CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > BLOGY > BLOG Kraus Václav > Zájmové kroužky a apolitičnost ZŠ

Zájmové kroužky a apolitičnost ZŠ

Zájmové kroužky a apolitičnost ZŠ Vejprnice.

V průběhu prezidentské volební kampaně se pan Václav Klaus ml. ( ředitel pražského soukromého gymnázia) kriticky vyjádřil k osobě kandidáta na prezidentskou funkci pana Karla Schwarzenberga.  Mnozí z bývalých i současných studentů soukromého gymnázia PROG a jejich rodiče zásadně nesouhlasili s výroky jeho ředitele a svůj názor projevili prostřednictvím petice. Iniciátorům petice vadí mimo jiné, že své osobní názory ředitel gymnázia prezentoval na oficiálním webu školy. Pan Václav Klaus mladší svoje pochybení uznal a v odpovědi uvedl - „Z mé strany byla chyba, že jsem tyto své soukromé názory zkratkovitě projevil v odpovědi na nabídku inzerátu týkající se gymnázia. Protože do korespondence školy (zcela apolitické) nepatří“.

V  uvedené části odpovědi Václava Klause mladšího mě zaujala poznámka o „apolitické škole“. Myslím, že apolitičnost školy není výsadou pražského soukromého gymnázia, ale že apolitičnost škol je všeobecně vyžadována školským zákonem, který ve deklaruje - Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy - § 32 - (1) Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.….

I v naší obci ( pro přespolní čtenáře Vejprnice, Plzeň – sever) nesouhlasí rodiče žáků základní školy s postupem ředitelky školy, která bez bližšího vysvětlení zrušila kroužky volnočasových aktivit žáků, provozovaných školou v rámci školního klubu a organizuje nábor dětí do kroužků a školní družiny provozovaných obecně prospěšnou společností Chronos Vejprnice a jejího rodinného centra Kulíček. Rodičům není jasné proč za provoz školní družiny a za vedení kroužků budou i nadále odpovědní převážně zaměstnanci ZŠ a MŠ a proč za kroužky a odpolední družinu i nadále provozované v budově školy zaplatí ve školním roce 2012 – 2013 o 3000 Kč více. S žádostí o vysvětlení se obrátili na starostu obce, který dle usnesení ze  41 zased. RO konaného 1.10.2012 - Usnesení OR - bere na vědomí: Dopis ve věci žádosti o vysvětlení, kdo je odpovědný za vzniklou situaci v ZŠ- zrušení volnočasových aktivit žáků – odpoví starosta.

I mě by zajímalo, kdo je odpovědný za zrušení volnočasových aktivit, školního klubu.

Nevím zda vysvětlením má být leták Chronosu, který jsem našel ve schránce, ten ovšem žádné vysvětlení neobsahuje. Myslím, že situace v ZŠ ve vztahu k volnočasovým aktivitám není pouze o ceně kroužků, ale i účelu, ke kterému byla škola zřízena. Pro mne a myslím, že i pro autora dopisu by mělo být vysvětlení v kontextu se zřizovací listinou školy a možná i školského zákona.

- Zřizovací listina uvádí: jako předmět činnosti - „Příspěvková organizace sdružuje :

1. základní školu 2. mateřskou školu 3. školní družinu a školní klub 4. školní jídelnu“. Školu zřizuje obec, zastupitelstvo obce. Pokud by byly důvody ke zrušení školního klubu mělo by zrušení projednat a rozhodnout zastupitelstvo obce.

- Ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vejprnice je paní Mgr. Petra Čiháková, členka zastupitelstva obce (ODS) a předsedkyně finančního výboru. Dle usnesení OR č. 37  ze dne 18.7.2012 – OR schvaluje návrh na potvrzení Mgr. Petry Čihákové ve funkci ředitelky ZŠ. Škola je samostatná právnická osoba a úkoly zřizovatele plní rada obce. Pokud se rada obce nevolí, vykonává její pravomoci starosta. Obecní rada – koalice ODS a Rozvoj.

- Jako důvod zrušení školního klubu oba oponenti připomínek rodičů, starosta a ředitelka školy, uvádějí finanční situaci školy. Ředitelka školy uvádí snížení finančních prostředků na platy a starosta operuje i zadlužeností zemí Evropy.

Pokud se podíváme do výkazu zisku a ztráty základní školy za rok 2011, který je dostupný jako příloha k závěrečnému účtu obce Vejprnice a vyhledáme položku č. 9 mzdové náklady, pak zjistíme, že v roce 2011 je uváděna částka 11mil.114 tis. 390 Kč a za minulé období, rok 2010 částka 9 789 053 Kč. Nejsem znalcem v oblasti financování škol ze státního rozpočtu, ale myslím, že v roce 2011 byly sníženy platy, ale pouze u nepedagogických pracovníků. Je možné, že byl snížen i příspěvek na žáka (na školní pomůcky atd.). Toto snížení lze jako ostatní neinvestiční výdaje kompenzovat příspěvkem z obecního rozpočtu. O tuto kompenzaci škola zřejmě nepožádala a ředitelka školy příspěvek neuplatnila ani jako předsedkyně finančního výboru zastupitelstva. Naopak. Finanční výbor doporučil obecní radou odsouhlasenou dotaci společnosti Chronos ve výši 20 000 Kč. !

- Myslím, že celou situaci kolem působení společnosti Chronos na základní škole provází i řada pochybení ve vztahu ke školskému zákonu. Zajímavý je i dodatek uvedený na letáku, uvedený starostou – Vám, rodiče, nabízím, pokud máte nějaký nápad či chuť se podílet, přijďte buď do Chronosu ( společnost založená a provozovaná členy ODS) nebo přímo na OÚ. Obec Vaše aktivity k dětem jistě podpoří.

- Obec ( občané) zřídili školu, občané aktivně vystupují v záležitosti školního klubu, stížnosti na jeho zrušení, pošlou žádost o vysvětlení a doložení daného způsobu řešení a oplátkou se jim dostane výtky pro pasivitu? Jedním z orgánů, kde mohou občané, rodiče žáků školy uplatnit svoje návrhy či nápady v oblasti spolupráce se školou je školská rada. Zřízení školské rady platí jako povinnost vyplývající ze školského zákona. Byla obecní radou školská rada zřízena ? Co znamená ve vlastním  hodnocení školy ( autor ředitelka školy Mgr. Čiháková) v oblasti spolupráce s rodiči a jejich postoje ke škole - Úkol pro další období: Brát rodiče a žáky jako zákazníka. ?

- Jedním ze zakladatelů společnosti Chronos je Mgr. Ing. Karpíšek(ODS)– starosta obce, který dle usnesení 41 OR odpoví a vysvětlí situaci v ZŠ. Předsedou správní rady Chronosu je Ing.Petr Váchal(ODS) místostarosta obce. Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, pak jako funkcionáře společnosti Chronos uvádí i další členy místní ODS. Že by byla obecně prospěšná společnost založena za účelem financování politické strany nebo alespoň její propagace? Nejsou dotace, s nálepkou na „Veřejně prospěšné účely“, vyplácené společnosti Chronos z obecního a krajského rozpočtu, dotací politické činnosti nebo její propagace? Chronos je provozovatelem rodinného centra Kulíček.  Z obsahu „ Nabídkového listu zájmových kroužků pro děti školního věku“ - přihlášky je možné vyzvednout u Mgr. L. Jílkové - členka zastupitelstva obce(ODS), v základní škole,

je zřejmé, že společnost vykonává svojí činnost ve škole prostřednictvím zaměstnanců školy. Není navýšení poplatku za návštěvu kroužků součástí dotace politické činnosti nebo její propagace? Myslím, že pochybení ředitele pražského gymnázia související s  apolitičností školy je ve světle působení o.p.s Chronos ve školských zařízeních obce Vejprnice, poněkud slabší káva.

Václav Kraus – člen zastupitelstva obce, Šance                                                                 Ve Vejprnicích 4.2.2013

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky