CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Cihelny I

Cihelny I

Den plný her 2014.jpg
pozor! na silnici se pracuje i v pátek večer.JPG
tudy kdosi provedl protlak pod silnicí II-203.JPG
hřiště u Sádky kdosi rozjezdil stavebními stroji.JPG
před práškovou lakovnou firmy Hauser bylo v pátek rušno.JPG
panu Hauserovi zrušili před barákem chodník.JPG
v ulici U Potoka je dost nebezpečný úsek.JPG
Evropský den sousedů 2014.jpg

fotografie byly pořízeny 30.5.2014 večer, tedy den před naplánovaným konáním Dne plného her u příležitosti Mezinárodního dne dětí

_____________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 4.6.2014 :

Stavební povolení na výstavbu technické a dopravní infrastruktury vydal 21.12.2012 autorizovaný inspektor Ing. Luděk Fuchs, číslo autorizace 0012, Italská 1, Praha 2. Pan Fuchs je i autorizovaným inženýrem v oboru IM00, tedy mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace u ČKAIT je 0007915. Dnes jsem pana Fuchse požádal o kopie stavebního povolení a koaudační rozhodnutí na vodohospodářskou infrastrukturu.

_____________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 30.5.2014 :

Jelikož výstavba satelitního městečka Cihelny se 118 rodinnými domy má přednost před toužebně očekávanými tradičními taškařicemi dětí s místními dobrovolnými hasiči, Den plný her 31.5.2014 nebude. Kdosi totiž rozkopal chodník na přístupu ke hřišti u Sádky a také rozjezdil stavebními stroji samotné hřiště. Ten někdo staví připojení satelitního městečka Cihelny na středotlaký plynovod. Trasa nového plynovodu začíná na křižovatce Tlučenská-U Potoka, pak pokračuje po chodníku v Tlučenské ulici kolem firmy pana Hausera a kolem Sádky, u vjezdu na fotbalové hřiště (kde se měl konat Den plný her) přechází na druhou stranu silnice protlakem. Přípojka je dlouhá 150m. Vypadá to, jako kdyby kdosi na Silničním správním úřadu pro místní komunikace (do kterých patří i chodníky, to jsou místní komunikace IV.třídy pro pěší) vydal povolení na provádění výkopových prací, přestože musel vědět, že se tam má konat v sobotu Den plný her, neboť o tom psali na oficiálních webových stránkách obce www.vejprnice.cz/udalosti-v-obci/aktuality/?more=53#msg53 a byl vyvěšen plakát na všech obecních reklamních plochách i úřední desce. 22.5. byl Den plný her ohlášen, 26.5. byl Den plný her odvolán a zároveň kdosi ohlásil konání alternativní akce pro děti, totiž Evropský den sousedů v ulici U Křížku dne 31.5. od 15:00. Nevím přesně, jaké kdo má kompetence na místním Obecním úřadu, ale vím zcela jistě, že nejvyšším šéfem toho úřadu je starosta Karpíšek. Ano. Ten který vlastní pozemky v satelitním městečku Cihelny. Děkujeme pěkně, milý Silniční správní úřade.

___________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 6.3.2014 :

Developerem je fyzická osoba pan Ing. Radek Loukota z Plzně a firma TRADING UNIVERSAL s.r.o. (IČ 28038975) z Plzně, Skupova 45. Firma TRADING UNIVERSAL má předmět podníkání výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a výrobu elektřiny, předmětem činnosti je pak myslivost. Společníky jsou Radek Loukota (50%) a Václav Mašek z Kramolína (50%).

Plánovací smlouvy s developerem odsouhlasila Rada obce v průběhu roku 2011 a za obec podepsal starosta Karpíšek, který je zároveň jako soukromá osoba od roku 2008 vlastníkem některých pozemků v satelitu Cihelny (č.řízení u Katastrálního úřadu V-1458/2008-407), které územní plán v roce 2009 přeměnil z orné půdy na plochu bydlení čistého a smíšeného. Za výstavbu veřejné infrastruktury (inženýrské sítě, místní komunikace) dle plánovacích smluv zaplatí developer asi 75 milionů. Na jeden rodinný dům tak připadá investice do infrastuktury ve výši 634.000 Kč (vč. 21% DPH).

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, který je živnostníkem (IČ 69267081) od roku 2000 s oborem činnosti "Realitní činnost", který je členem Zastupitelstva Plzeňského kraje od 6.11.2004 dodnes a který zároveň v tomto volebním období (2010-2014) vykonává v obci Vejprnice starostu a ve volebním období minulém (2006-2010) vykonával funkci místostarosty (a je tudíž veřejným funkcionářem ve smyslu zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů), je v developerském území CIHELNY pro výstavbu 118 rodinných domů k dnešnímu dni vlastníkem těchto parcel KN :

1175/1 (komunikace 1.152 m2), 1175/3, 1175/4, 1175/5, 1175/7, 1175/8, 1175/12, 1175/13, 1175/15, 1175/16, 1175/17, 1175/19, 1175/21, 1175/22, 1175/34, 1180/1, 1181/1, 1181/2. Celková výměra těchto pozemků činí 12.230 m2, je zde uvažováno s výstavbou 12 rodinných domů o průměrné velikosti parcely 900 m2.

Dále je vlastníkem se 1/4 podílem těchto parcel KN :

1175/2 (komunikace 7.251 m2), 1175/18, 1175/36, 1175/37, 1175/38, 1175/39. Celková výměra těchto pozemků činí 11.410 m2, je zde uvažováno s výstavbou 5 rodinných domů o průměrné velikosti parcely 800 m2.

Územní plán obce Vejprnice byl odsouhlasen zastupitelstvem obce dne 5.2.2009 jako č.usnesení 98/2009. Toto rozhodnutí změnilo cca 15 hektarů plochy pro zemědělskou výrobu v lokalitě CIHELNY na území bydlení čistého a smíšeného (lokalita 21-SM, 22-BČ a 23-BČ).

Developerské území CIHELNY se nalézá při výjezdu z Vejprnic na Tlučnou po pravé straně silnice II/203. Stavební práce zde byly zahájeny v lednu 2013. V blízkosti stavby není žádné označení, ze kterého by bylo zřejmé, kdo a co staví, kdo stavbu vyprojektoval, kdo ji povolil a kdy bude stavba dokončena. Rozhodnutí o umístění stavby vydal MÚ Nýřany (odbor výstavby) pod č.j. OV-Bau/4002/2012 dne 12.3.2012 a č.j. OV-Asc/5402/2012 dne 23.3.2012. Na staveništi jsou již prováděny, popř. dokončeny, některé inženýrské sítě (splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod a vodovod). Pisateli tohoto článku není nic známo o tom, že by na stavbu místních komunikací bylo vydáno MÚ Nýřany (odbor dopravy) stavební povolení, na stavbu vodovodů a kanalizací proběhlo vodoprávní řízení u MÚ Nýřany (odbor životního prostředí), popř. byl autorizovaným inspektorem oznámen stavebnímu úřadu MÚ Nýřany (odbor výstavby) stavební záměr. Stavebníka při řízení o vydání územního rozhodnutí zastupoval projektant stavby firma AIP Plzeň spol. s r.o. (IČ 46885625), sídlo Plzeň, Brojova 16, společníci : Karel Salát z Plzně (50%) a Jan Baxa z Plzně (50%).

Developer se smluvně zavázal 12.12.2011 na své náklady dokončit k 30.6.2013 zpevnění povrchů v ulici Družstevní. Rada obce přesto rozhodla 26.6.2013 o zaplacení skoro 50 tisíc Kč firmě AIP Plzeň za projektovou přípravu stavby.  Developer má zpoždění s povrchy v Družstevní ulici 3/4 roku! Ulici V Cihelně by měl developer dle plánovací smlouvy s obcí dokončit na své náklady do 30.6.2014.

____________________________________________________________________________________

STAVEBNÍ PARCELY JSOU JIŽ KE KOUPI ZA 2.000 Kč/m2.

Nekup to! Nabídka realitní kanceláře na prodej parcely KN 1296/29 v k.ú. Vejprnice  :  http://www.raj-nemovitosti.cz/co-vas-zajima/novinky-v-nasi-nabidce/stavebni-pozemek-vejprnice/

____________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice, zvolený za TOP 09, napsal dne 15.4.2013

Obec Vejprnice má zaděláno na problém : Pozemky (parcely zjednodušené evidence ZE : 498/1, 499, 503/1, 505/1, 506) pod budoucími místními komunikacemi v satelitním městečku Cihelny byly původně ve vlastnictví pana Ing. Jaroslava Lobkowicze z Plzně-Křimic (ročník 1942). Pozemky byly převedeny z vlastnictví pana Lobkowicze na někoho jiného, než na toho, kdo je dnes vlastní. Developerem je Ing. Radek Loukota a TRADING UNIVERSAL s.r.o.. Na pana Ing. Mgr. Pavla Karpíška z Vejprnic (ročník 1969) byly převedeny pozemky v lokalitě Cihelny v roce 2008 (č.řízení V-1458/2008-407) od manželů Flieglových z Vejprnic, tedy v době, kdy byl projednáván a schvalován Územní plán obce Vejprnice a kdy vykonával funkci místostarosty obce Vejprnice. Developer se v Plánovacích smlouvách s obcí Vejprnice sice zavázal, že převede zpevněné místní komunikace, dešťovou kanalizaci a veřejné osvětlení na obec Vejprnice bezúplatně, nezavázal se ovšem, že převede bezúplatně i pozemky pod nimi. Ani nemohl, neboť v době podpisu Plánovacích smluv vlastníkem všech pozemků nebyl. Plánovací smlouvy s developerem podepisoval v roce 2011 starosta obce Vejprnice pan Ing. Mgr. Pavel Karpíšek po odsouhlasení Radou obce Vejprnice ve složení : Karpíšek-ODS, Váchal-ODS, Doležal-ODS, Valenčat-Rozvoj, Kraus J.-Rozvoj. Zastupitelstvu obce Vejprnice byly Plánovací smlouvy pouze dány na vědomí až po jejich podpisu. První část zpevněných komunikací v ulici Družstevní, úsek Tlučenská-Za Farou, se developer zavázal dokončit do 30.6.2013, t.j. za 2,5 měsíce. K dnešnímu dni stavební práce v Družstevní ulici nebyly zahájeny.

Aktuální vlastníci pozemků pod budoucími místními komunikacemi o rozloze 2,3 hektaru v satelitu Cihelny :

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice, zvolený za TOP 09, napsal dne 2.4.2013 :

Rada obce Vejprnice schválila dne 23.1.2013 na svém 48. zasedání návrh na "realizaci výměny havarijního stavu propustku u hřiště Na Sádce" za 290tis. Kč včetně 21% DPH. Rada obce ve složení Karpíšek-ODS, Váchal-ODS, Doležal-ODS, Valenčat-Rozvoj, Kraus J.-Rozvoj tak rozhodla, přestože starosta Karpíšek nahlásil možný střet zájmů. Propustek o světlosti 600mm (červeně) pod silnicí II/203 je v majetku Plzeňského kraje. Propustek je a byl v pořádku, k jeho výměně ani opravě nedošlo. Pokud by někdo opravoval propustek, bylo by to v kompetenci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje za peníze z rozpočtu Plzeňského kraje. Došlo k výstavbě nové dešťové kanalizace o světlosti 500mm (černě) od propustku k Vejprnickému potoku v délce 130m v trase stávající dešťové kanalizace o světlosti 250mm. Došlo tedy k podstatnému rozšíření kapacity dešťové kanalizace v přímé souvislosti s výstavbou 118 RD v lokalitě Cihelny, nikoli k odstranění havárie. Tímto novým potrubím bude odváděna dešťová voda z území o ploše asi 15 hektarů. Investorem (=stavebníkem, developerem) je fyzická osoba pan Ing. Radek Loukota (ročník 1974) z Plzně-Vinic. Z Plánovací smlouvy mezi obcí a developerem vyplývá :

1. Dešťové vody z celého území budou vyčistěné vypouštěny do stávajícího propustku pod silnicí II/203, za propustkem bude voda odváděna stávajícím potrubím do Vejprnického potoka.

2. Vybudování nové veřejné infrastruktury bude bez finančního podílu obce.

3. Dešťová kanalizace bude bezplatně převedena na obec.

Za obec podepsal Plánovací smlouvu dne 24.1.2011 starosta Karpíšek.

 

zaústění dešťové kanalizace v propustku u hřiště Na Sádce v roce 2011 :

zaústění dešťové kanalizace v propustku u hřiště Na Sádce v roce 2013 :

_____________________________________________________________________

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice, zvolený za TOP 09, napsal dne 15.2.2013 : Území je k 15.2.2013 již rozparcelováno. P. Karpíšek je vlastníkem parcel : 1175/1,-3,-4,-5,-7,-8, 1180/1, 1181/1,-2 (červené plochy). P. Karpíšek je spoluvlastníkem parcel : 1175/2,-12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,-19,-21,-22,-25,-26,-28,-29,-32,-34,-35,-36,-37,-38,-39,-42,-43,-44 (černé plochy). P. Karpíšek se stal vlastníkem/spoluvlastníkem pozemků v lokalitě Cihelny v dubnu 2008 (č.řízení V-1458/2008-407). Územní plán obce Vejprnice, který nabyl účinnosti v březnu 2009, odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Vejprnice v únoru 2009. Ve volebním období 2006-2010 byl P. Karpíšek místostarostou obce Vejprnice, zvoleným za ODS. Ve volebním období 2004-2008 byl P. Karpíšek radním Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí, zvoleným za ODS. Ve volebním období 2008-2012 byl P. Karpíšek předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje, zvoleným za ODS.  

NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ DO 15.2.2012 (středa).

Řízení o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby Cihelny - I.etapa bylo Krajským úřadem dne 11.10.2011 vráceno na Stavební úřad MÚ Nýřany k novému projednání. Úplné znění rozhodnutí je možno stáhnout na této stránce dole. 

Dnešní pole o ploše 14,4 hektaru v severozápadní části obce vymezené Tlučenskou ulicí a Suchým dolem.

118 rodinných domů, tzn. cca 1 220 m2 na 1 rodinný dům včetně místních komunikací a veřejného prostranství.

Veřejné ústní projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí dne 26.4.2011 sice proběhlo, ale v důsledku procedurálního pochybení stavebníka (nevyvěšení záměru v zákonné době a formě), bude veřejné ústní projednání zopakováno 7.6.2011. Budeme požadovat veřejné projednání Plánovací smlouvy na 3. řádném zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 16.6..2011.

V příloze si můžete přečíst podané připomínky a námitky.

Lokalita představuje asi 14,4 hektarů zastavitelné plochy, na takhle velkou plochu bydlení je nutné vymezit nejméně 8 000 m2 veřejného prostranství, např. park.

PARK NENÍ. DEVELOPER SE CHOVÁ PŘIROZENÉ - CHCE RADĚJI PRODAT 10 PARCEL, NEŽ DAROVAT PARK PO DOKONČENÍ OBCI. CHOVÁ SE PŘIROZENÉ I STAROSTA OBCE, KTERÝ JE ZÁROVEŇ SPOLUMAJITELEM 4 HEKTARŮ POZEMKŮ V TÉTO LOKALITĚ? NENÍ TO STŘET ZÁJMŮ?

vyhláška č. 501/2006 Sb, § 7 Plochy veřejných prostranství
 
(1) Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství*) a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem.
 
(2) Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství a další pozemky související  dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
 
*) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště,chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
poddolované území.pdf422,1 kB15.07.2011
CIHELNY zahájení územního řízení.pdf569,0 kB23.03.2011
cihelny DUR připomínky Šance pro Vejprnice.pdf53,6 kB26.04.2011
cihelny DUR námitky Klinger M..pdf113,2 kB26.04.2011
cihelny DUR připomínky TOP 09 + Kraus V..pdf120,1 kB26.04.2011
CIHELNY opakování územního řízení.pdf314,6 kB05.05.2011
Cihelny katastrální mapa s vlastníky.pdf610,8 kB12.05.2011
Cihelny - stanovisko MÚ Nýřany OÚP k DUR.pdf789,8 kB11.05.2011
Intenzifikace ČOV Tlučná - oznámení o zadání zakázky.pdf1217,3 kB21.05.2011
Intenzifikace ČOV Tlučná - oznámení o zakázce.pdf1586,5 kB21.05.2011
Intenzifikace ČOV Tlučná - oznámení o zahájení stavebních prací.jpg78,0 kB21.05.2011
Cihelny_územní řízení - rozšíření počtu účastníků řízení.jpg294,5 kB10.06.2011
Vejprnice, lokalita Cihelny - M. Klinger, odvolání proti ÚR.pdf52,8 kB15.07.2011
Cihelny katastrální a foto mapa.jpg521,5 kB31.07.2011
Vejprnice, lokalita Cihelny - M. Klinger, odvolání proti ÚR, doplnění.pdf46,7 kB03.08.2011
Územní rozhodnutí I.pdf361,0 kB01.08.2011
Cihelny I DUR_ výzva - vyjádření k podanému odvolání.pdf435,8 kB02.08.2011
Cihelny I - rozhodnutí Krajského úřadu o odvolání k vydání územního rozhodnutí.pdf141,5 kB17.10.2011
Cihelny I pokračování územního řízení.pdf246,2 kB16.01.2012
Cihelny I - rozhodnutí o účastenství v územním řízení.pdf189,4 kB10.02.2012
Cihelny I - územní rozhodnutí - březen 2012.pdf378,1 kB12.03.2012
Cihelny I - výzva k vyjádření k podanému odvolání - březen 2012.pdf237,6 kB02.04.2012
Cihelny I - odvolání proti územnímu rozhodnutí - březen 2012.doc109,5 kB02.04.2012
Cihelny I - rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí.doc213,5 kB20.06.2012
propustek u hřiště Na Sádce - schválení financování Radou obce.pdf643,0 kB01.04.2013
dešťová kanalizace Na Sádce 2011.jpg883,7 kB02.04.2013
dešťová kanalizace Na Sádce 2013.jpg1500,1 kB02.04.2013
propustek - mapa.jpg446,1 kB02.04.2013
Cihelny - vlastníci pozemků - místní komunikace.pdf27,7 kB15.04.2013
R59_26.6.2013.pdf109,9 kB05.03.2014
R24_7.12.2011.pdf75,9 kB05.03.2014
Plánovací smlouva Cihelny 75 RD.pdf279,0 kB07.06.2011
CIHELNY II 43RD - plánovací smlouva.pdf349,9 kB29.04.2014
Cihelny II - plánovací smlouva - dodatek č.1.pdf80,4 kB05.03.2014
CIHELNY - certifikát (stavební povolení) ze dne 22.12.2012.pdf397,0 kB11.06.2014
 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky