CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Kauza Liblín-Kozojedy

Kauza Liblín-Kozojedy

Dva zadlužené podnikatele z Plzeňska soudí za nový trestný čin

http://zpravy.idnes.cz/dva-zadluzene-podnikatele-z-plzenska-soudi-za-novy-trestny-cin-pse-/krimi.aspx?c=A120830_163536_plzen-zpravy_pp

________________________________________________________________________________

KRAJSKÁ VLÁDA ODS

Projektovou dokumentaci na "Stavební úpravy Kozojedy čp.146" spojené se změnou užívání na Domov sociálních služeb s kapacitou 34 osob vypracovala v roce 2008 společnost Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. se sídlem Plzeň, Barrandova 28. O stavební povolení zažádala v dubnu 2008 společnost INGEM inženýrská a.s. se sídlem Plzeň, Barrandova 26, která zastupovala stavebníka, tedy DSS Liblín. Stavební povolení nabylo právní moci dne 24.6.2008, poté byla stavba rozdělena na 2 etapy. Dne 30.10.2008 vyhlašuje pan Bc. Michal Cvikl z firmy INGEM inženýrská veřejnou soutěž na zhotovitele I.etapy. 

KRAJSKÁ VLÁDA ČSSD

DSS Liblín uzavírá dne 18.12.2008 s vítězem soutěže společností MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o. (IČ 63508851) se sídlem Dobřany, Studniční 409, smlouvu o dílo na I.etapu ve výši 18 milionů bez DPH. Dne 15.10.2009 vyhlašuje pan Bc. Michal Cvikl z firmy MAZEPPA s.r.o. se sídlem Plzeň, Božkovská 15, veřejnou soutěž na zhotovitele II.etapy. DSS Liblín uzavírá dne 13.11.2009 s vítězem soutěže společností MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o. (IČ 63508851) se sídlem Dobřany, Studniční 409, smlouvu o dílo na II.etapu ve výši 18 milionů bez DPH. Projektovou dokumentaci na "Nástavbu Kozojedy čp.146" spojenou s navýšením kapacity Domova sociálních služeb o 24 osob, tedy na 58 osob, vypracoval v roce 2010 Ing. arch. Václav Hucl. O stavební povolení zažádala v únoru 2010 paní Ivana Odehnalová ze společnosti INGEM inženýrská a.s., která zastupovala stavebníka, tedy DSS Liblín. Stavební povolení nabylo právní moci dne 19.5.2010. Dne 6.5.2010 společnost MALÝ přerušuje práce na nedokončené stavbě a opouští staveniště. Dne 14.5.2010 společníci Antonín Malý z Dnešic a Ing. Miroslav Vejskal z Chotíkova prodávají společnost MALÝ Miloslavu Skálovi z Dýšiné za 0,2 milionu Kč.  Tato společnost se týž den přejmenovala na MS MONT s.r.o. (IČ 63508851) a změnila sídlo na Praha 6-Veleslavín, Křenova 7. Dne 18.5.2010 zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem stavby společností MS MONT (IČ 63508851). DSS Liblín vypovídá 2.6.2010 společnosti MS MONT (IČ 63508851) smlouvu o dílo. INGEM inženýrská podává dne 11.6.2010 žádost o změnu stavby před jejím dokončením. Dne 16.6.2010 Miloslav Skála z Dýšiné prodává společnost MS MONT Renátě Szépové z Bratislavy za 0,2 milionu Kč. Na společnost MS MONT je dne 4.8.2010 vyhlášen konkurs, insolvenční správkyní je Mgr. Ing. Hana Müllerová. DSS Liblín přihlašuje dne 2.9.2010 do konkursu svoji pohledávku ve výši 4,7 milionů. Rada Plzeňského kraje souhlasí 21.10.2010 se zpětvzetím výpovědi smlouvy o dílo a s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se společností MS MONT (IČ 63508851) - tedy se společností v konkursu !!!!! Ke dni 21.10.2010 společnost MS MONT celkově dluží všem svým věřitelům 32 milionů (např. městu Dobřany dluží 3,7 milionu). Z funkce vedoucího Odboru investic a majetku na Krajském úřadu je odvolán Ing. Vladimír Gabriel (více info). Antonín Malý zakládá 21.12.2010 novou společnost Husova s.r.o. (IČ 29112753), Ing. Miroslav Vejskal je většinovým vlastníkem realitní kanceláře LA PIETRA s.r.o. (IČ 25227734), většinový podíl zakoupil za 0,55 milionu Kč od Antonína Malého dne 6.4.2009. DSS Liblín bere zpět 8.6.2011 svoji přihlášku pohledávky ve výši 4,7 milionů. Rada Plzeňského kraje dne 14.7.2011 souhlasí s ukončením nedostavěné investiční akce "Stavební úpravy Kozojedy čp.146". Plzeňský kraj je chudší o 32 milionů Kč. Kam se ale ztratily ty miliony? Společnost MS MONT nezaplatila svým subdodavatelům v Kozojedech ani korunu. 20.8.2011 poklepávají představitelé Plzeňského kraje na základní kámen novostavby Domova sociálních služeb za 40 milionů, tentokrát na zámku v Liblíně. Kozojedy se holt nepovedly, snad to vyjde na druhý pokus!

Liblín, 20.8.2011 : Poklep na 2. základní kámen nového pavilonu Domova sociálních služeb. Zleva : Grüner-ČSSD, náměstek hejtmana pro oblasti regionálního rozvoje, fondů EU a informatiku, Bláha-ČSSD, krajský radní pro oblasti investic a majetku, Chovanec-ČSSD, hejtman, Vondráčková-bez politické příslušnosti, popstar, Terelmešová--ČSSD, senátorka, Laláková-bez politické příslušnosti, starostka obce Liblín, Brabec-ČSSD, krajský radní pro oblast sociálních věcí, Kounovský-bez politické příslušnosti, ředitel DSS Liblín. Fotografii poklepu na 1. základní kámen nového pavilonu Domova sociálních služeb v Kozojedech z roku 2007 nemá redakce k dispozici, ale asi by na ni převažovali politici z ODS.

Rozhodnutí Stavebního úřadu Kralovice a přihlášky (odhlášky) pohledávek DSS Liblín do konkursního řízení jsou ke stažení na této stránce dole.

_________________________________________________________________

Veřejné zakázky v Plzeňském kraji č.308 :

K datu podání byl krajským radním pro oblast sociálních věcí pan Ing. Mgr. Pavel Karpíšek-ODS, hejtmanem pan MUDr. Petr Zimmermann-ODS a ředitelkou DSS Liblín paní Věra Kubatová.

 http://zakazky.plzensky-kraj.cz/?zakazka=308

Kozojedy - Domov sociálních služeb 

Režim

v režimu zákona o VZ

Zadavatel

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Datum podání

30.10.2008 00:00

Datum rozhodnutí


 

Předmět

Stávající objekty se nacházejí v okrajové části obce Kozojedy. Záměrem investora je stavebními úpravami změnit charakter dosavadního využití (adaptace kulturně společenského zařízení na domov sociálních služeb). Stavební objekty: SO A - ubytování, SO B - jídelna, šatna, administrativa. Ostatní objekty nejsou součástí této veřejné zakázky. Nabídka bude zpracována dle výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci.

Kritéria

nejnižší nabídková cena

Kontaktní osoba

Bc. Michal Cvikl, INGEM inženýrská a.s., tel. 723968521, e-mail:cvikl@ingem.cz

Účastník

63508851 (MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o., Studniční 409, 334 41 Dobřany)

Cena

18 158 699,30 Kč bez DPH

______________________________________________

Veřejné zakázky v Plzeňském kraji č.531 :

K datu podání byla krajskou radní pro oblast sociálních věcí paní Dagmar Terelmešová-ČSSD, hejtmankou paní MUDr. Milada Emmerová-ČSSD a ředitelem DSS Liblín pan Mgr. Petr Kounovský.

http://zakazky.plzensky-kraj.cz/?zakazka=531

Kozojedy - Domov sociálních služeb – přípojka VN a trafostanice

Režim

malého rozsahu

Zadavatel

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Datum podání

08.07.2009 00:00

Datum rozhodnutí


 

Předmět

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování elektrické přípojky 22 kV ukončené trafostanicí TS 22/0,4 kV dle projektové dokumentace a následné zajištění provozu, údržby, oprav a revizí tohoto zařízení.

Kritéria

nejnižší nabídková cena

Kontaktní osoba

dokumentaci si objednejte na e-mailu: cvikl@ingem.cz tel. 723968521 Michal Cvikl

Účastník

 

Cena

 


_______________________________________________________________________________

Veřejné zakázky v Plzeňském kraji č.598 :

K datu podání i rozhodnutí byla krajskou radní pro oblast sociálních věcí paní Dagmar Terelmešová-ČSSD, hejtmankou paní MUDr. Milada Emmerová-ČSSD a ředitelem DSS Liblín pan Mgr. Petr Kounovský.

http://zakazky.plzensky-kraj.cz/?zakazka=598

Kozojedy - Domov sociálních služeb - II. etapa

Režim

v režimu zákona o VZ

Zadavatel

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

Datum podání

15.10.2009 00:00

Datum rozhodnutí

04.11.2009

Předmět

V této II. etapě stavby se jedná o stavební práce na těchto stavebních objektech:

a) Intenzifikace ČOV - jde o kompletní stavbu (rekonstrukci stávajícího objektu ČOV) dle zpracované projektové dokumentace vč. technologického vybavení.

b) Kotelna - jedná se o kotelnu určenou na vytápění tuhými palivy se sociálním zařízením pro obsluhu (WC, sprcha a umyvadlo). Součástí objektu kotelny je i provedení bezkanálového vedení pro připojení vlastních objektů Domova sociálních služeb. V objektu kotelny se jedná o demontáže starých kotlů, stavební úpravy pro montáže kotlů nových a celkovou renovaci objektu vč. fasád.

c) Venkovní plošné úpravy - jde o provedení komunikace šíře 4,5 m, parkoviště pro osobní vozidla s živičným krytem a zřízení vjezdu. Dále se jedná o provedení chodníků ze zámkové dlažby. V rámci tohoto objektu se provede odvodnění ploch a napojení dešťových svodů jednotlivých objektů do dešťové kanalizace. Součástí tohoto objektu je také provedení oplocení celého areálu.

d) Objekt D - předsálí - jde o rekonstrukci objektu s provedením stavební připravenosti sítí (voda, kanalizace, elektro) v návaznosti na část C. V objektu se provádí zateplené fasády a výměna výplní otvorů a dále celková rekonstrukce objektu (podlahy, omítky,obklady, dlažby, rozvody vody, kanalizace, elektro a VZT).

e) Objekt E - pracovní terapie – Jedná se o rekonstrukci objektu v rozsahu vybourání nenosných konstrukcí, vybourání konstrukce podlah, provedení tepelných izolací podlah, nové dělící stěny, omítky, obklady a nové rozvody vody, kanalizace, elektro a vzduchotechniky. Provedení zateplení objektu a výměny výplní otvorů

Kritéria

nejnižší nabídková cena

Kontaktní osoba

Zadávací dokumentaci si může zájemce objednat e-mailem na adrese: cvikl@mazeppa.cz. Poplatek za zadávací dokumentaci je 3.499,- Kč vč. DPH. Zájemcům je možné zaslat před objednáním dokumentace soutěžní podmínky.

Účastník

63508851 (MALÝ stavební a montážní společnost s.r.o., Studniční 409, 334 41 Dobřany)

Cena

17 536 870,00 Kč  bez DPH

 

 

 

Domov sociálních služeb Liblín

příspěvková organizace, IČ 48379794

Liblín čp.1, 331 41 Kralovice

Zřizovatel : Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 18

Ředitele DSS Liblín jmenuje a odvolává Rada Plzeňského kraje, jíž je ředitel odpovědný za výkon své funkce dle zákona o krajích.

Ředitelkou do 28.2.2009 byla paní Věra Kubatová, od 15.5.2009 je ředitelem pan Mgr. Petr Kounovský.

Radním pověřeným řízením oblasti sociálních věcí byl do 11.11.2008 pan Mgr. Ing. Pavel Karpíšek-ODS, od 18.11.2008 do 7.3.2011 paní Dagmar Terelmešová-ČSSD, od 10.3.2011 pan Mgr. Miroslav Brabec-ČSSD.

V roce 2007 za krajské vlády ODS byl zahájen záměr vystavět nový pavilon v blízkých Kozojedech, přestavět bývalý kulturní dům s ubytovnou v areálu JZD. V roce 2007 byly vykoupeny krajem pozemky a budovy, zahájena projektová příprava. Územní a stavební řízení mělo probíhat na stavebním úřadu města Kralovice.

V roce 2007 nebylo v rozpočtu kraje na objekt v Kozojedech nic, DSS Liblín utratil z investičních prostředků poskytnutých Plzeňským krajem 5,5 milionu Kč (z toho 0,5 milionu na strojní investice).

V roce 2008 bylo v rozpočtu kraje na objekt v Kozojedech 5 milionů Kč, DSS utratil 7,1 milionu Kč (z toho 1,5 milionu strojní investice).

Na konci roku 2008 převzala vládu v kraji ČSSD.

V roce 2009 bylo v rozpočtu kraje na objekt v Kozojedech 10 milionů Kč, DSS utratil 13,1 milionu Kč.

V roce 2010 bylo v rozpočtu kraje na objekt v Kozojedech 30 milionů Kč, DSS utralil pouze 3,5 milionu Kč. V březnu 2010 byl termín dokončení listopad 2010, kapacita 58 lůžek. Kounovský žádá na podzim 2010 o prodloužení termínu dokončení stavby v Kozojedech do 30.6.2012 a převedení neutracených peněz na příští rok a je mu vyhověno.

V roce 2011 bylo v rozpočtu kraje na objekt v Kozojedech 37 milionů Kč, DSS utratil 2,9 milionu Kč. Kounovský žádá v létě 2011 o ukončení stavby v Kozojedech a je mu vyhověno.

Pro rok 2012 je v rozpočtu kraje na objekt v Liblíně 8,4 milionu Kč, objekt se tak zřejmě dokončí v roce 2013.

DSS Liblín utratil tedy celkem na investicích za 4 roky v Kozojedech asi 32 milionů Kč, asi půlku za Kubatové a Karpíška-ODS, druhou půlku za Kounovského a Terelmešové-ČSSD.

Rada Plzeňského kraje 14.7.2011 rozhodla ukončit investici v Kozojedech a rozestavěnou budovu i s pozemky prodat, nebo pronajmout. Zastupitelstvo Plzeňského kraje vyslovilo 15.12.2011 s tímto postupem souhlas. V Liblíně se postaví pavilon nový v areálu zámku pro 35 klientů za 40 milionů Kč. Základní kámen byl slavnostně odhalen už v létě 20.8.2011 za přítomnosti zpěvačky paní Heleny Vondráčkové.

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace "Nový pavilon DSS Liblín". Zadavatelem je DSS Liblín, soutěž organizuje Centrální nákup (příspěvková organizace krajského úřadu). Předpokládaná cena projektové dokumentace činí 1,5 milionu Kč. Studii nového pavilonu, která je součástí zadání soutěže o vyhotovení projektové dokumentace, vypracovala firma A.D. Creative, s.r.o. za 180.000 Kč pro DSS Liblín. A.D. Creative, s.r.o. nemá předmět podnikání projektování v investiční výstavbě, má předmět podnikání realizace interiérů a koupě zboží. Studie stavby je profesní výkon architekta, inženýra nebo technika činného ve výstavbě, který smí provádět pouze osoba (právnická i fyzická) k takovéto činnosti oprávněná. Firma A.D. Creative, s.r.o. má jednu ze 3 provozoven na adrese Plzeň, Barrandova 28. Dům je ve vlastnictví INGEM inženýrská a.s., jejíž jediným akcionářem je Ing. Jan Michálek, místopředseda ODS Plzeňského kraje. Firma INGEM inženýrská a.s. sídlí na adrese Plzeň, Barrandova 26. Je velice zajímavé, že Centrální nákup dal do podmínek splnění kvalifikačních předpokladů, že uchazeč o zakázku musí předložit seznam realizovaných zakázek, ve kterých musí být za posledních 5 let alespoň 2 projektové dokumentace objektů sociálních služeb a 2 projektové dokumentace objektů památkově chráněných, ale nepožaduje od zpracovatele studie, aby měl oprávnění projektovat. 20.8.2011 prohlásil hejtman Chovanec pro Českou tiskovou kancelář, že na stavbu je hotový projekt, a radní Bláha dodal, že památkáři dali souhlas se vzhledem budovy. Studie, která je přílohou pro soutěž o vypracování projektové dokumentace, má datum vypracování 09/2011. Soutěž o vypracování projektové dokumentace byla vyhlášena 26.11.2011, prohlídka objektu byla 30.11.2011, nabídky se podávaly do 7.12.2011, soutěž ke dni 5.1.2012 nebyla vyhodnocena, vítěz soutěže musí dodat pravomocné stavební povolení do 15.4.2012. Územní a stavební řízení bude probíhat na stavebním ůřadu města Radnice. 

_________________________________________________________________________________________

Informace o průběhu veřejné zákázky :  Centrální nákup

Webové stránky ODS :  ODS Plzeňský kraj , ODS Plzeň-sever

Co o kauze vysílá : R1 ZAK 28.12.2011 , stopáž reportáže  3:09 až 4:53. (ZAK reportáž vyjmul z archivu)

Co o kauze píše : Plzeňský deník 22.12.2011

Co o kauze píše : Krajský úřad Plzeňského kraje 23.8.2011

Co o kauze píše : Moderní obec 22.8.2011

Co o kauze píše : VZ24 20.8.2011

Tady v areálu JZD Kozojedy se v letech 2007-2011 prostavělo 32 milionů z krajského rozpočtu a pak se stavba ukončila. Za socialismu tady jezeďáci postavili kulturní dům s ubytovnou, který se měl přestavět na pavilon Domova sociálních služeb Liblín. Objekt je necelé 2 km od zámku Liblín na druhém břehu řeky Berounky.

Ač jsem usilovně hledal, hnojiště jsem nenalezl, vedle objektu je jen cosi přikryto plachtou a zatíženo použitými pneumatikami.

Velice mne zaujala trafostanice s transformátorem, do které nevedou žádné zemní kabely, ani vzdušné vedení - prostě nic dovnitř, nic ven.

Tady na zámku Liblín se má místo truhlářské dílny v roce 2012 začít stavět nový pavilon Domova sociálních služeb Liblín za 40 milionů z krajského rozpočtu.

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky