a navrhuje prošetření kontrolním výborem zastupitelstva obce. Z obsahu otevřeného dopisu je zřejmé, že obyvatelé výše uvedených ulic nakupovali stavební pozemky nejen s možností napojení na inženýrské sítě, ale i s vědomím, že budou k jejich pozemkům vybudovány komunikace. Žádost pana Martínka nebyla zastupitelstvem obce projednána a nebyla ani předmětem šetření kontrolního výboru.

11.8.2011 obdrželi zastupitelé usnesení z jednání rady obce, konkrétně usnesení z 12. zasedání Rady obce Vejprnice ze dne 18.5.2011, kterým rada obce projednala a schválila „Návrh na oslovení obyvatel v lokalitě Křimická – sever s možností spolufinancování místních komunikací“. Výsledkem je v úvodu citovaný dopis starosty Ing. Mgr. Karpíška, dle kterého řešení spočívá v možnosti spolufinancování obcí (cca 5-tiletý daňový výnos z lokality – daně z nemovitosti), původních investorů ( podíl neuveden) a vlastníků přilehlých pozemků, pro které je spoluúčast vypočtena na 95 Kč za m2 vlastněného pozemku. Obec by pak převzala závazek koordinátora a garantovala realizaci. Je možné, že navrhované řešení je i testem pro realizaci komunikací v lokalitě Na Chrastech (jižně od Křimické silnice). V této lokalitě se zásluhou starosty (Ing. Mgr. Karpíšek) stala obec vlastníkem komunikací obdobným způsobem jako v ulicích Křimice – sever, s tím rozdílem, že z obecních prostředků byly financovány i inženýrské sítě. Stavební pozemky pak prodávali soukromí vlastníci, radní či lidé blízcí radnici. Obec výstavbu inženýrských sítí údajně pouze zastřešovala, ale stálo nás to, občany Vejprnic, pravděpodobně cca 8 milionů zaplacených z úvěru, jehož úhrada spolu s úroky představuje částku asi 11 milionů Kč.

Problém financování místních komunikací se dotýká i ostatních občanů, vlastníků nemovitostí. Zhruba před čtyřmi roky byl stanoven místní koeficient pro výpočet výše daně z nemovitosti číslem 2 (návrh starosty byl koeficient 3), s tím, že když lidé chtějí silnice, ať si je zaplatí. Od ledna 2010 byla Ministerstvem financí navýšena i základní sazba daně u obytných domů, bytů a stavebních pozemků. Pro občany Vejprnic znamenají tyto daňové úpravy nárůst daně zaplacené v roce 2008 ve výši např. 532 Kč na částku 1504 Kč zaplacenou za rok 2010. Procentní nárůst o 183 %. Určitě není vůlí občanů, aby tyto prostředky byly použity k  financování komunikací, které jsou součástí investičních záměrů prodejců stavebních parcel.

Z návrhu schváleného radou obce není zřejmé, zda se jedná o řešení na základě opakované výzvy Odboru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, ale určitě nejde ani o řešení ve smyslu požadavku pana Martínka a určitě nejde o zodpovědné nakládání s veřejnými finančními prostředky. Návrh není výsledkem jednání zastupitelstva obce, rada obce i nadále pokračuje v záležitosti komunikací v lokalitě Křimická-sever v rozporu s veřejným zájmem, v rozporu se zájmem většiny občanů.

Ve Vejprnicích dne 16.8.2011.

Václav Kraus, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za Šanci pro Vejprnice

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky