CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Bytový dům Tylova 770

Bytový dům Tylova 770

 

Obec Vejprnice disponuje celkem 21 byty pro sociální bydlení, v oficiálním seznamu Ministerstva pro místní rozvoj ale chybí Dům s pečovatelskou službou:

nájemní byty - 8 ks (Tylova 770, zkolaudováno v roce 2004, státní podpora 5,04 milionu Kč)

podporované byty - 13 ks (Plzeňská 711, zkolaudováno v roce 1999, státní podpora 9,1 milionu Kč)

______________________________________________________________

Nabídka uvolněného bytu na Úřední desce obce Vejprnice : http://www.vejprnice.cz/urad-obce/uredni-deska/oznameni-o-uvolneni-bytu-c-1-cp-770-21617.html?kshow=&sort=1&order=0&show=1&kshowback=

___________________________________________________________________

24.11.2012 (šk) - NÁJEMNÉ V OBECNÍCH BYTECH : Rada obce Vejprnice stanovila dne 31.10.2012 nájemné v obecních bytech od 1.1.2013 na 25 Kč/m2 a od 1.1.2014 na 35 Kč/m2. Obvyklé nájemné ve Vejprnicích přitom činí 66,90 až 81,80 Kč/m2 (údaj Ministerstva pro místní rozvoj z 31.8.2011). Dobrá cena, ne, pane Váchal!

_______________________________________________________________

cenová mapa pronájmu bytů Asociace realitních kanceláří (cena obvyklá : Tylova, Podmostní - 72 Kč/m2, U Kovárny 728 - 75 Kč/m2, hornické sídliště - 79 Kč/m2)

_____________________________________________________________

jak to dělají v Plzni - klikni zde

nájemné v obecních bytech v Plzni činí aktuálně 82 Kč/m2

_____________________________________________________________

2. Podmínky nakládání s nájemními byty postavenými s dotací podle Programu podpory výstavby nájemního bydlení pro rok 2003 :

Při nakládání s byty postavenými s dotací podle tohoto programu budou dodrženy tyto podmínky:

a) obec nepřevede vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu, bytovému ani rodinnému domu s byty na jinou osobu,

b) k bytu, k bytovému domu ani k rodinnému domu s byty nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý obci na výstavbu,

c) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebude provedena změna užívání nájemního bytu k jiným účelům než k bydlení a byt bude užíván právem nájmu, osobami uvedenými v bodě 3,

d) nájemné z bytů, na které byla poskytnuta dotace podle tohoto programu, dosáhne nejvýše součinu pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné se každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru dvanácti předcházejících měsíců a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,

e) obec nedá souhlas s podnájmem bytu podle občanského zákoníku,

f) obec nebude podmiňovat uzavření nájemní smlouvy k bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů výstavby darem ani jiným peněžním plněním; kauce složená na zajištění splatných pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy může být maximálně ve výši trojnásobku měsíčního nájemného..

_______________________________________________________________________________

3. Podmínky pronájmu:

(1) Byt postavený s dotací podle Programu podpory výstavby nájemního bydlení pro rok 2003 lze pronajmout

a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.

(2) Smlouvu o nájmu k bytu vystavěnému s dotací podle tohoto programu uzavře obec pouze s osobou, která nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

(3) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení za stejných a nebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje obec.

(4) Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky pronájmu stanovené v odstavcích 1 a 2, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všechny žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci 1.

(5) Nájemní smlouva podle odstavce 4 se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu dalšího roku pouze za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy nové žádosti osob uvedených v odstavci 1 a 2.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky