CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Bolavá témata > Poplatek za popelnice

Poplatek za popelnice

Ministerstvo financí napsalo dne 5.5.2014 :

K doplnění stanoviska uvádíme, že „dle našeho názoru je úleva podmíněná investici do životního prostředí (nesouvisející se sběrem a svozem komunálního odpadu) diskriminující a nekontrolovatelná. Nicméně zákon o místních poplatcích v ustanovení § 14 odst. 2 žádná kritéria pro osvobození a úlevy nepředjímá. Je plně v kompetenci obecního zastupitelstva“.

Ladislav Vostrý napsal dne 5.5.2014 :

Přeloženo do češtiny : “My se sice důvodně domníváme, že ustanovení vejprnické vyhlášky je diskriminační, porušuje princip rovnosti, je v rozporu s Listinou základních práv a svobod (zákon č.2/1993), ale nic s tím nebudeme dělat, neboť diskriminační ustanovení si odhlasovali zastupitelé obce Vejprnice sami."

Pro přijetí usnesení č.169/2013 hlasovalo 19.6.2013  těchto 11 zastupitelů : Čiháková, Filip, Jílková, Karel, Karpíšek, Kraus Josef, Pleska, Procházka, Štěrbák, Váchal, Valenčat. Pro přijetí usnesení musí hlasovat alespoň 8 zastupitelů.

___________________________________________________________________________________________

Ministerstvo financí napsalo 30.4.2014 :

Ustanovení § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích zmocňuje obec v obecně závazné vyhlášce stanovit, mimo jiné, i případné úlevy nebo osvobození od poplatkové povinnosti. Dle našeho názoru a v tomto konkrétním případě však nelze úlevu od poplatku uváděnou v článku 7 odst. 5 předmětné obecně závazné vyhlášky podmiňovat „investicí do zlepšení životního prostředí“ pro některé kategorie povinných osob na straně jedné a tím zároveň znevýhodňovat (diskriminovat) poplatníky dle čl. 3 odst. 1 a 2 vyhlášky. (celý text ke stažení na této stránce dole)

Vyhláška č.2/2013 čl.7 odst.5 : Úlevu od poplatku ve výši 500 Kč mají fyzické osoby uvedené v čl.3 odst.1. Tato úleva se z důvodu investice do zlepšení životního prostředí (vybudování komunikace v lokalitě U Křimic) nevztahuje pro rok 2013 na poplatníky dle čl.3 odst.1 a 2 v ulicích Skupova, U Křížku, Dlouhá, Žitná, Malá, Jarní a Slepá.

Ladislav Vostrý napsal dne 30.4.2014 :

Poplatek za popelnice pro obyvatele Otáskova 1.000 Kč na poplatníka je diskriminační, tudíž nezákonný. Všichni obyvatelé Otáskova, pokud za rok 2013 zaplatili 1.000 Kč na poplatníka, mají nárok na vrácení přeplatku 500 Kč na poplatníka.

_________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 8.4.2014 :

Dne 17.12.2013 jsem podal podnět na Krajský úřad Plzeňského kraje ke kontrole správného vybírání poplatků za popelnice, neboť jsem na jednání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 12.12.2013 dostal informaci od starosty Karpíška, že vyšší poplatek za popelnice (tedy 1.000 Kč na poplatníka) v roce 2013 měli jen ti obyvatelé Otáskova, kteří se nepodíleli na investici obce do nových komunikací v této lokalitě. Jenže dle platné vyhlášky 2/2013 měli platit vyšší poplatek všichni obyvatelé Otáskova bez rozdílu, vyhlášku 2/2013 odsouhlasilo většinově Zastupitelstvo obce dne 19.6.2013 (proti přijetí hlasovali Vostrý a Weiss, nehlasovali nepřítomní Doležal a Kraus V.). Ministerstvem vnitra jsem byl 3.6.2013 poučen, že kontrola vybírání poplatků dle obecní vyhlášky spadá do kompetence Krajského úřadu, Krajský úřad se tím odmítl zabývat, neboť údajně není v této záležitosti kompetentní, a odkázal mě na Finanční výbor Zastupitelstva obce. Obrátil jsem se tedy 19.3.2014 na Ministerstvo vnitra, že Krajský úřad je nečinný a v nečinnosti hodlá setrvat. Ministerstvo vnitra předalo můj podnět na Ministerstvo financí :

 

Od : Ministerstvo vnitra České republiky, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, Praha 27. března 2014

Komu : Ladislav Vostrý, Vejprnice 

Vyrozumění o předání věci

Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, jakožto orgánu příslušnému dle § 123 a násl. zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti, byl dne 19. března 2014 doručen Váš podnět ke kontrole aplikace obecně závazné vyhlášky obce Vejprnice č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Dovolujeme si Vás upozornit, že Ministerstvo vnitra dozoruje vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými obce v rámci své samostatné působnosti poplatky za komunální odpad zavádějí. Samotné poplatkové řízení je však výkonem přenesené působnosti a řídí se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dozor a kontrola nad přenesenou působností obcí spadá dle § 125 a násl. a § 129 odst. 1 zákona o obcích do kompetence příslušného krajského úřadu. Ústředním správním úřadem v oblasti správy daní a poplatků je dle § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo financí. Proto byl Váš podnět předán tomuto ministerstvu k přímému vyřízení.

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru

_______________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 23.3.2014 :

Obecní úřad rozesílá zároveň se složenkou na zaplacení poplatku za popelnice za rok 2014 i doklad o zaplacení této složenky, totiž výlepovou známku na popelnice pro rok 2014. Pokud nemá popelnice vylepenu známku pro rok 2014, neměla by ji svozová firma EKO-SEPAR vyvážet. Obyčejně se doklad o zaplacení vydává až po uskutečněné platbě. Ve Vejprnicích je to jinak : tady to vymyslel asi nějakej právník! Dá se vypočítat, kolik by se ušetřilo na výdajích za právní služby při vymáhání nezaplaceného poplatku za popelnice?

_________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 18.3.2014 :

Rada obce Vejprnice nesplnila usnesení Zastupitelstva obce Vejprnice č.198/2013 ze dne 12.12.2013, nepředložila totiž Zastupitelstvu novelu obecně závazné vyhlášky č.2/2013 (o poplatku za popelnice) k projednání a odsouhlasení na příštím jednání, tedy 13.3.2014. Platí tak i nadále původní znění vyhlášky č.2/2013. Dle této vyhlášky je sazba na poplatníka a rok 1000 Kč. Zároveň tato vyhláška poskytuje úlevu 500 Kč těm občanům, kteří mají trvalý pobyt ve Vejprnicích. V loňském roce 2013 nebyla tato úleva poskynuta těm občanům s trvalým pobytem ve Vejprnicích, kteří bydlí v ulicích Skupova, U Křížku, Dlouhá, Žitná, Malá, Jarní a Slepá, neboť obec investovala v těchto ulicích do zlepšení životního prostředí (investovala do výstavby pozemních komunikací 6,5 milionů Kč). Tato neúleva se ovšem vztahovala na všechny občany bydlící ve vyjmenovaných ulicích bez ohledu na to, zdali přispěli na zlepšení životního prostředí, či nikoli.

Dle vyhlášky 2/2013 se neposkytuje úleva ani těm fyzickým osobám, které ve vsi vlastní dům, byt, či chatu a zároveň tam není nikdo trvale hlášen. Sazba za jeden dům, byt, či chatu pro rok 2013 i 2014 činí 1.000 Kč.

Je s podivem, že správce poplatku, Obecní úřad Vejprnice, nedodržuje platnou vyhlášku 2/2013 !!!

Vyhlášku porušoval v roce 2013 tím, že vybíral sazbu 500 Kč na poplatníka bydlícího v ulicích Skupova, U Křížku, Dlouhá, Žitná, Malá, Jarní a Slepá, který zároveň zaplatil investiční příspěvek 27.000 Kč na zlepšení životního prostředí. Měla být vybírána částka 1.000 Kč.

Dnes mi byl doručen nepodepsaný dopis, stejně jako asi všem poplatníkům ve vsi (ke stažení na této stránce dole), ve kterém autor (pravděpodobně osoba pověřená Obecním úřadem) vyzývá poplatníky k porušování platné vyhlášky č.2/2013. Zastupitelstvo obce totiž nerozhodlo o změně vyhlášky č.2/2013, rozhodlo o tom, že Rada obce má připravit novelu této vyhlášky a upravit ji tak, aby byla jednotná sazba pro všechny poplatníky 500 Kč. Novela vyhlášky nebyla předložena, ani projednána, tudíž ani přijata, takže platí vyhláška 2/2013. Pokud by se tedy někdy v budoucnu změnila pouze sazba poplatku  z 1.000 Kč na 500 Kč a nezrušil by se článek o úlevách (vyhl.č.2/2013, čl.7, odst.5), zůstaly by úlevy 500 Kč i nadále v platnosti. Potom by všichni občané s travlým pobytem ve vsi měli úlevu a poplatek by potom činil 500 Kč - 500 Kč = 0 Kč. Poplatek za popelnice 500 Kč by tedy byl pouze za dům, byt, či chatu, ve kterých nikdo nebydlí, neboť na ty se úleva nevztahuje (vyhl.č.2/2013, čl.7, odst.5).

Zastupitelstvo obce se usneslo 12.12.2013 takto : "Schvaluje výši poplatku 500 Kč, ukládá Radě obce Vejprnice předložit na příštím jednání úpravu vyhlášky ve smyslu přijatého usnesení." Zastupitelstvo se neusneslo na zrušení článku 7, odstavec 5, úlevy tedy v nové vyhlášce budou platit i nadále. Výše poplatku je ve vyhlášce 2/2013 stanovena na 1.000 Kč v článku 5.

To musel vymyslet nějakej právník! :-)

___________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 19.6.2013 :

Zastupitelstvo obce dnes odsouhlasilo novou vyhlášku, která odstranila formální nedostatky té předchozí. Neodstranila ovšem nedostatek zásadní : DISKRIMINACI ČÁSTI OBYVATEL OBCE !!! Svérázné praktiky vejprnického starosty Karpíška gradují - všichni poplatníci mají úlevu 500 Kč z plné sazby poplatku 1.000 Kč. Plnou sazbu zaplatí pouze občané Otáskova, neboť prý obec investovala v Otáskově do zlepšení životního prostředí. Zdá se, že ten, kdo nedaroval obci 27 tisíc Kč, nemá před svým domem dlažbu a navíc bude platit za popelnice 1000 Kč na osobu a rok, místo obvyklých 500 Kč.

___________________________________________________________________________________________

článek na webu 5plus2

________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 19.6.2013 :

Zastupitelstvo obce Vejprnice dnes odsouhlasilo novou výhlášku o poplatku za popelnice dle návrhu pana starosty Karpíška. Návrh nové vyhlášky nám pan starosta rozdal před projednáním tohoto bodu. Dle jeho slov, nová vyhláška prý odstraňuje veškeré nedostatky vytýkané Ministerstvem vnitra. Částečně má pan starosta pravdu : odstraňuje nedostatky formální. Neodstraňuje však nedostatek zásadní, a to diskriminaci části obyvatel obce. Pro přijetí vyhlášky hlasovali : Čiháková, Filip, Jílková, Karel, Karpíšek, Kraus J., Pleska, Procházka, Štěrbák, Váchal,  Valenčat. Proti hlasovali : Vostrý, Weiss. Nepřítomni : Doležal, Kraus V..

V průběhu projednávání jsem navrhnul zrušit nezákonnou vyhlášku č.3/2012, čímž by se dosáhlo návratu do stavu před přijetím vyhlášky č.3/2012, tedy 500 Kč na poplatníka bez diskriminace obyvatel Otáskova. Zamítnuto. Kolega Weiss poté navrhnul stažení tohoto bodu z projednání, neboť nebyl čas na prostudování navrhované vyhlášky č.2/2013. Zamítnuto.

Nová vyhláška č.2/2013  je ke stažení na této stránce dole. Podnět na Ministerstvo vnitra samozřejmě podám. Zítra.

________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 5.6.2013 :

Dne 4.6.2013 jsem obdržel informaci z Ministerstva vnitra o výsledku právního posouzení obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o poplatku za popelnice. Ministerstvo vnitra zde konstatuje, že vyhláška je v rozporu se dvěma zákony : č. 280/2009 Sb. daňový řád a č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Informace o výsledku právního posouzení, včetně právního rozboru, je ke stažení na této stránce dole. Právní rozbor má 11 stran.

________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 3.6.2013 :

Dne 3.6.2013 pánové Karpíšek-starosta, Váchal-1.místostarosta a Valenčat-2.místostarosta navrhli ke schválení Zastupitelstvu obce Vejprnice, které se sejde 19.6.2013 v 18:00 ve Formance, změnu vyhlášky o poplatku za popelnice. Dle jejich návrhu už nebude o výši poplatku rozhodovat Zastupitelstvo obce Vejprnice (jak by mělo být), ani Správce poplatku (jak je nyní), ale Rada obce Vejprnice. Rada obce bude rozhodovat o tom, kteří občané "se podílejí na zvelebování obce a přispívají ke zlepšení životního prostředí" a mohou být tudíž "částečně osvobozeni od poplatku". O toto částečné osvobození se nežádá. Na toto částečné osvobození není ani nárok, neboť nárokové podmínky neexistují a nelze tudíž nijak doložit splnění nárokových podmínek. :-)

ENVIRONMENTÁLNÍ SLEVU na základě individuálního posouzení má nově přidělovat nebo nepřidělovat RADA OBCE. Dnes přiděluje KARPÍŠEK. 

V této chvíli je prý částečně osvobozeno od poplatku zhruba 80% poplatníků (dle vyjádření Karpíška ze dne 22.4.2013), mají slevu 500 Kč. Já, Ladislav Vostrý, mám slevu také, byť se nedomnívám, že bych přispíval ke zlepšení životního prostředí nějak výrazněji, než ostatní spoluobčané. Spíš se domnívám, že životní prostředí znečisťuji průměrně, tak jako drtivá většina spoluobčanů. Ti, kteří nepřispívají ke zlepšení environmentu (=životního prostředí), platí plnou sazbu schválenou zastupitelstem obce 1.000 Kč na poplatníka a rok. O tomto částečném osvobození rozhodl Karpíšek 12.12.2012 ještě před zasedáním Zastupitelstva obce Vejprnice, které toto rozhodnutí vzalo většinově na vědomí.

Pan starosta svým rozhodnutím svévolně snížil roční příjmy obce o zhruba 1.438.500 Kč a bezdůvodně diskriminuje zhruba 20% obyvatel obce dvojnásobně vyššími poplatky za popelnice než má ostatních zhruba 80% obyvatel obce.

počet obyvatel (poplatníků) 3.596

poskytnuto slev zhruba 80% = 3.596 x 0,8 = 2.877

poskytnutá sleva 500 Kč x 2.877 = 1.438.500 Kč  

Mgr. Pavel Karpíšek absolvoval v roce 2001 Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Veřejná správa. :-D

Návrh vyhlášky č.2/2013 o změně vyhlášky č.3/2012 o poplatku za popelnice je ke stažení na této stránce dole.

______________________________________________________________________________ 

Dne 15.5.2013 jsem podal podnět ke kontrole výkonu samostatné působnosti obce Vejprnice na Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, ve věci nedůvodné diskriminace části občanů ohledně poplatků za popelnice (dopis ke stažení na této stránce dole). Vostrý

________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 28.4.2013 :

Už v srpnu 2006 tehdejší starosta Váchal-ODS tvrdil do médií, že obec nemá povinnost zaplatit komunikace, a zároveň nepřipustil, že by komunikace měl zaplatit developer. Jako možná řešení viděl dvě : buď komunikace zaplatí vlastníci stavebních parcel, nebo komunikace nebudou.

http://www.bezkorupce.cz/2006/08/obec-vejprnice-odkoupila-bez-vedomi-zastupitelstva-pozemky/

Stanovisko Šance pro Vejprnice a TOP 09 k výstavbě místních komunikací v satelitních městečkách je neměnné : komunikace musí stavět a zaplatit pouze developer, obec může, ale nemusí, převzít komunikace a pozemky pod nimi za 1Kč až po jejich zkolaudování tak, jak je běžná praxe v ČR. Vlastníci stavebních parcel v Otáskově si komunikace zaplatili v kupní ceně za stavební parcelu.

___________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 21.4.2013

Vyšší poplatky v satelitním městečku Otáskov (Skupova, Žitná, Dlouhá, U Křížku)

Pokusím se vysvětlit, jak začal problém obce s developerem. Pro zjednodušení se nebudu zabývat ulicí Skupovou, neboť ta odpradávna byla cestou do polí v majetku obce (parcela ZE 1675). Vše začalo v roce 2002, kdy křimický starosta Otásek společně s panem Zapomělem (CORTUSA GROUP) zakoupili pole (parcela ZE 216) a rozhodli se z pole udělat satelitní městečko. V té době neexistoval územní plán obce Vejprnice. Developer získal v roce 2004 územní rozhodnutí, které mu umožnilo pole rozparcelovat na stavební parcely. Ve stejném roce získal i stavební povolení na výstavbu místních komunikací. A začalo se stavět a prodávat stavební parcely. Do té doby idylka. Vše se zvrtlo 26.10.2005, kdy tehdejší Rada obce (Čiháková, Doležal, Kacerle-místostarosta, Karpíšek, Váchal-starosta) v rozporu se zákonem o obcích rozhodla o nákupu pozemků od developera o rozloze 5,5 tisíce m2 za 109 tisíc Kč (ulice Žitná, Dlouhá, U Křížku). Tehdejší starosta, nynější místostarosta Váchal podepsal kupní smlouvu s developerem 12.12.2005 a opatřil smlouvu doložkou, ve které stvrzuje svým podpisem a kulatým razítkem obce lež, totiž že koupi odsouhlasilo Zastupitelstvo obce. Rada obce tímto krokem de facto na obec převedla závazek developera dostavět místní komunikace, neboť v kupní smlouvě není ani zmínka o tom, že by developer měl dostavět místní komunikace dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, obec získala ornou půdu. Developer nechal navézt lupek, který časem zmizel v bahně. Developer prodal stavební parcely a zmizel také. Bahno nezmizelo. Developer se ke svému závazku začal opět částečně hlásit až po neutuchajícím tlaku ze strany opozice a obyvatel Otáskova. Zastupitelstvo obce většinově odsouhlasilo 8.3.2012 převzetí všech závazků developera - stalo se stavebníkem, do toho dne byl stavebníkem developer, neboť i na cizích pozemcích se dá stavět se souhlasem vlastníka. Podmínkou převzetí závazku bylo, že z celkových nákladů stavby 10 milionů, zaplatí developer minimálně 3 miliony (správně : "za trest" zhotoví část stavebních prací v ceně 3 miliony prostřednictvím firmy Západočeské stavby), obyvatelé Otáskova zaplatí minimálně 2,2 miliony a stavba bude dokončena do 28.2.2013. Na obec by tak připadlo maximálně 4,8 milionu. Zastupitelstvo zároveň pověřilo starostu Karpíška podpisem smluv. Jenže ne všichni obyvatelé Otáskova s investičním příspěvkem obci Vejprnice souhlasili, těch "neposlušných" je zhruba 40%. Starosta neplní usnesení Zastupitelstva obce, nepodařilo se mu získat od obyvatel Otáskova alespoň 2,2 milionu, schází zhruba 1 milion. Neplní ani termín dokončení stavby. O výběrovém řízení na zhotovitele stavby by se dal napsat román, stavbu provádí BP stavby CZ (Dlouhá, Skupova) a Západočeské stavby (Žitná, U Křížku). Starosta nasazuje svérázné prostředky pro dosažení svého cíle : vyšší poplatek za popelnice "neposlušných", nedokončení chodníků před nemovitostí "neposlušných", vyšší daň z nemovitosti "neposlušných". Že by byl v ohrožení i zápis dítěte "neposlušných" do místní mateřské školy pod vedením paní Čihákové? Seznamy "neposlušných" jsou k dispozici od pana Karpíška. A co ještě?

Jak se hlasovalo 8.3.2012 o převzetí závazku developera v Otáskově :

pro - Čiháková-ODS, Doležal-ODS, Jílková-ODS, Karel-Nezávislí, Karpíšek-ODS, Kraus J.-Rozvoj, Váchal-ODS, Valenčat-Rozvoj, Štěrbák-ODS

proti - Kraus V.-Šance, Vostrý-TOP 09

zdrželi se - Filip-KSČM, Pleska-KSČM, Procházka-Šance, Weiss-TOP 09

_________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 19.4.2013 :

Správce poplatku to umí spočítat dobře

Výši poplatku stanovuje zastupitelstvo obce vyhláškou, nikoli správce poplatku. Pouze zastupitelstvo obce může rozhodnout, podle jakého zákona (možnosti jsou 3) se bude vybírat poplatek za odpad. Vejprnické zastupitelstvo zvolilo zákon 565/1990. Zastupitelstvo obce může rozhodnout, zdali poplatek bude minimální (tedy 0 Kč), nebo maximální (tedy 1.000 Kč), nebo něco mezi tím. Dle zákona 565/1990 tvoří poplatek pevná paušální částka až do výše 250 Kč a částka až do výše maximálně 750 Kč, která vznikne rozúčtováním skutečných nákladů obce na odpady za předchozí rok na jednoho poplatníka. Zastupitelstvo obce může rozhodnout o tom, že veškeré náklady na odpad budou hrazeny z rozpočtu obce. Správce poplatku provedl výpočet velice svérázným způsobem (viz "správce poplatku to umí spočítat dobře" ve formátu PDF na této stránce dole). A vypočítal skutečné náklady na 1 poplatníka 1.234 Kč. Přesto se rozhodl, že bude vybírat od drtivé většiny poplatníků pouze 250 Kč paušál a 250 Kč skutečné náklady, přestože mu vyhláška přikazuje vybírat 250 Kč paušál a 750 Kč skutečné náklady. Počet poplatníků nerovná se počet obyvatel. Počet poplatníků je počet obyvatel starší než 1 rok + počet rodinných domů, bytových jednotek a rekreačních objektů bez osob trvale přihlášených. Výpočet poplatku za skutečné náklady pro rok 2013 měl být proveden dle skutečných nákladů v roce 2012, nikoli podle nákladů v roce 2011. V roce 2005 prý činily skutečné náklady 1.112.305 Kč, v roce 2011 prý už činily skutečné náklady neuvěřitelných 4.436.050 Kč - za 6 let ČTYŘNÁSOBNÉ NAVÝŠENÍ !!! Tedy dle správce poplatku. To jest dle obecního úřadu. Hádejte, kdo mu šéfuje ....

Rozpočet obce 2010 : výdaje 3722-odpady-4.820.000 Kč, příjmy 1337-poplatky za odpady-2.000.000 Kč. Rozdíl 2.820.000 Kč na triko obce.

Rozpočet obce 2011 : výdaje 3722-odpady-4.196.152 Kč, příjmy 1337-poplatky za odpady-1.961.376 Kč. Rozdíl 2.234.776 Kč na triko obce.

Rozpočet obce 2012 : výdaje 3722-odpady-4.500.000 Kč, příjmy 1337-poplatky za odpady-2.100.000 Kč. Rozdíl 2.400.000 Kč na triko obce.

Rozpočet obce 2013 : výdaje 3722-odpady-4.500.000 Kč, příjmy 1337-poplatky za odpady-2.200.000 Kč. Rozdíl 2.300.000 Kč na triko obce.

Výňatek z platné vyhlášky č.3/2012 o poplatcích za odpady - poplatníkem je :

1. fyzická osoba starší 1 roku s trvalým pobytem v obci

2. vlastník rodinného domu, bytové jednotky nebo objektu k individuální rekreaci na katastru Vejprnic, ve kterém není hlášena žádná fyzická osoba k trvalému, či přechodnému pobytu

Sazba poplatku na rok 2013 činí 1.000 Kč. Splatnost poplatku je ve dvou stejných splátkách k 30.4. a k 31.7. Poplatník  může též zaplatit jednou splátkou k 30.4.

Příklad : Bydlím s manželkou ve vlastním rodinném domě s číslem popisným, oba máme trvalý pobyt v tomto rodinném domě. V zahrádkářské kolonii u potoka máme chatu s číslem evidenčním, ve které není nikdo trvale hlášen k pobytu. Zaplatím tedy celkem za 2 trvale hlášené osoby 2x 1.000 Kč a za chatu 1x 1.000 Kč. Splátky k  30.4. a k 31.7 po 1.500 Kč. Pokud nedostanu od starosty slevu, o kterou musím požádat. Pokud bych se přihlásil k trvalému pobytu do chaty a manželka by měla trvalý pobyt v rodinném domě, zaplatím pouze za 2 trvale hlášené osoby tedy 2x 1.000 Kč, za chatu platit nebudu, neboť je tam přihášena jedna osoba. Vyprodukujeme spolu s manželkou více odpadů, když budeme oba trvale hlášeni v rodinném domě? Kocourkov, nebo Kulíkov? :-)

_________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09, napsal dne 9.4.2013 :

Starosta Karpíšek rozhodl již 12.12.2012 dopoledne, že všichni obyvatelé obce Vejprnice budou mít slevu 500 Kč na poplatku za osobu a rok, neboť se podílejí na zvelebování obce a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Slevu dostali, byť o ní nežádali. A ani nemohli, neboť před rozhodnutím starosty o slevách platily jiné vyhlášky o poplatcích (č.5/2004 a č.1/2006). Existuje podezření, že se správce poplatku svým rozhodnutím pokusil připravit obec asi o 1,8 milionu Kč příjmů za poplatky. Obyvatelé z ulic Dlouhá, Jarní, Malá, Prašná, Skupova, Slepá, Spojovací, U Křížku a Žitná mají smůlu, ti dle starosty obec nezvelebují, zaplatí tudíž plnou sazbu. Zastupitelstvo obce "spravedlivé a moudré" starostovo rozhodnutí o slevě 12.12.2012 odpoledne vzalo na vědomí a zároveň většinově rozhodlo o zvýšení poplatku na 1000 Kč pro všechny. Poplatek je splatný ve 2 splátkách k 30.4. a 31.7. Příští rok sleva bude? A co švestičky?

______________________________________________________

Ing. Ladislav Vostrý, narozený dne 22.6.1959, Podmostní 19, 330 27 Vejprnice, IDDS : sicdxad, tel: 377 826 550, 603 441 825

____________________________________________________________________

Obecní úřad Vejprnice, Mírová 17, 330 27 Vejprnice
Ve Vejprnicích dne 10.4.2013

Věc : Výzva správci poplatku za odpad dle OZV č.3/2012

Vyzývám Obecní úřad Vejprnice, aby konal dle svých pravomocí ve smyslu platné obecně závazné vyhlášky č.3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Mám tím na mysli zejména čl.5, odst. 2 , týkající se výše poplatku, ten činí 1.000 Kč na osobu a rok, a čl.6 odst.1, týkající se splatnosti ve dvou stejných splátkách k 30.4. a 31.7.

Vyzývám správce poplatku, aby vybíral poplatky od všech poplatníků ve dvou stejných splátkách, tedy 500 Kč k 30.4. a 500 Kč k 31.7. na osobu a rok. S vyjímkami, u kterých musí být doložena žádost o poskytutí úlevy a rozhodnutí o každé jednotlivé žádosti.

Odůvodnění :

Dne 9.4.2013 mně byla doručena informace o tom, že od menší části obyvatel z vyjmenovaných ulic je vybírán poplatek 1.000 Kč na osobu a rok se splatností k 30.4. tohoto roku, přičemž vyhláška určuje splátku ve 2 stejných částkách k 30.4. a k 31.7.

Následně jsem zjistil, že drtivé většině poplatníků byla poskytnuta sleva na poplatku 500 Kč na osobu a rok, byť o tuto slevu nepožádali, jak vyhláška vyžaduje.

Následně jsem zjistil, že správce poplatku vymezil poplatníky, jímž bude poskytnuta sleva tím, že vyškrtl 9 ulic ze seznamu všech ulic v obci Vejprnice podle kritéria, že ti poplatníci, kteří mají trvalé bydliště v nevyškrtnutých ulicích, se údajně podílí na zvelebování obce a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Takové rozhodnutí považuji za nemravné a nezákonné. Nehledě na to, že tak učinil správce poplatku ještě před schválením vyhlášky č.3/2012. Tedy i její účinností od 1.1.2013.

Zároveň žádám, aby mně byly poskytnuty kopie všech žádostí o úlevy a příslušná rozhodnutí o nich.

Děkuji. S pozdravem Ing. Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
skupova5_kupní smlouva_12.12.2005.pdf72,4 kB18.03.2011
složenka na odpady 2013 pro dva poplatníky se slevou.pdf705,4 kB10.04.2013
nepřijatý návrh vyhlášky č.3-2012.pdf2311,0 kB21.03.2014
výzva popelnice.pdf32,4 kB23.03.2014
vyhláška č.3-2012 o poplatku za popelnice.pdf1306,3 kB21.03.2014
složenka na odpady 2013 pro čtyři popltníky bez slevy.jpg41,3 kB11.04.2013
vyhláška č.1-2010 o odpadech.pdf652,6 kB11.04.2013
zneplatněná vyhláška č.5-2004 o poplatku za popelnice.pdf71,3 kB11.04.2013
vyhláška č.1-2006.pdf121,8 kB23.03.2014
zákon č.565_1990_Sb.txt23,7 kB23.03.2014
zákon č.280_2009_Sb daňový řád.txt319,7 kB18.04.2013
zákon č.185_2001_Sb o odpadech.txt374,0 kB18.04.2013
zákon č.128_2000_Sb o obcích.txt170,9 kB18.04.2013
správce poplatku to umí spočítat dobře.pdf77,4 kB18.04.2013
diskriminace v Otáskově.pdf75,5 kB21.04.2013
boj o chodníky 5+2.jpg3002,2 kB25.04.2013
podnět ke kontrole MV ČR.pdf34,2 kB15.05.2013
návrh vyhlášky 2_2013 poplatek za popelnice.jpg56,9 kB03.06.2013
Ministerstvo vnitra-právní rozbor vyhlášky o poplatku za popelnice_Vejprnice_právní rozbor_OZV_3-2012.pdf261,1 kB05.06.2013
Ministerstvo vnitra-informace o výsledku právního posouzení vyhlášky o poplatku za popelnice_ 60835-3ODK-2013, vyrozumění podatele.pdf106,8 kB05.06.2013
paragrafy s nimiž je vyhláška v rozporu.pdf44,7 kB05.06.2013
podnět k posouzení zákonnosti MV ČR.pdf33,8 kB23.02.2014
podnět k posouzení zákonnosti MV ČR 2.pdf31,1 kB23.02.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2012.pdf755,3 kB23.02.2014
Ministerstvo vnitra-informace o nápravě nezákonností_ 60835-9ODK-2013, informování podatele.pdf107,5 kB23.02.2014
Ministerstvo vnitra-průběžné vyjádření k podnětu č.2.pdf84,6 kB04.07.2013
Ministerstvo vnitra-průběžné vyjádření k podnětu č.2-60835-15ODK-2013 průběžné vyrozumění.pdf80,7 kB07.08.2013
Ministerstvo vnitra-informace o výsledku kontroly_60835-17ODK-2013_odpověďpodateli.pdf186,0 kB02.09.2013
informace o poplatku za popelnice Náves prosinec 2012.odt300,9 kB18.03.2014
informace o poplatku z Návsi 1-2014.jpg46,2 kB18.03.2014
dopis OÚ Vejprnice ze dne 18.3.2014.pdf17,2 kB19.03.2014
vyjádření KÚ PK OŽP zze dne 14.1.2014.pdf519,4 kB19.03.2014
podnět ke kontrole na KÚ PK OKDS ze dne 17.12.2013.pdf31,6 kB19.03.2014
usnesení Zastupitelstva obce Vejprnice č.198-2013 ze dne 12.12.2013.jpg52,6 kB19.03.2014
vyhláška č.2-2013 o poplatku za popelnice.pdf165,7 kB23.02.2014
vyjádření MV ČR ODK ze dne 3.6.2013.pdf106,8 kB19.03.2014
40_2009_Sb_trestní zákoník.txt469,5 kB24.03.2014
podnět ke kontrole aplikace OZV k MV ČR.pdf48,2 kB19.03.2014
Ministerstvo vnitra - vyrozumění o předání podnětu na Ministerstvo financí ze dne 27.3.2014.pdf149,0 kB28.03.2014
e-mailová korespondence s vedoucí odboru kontroly KÚPK ze dne 20.1.-23.1.2014.pdf186,3 kB08.04.2014
Ministerstvo financí - vyjádření k aplikaci zákona o místních poplatcích ze dne 30.4.2014.pdf314,4 kB30.04.2014
Ministerstvo financí - doplnění vyjádření ze dne 5.5.2014.pdf93,6 kB05.05.2014
2_1993_Sb_ Listina základních práv a svobod.txt22,6 kB05.05.2014
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky