CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Otáskov I

Otáskov I

 

 

 

PŘÍSPĚVEK č.11

Výzva o pomoc

 anonymní ze dne 14.3.2012 ke schválení usnesení č.87 dne 8.3.2012

 

___________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.10

Návrh usnesení Zastupitelstva obce k financování výstavby

 ze dne 2.3.2012 k projednání dne 8.3.2012

 

_________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.9

Vážení sousedé

 výzva občanů Otáskova Martínek-Taušl ze dne 2.3.2012

__________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.8

Mají všichni z Otáskova trvalý pobyt ve vsi?

článek Plzeňského deníku ze dne 28.2.2012   více informací

_______________________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.7

Reakce na dopis „ Občana z Vejprnic“

reakce pana Martínka ze dne 26.2.2012. 11:38

Vážený anonyme.

Toto je poslední reakce na Vaše názory. Více tady s člověkem, který není schopen ani uvést své jméno nehodlám diskutovat. Jen pár poznámek. V této oblasti je většina lidí s hypotékou, nás nevyjímaje. Ale chodit a jezdit v blátě se mi již dál nechce. Jestli jste schopen donutit původní investory k dostavbě komunikací, tak se Vám hluboce pokloním. Nikomu nevyhrožuji a respektuji Váš názor, ale pořád ve Vašich příspěvcích postrádám konečně ŘEŠENÍ!!!!! Konkrétní kroky atd. Nezlobte se na mě, ale vyhrát volby, soudní spory atd. nám cesty nepostaví.

S pozdravem Martínek

_______________________________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.6

Není třeba hledat žádná náhradní řešení - pane magistře.
reakce zástupce občanského sdružení Šance pro Vejprnice ze dne 26.2.2012, 11:29, na dopis pana Martínka

Je trapné, že vybaven životními zkušenostmi spojenými s absolvovaným odborným vzděláním, stále nejsem kompetentní třídit lidi jako Vy, na hloupé či chytré. Pro mne je také zvláště smutné, že po více než 20-ti letém budování tzv. demokracie má občan stále obavu veřejně projevit svůj názor. Ve smyslu těchto skutečností, proto uvádím na pravou míru Vaše výroky o činnosti občanského sdružení „Šance pro Vejprnice“.

Občanské sdružení „Šance pro Vejprnice“ léta prosazuje názor řady občanů na skutečně udržitelný rozvoj obce, správu i prodej obecního majetku. Tento názor v rámci svého minoritního zastoupení prezentuje jak na zastupitelstvu, tak na veřejnosti. Po uvedeném stručném vysvětlení předpokládám, že tuto demokratickou prezentaci názorů občanského sdružení „Šance pro Vejprnice“, přestanete považovat za veřejné masírování občanů.Pro pořádek dále uvádím, že web ( VEJPRNICE EU ) na kterém jak „Občan z Vejprnic“, tak Vy, „pan Mgr. Martínek“ jste zveřejnili své zprávy je nezávislým obecním zpravodajem. Jeho nezávislost ostatně nejlépe dokladuje umístění obsahově zcela odlišných zpráv na stránkách zpravodaje. Tento nečekaně mimořádně úspěšný nezávislý zpravodaj, není webem občanského sdružení „Šance pro Vejprnice“. 

Na Váš zájem o získání řešení problému komunikací uvádím, že v celé záležitosti Vám může kvalifikovaně pomoci např. místostarosta obce pan Valenčat ( Váš dlouholetý kolega z volebního uskupení „Za rozvoj obce Vejprnice“ ). Pro Vaši informaci uvádím, že geniální, jednoduché řešení spočívá ve zrušení absolutně neplatné kupní smlouvy.

Zrušení lze uskutečnit v souladu se zákonem, dohodou či způsobem uvedeným v žádosti pana Ing. Štěpána ze dne 22.5.2009 (viz.níže uvedená příloha).Pozn. - provedené zrušení neplatné smlouvy zaváže investory dostát svým povinnostem a nebude finančně zatěžovat nejen majitele nemovitostí, ale i obec.
______________________________________________________________________
 

Občanské sdružení „Šance pro Vejprnice“ IČO: 270 233 46, Studentská ul. 337, 330 27 VEJPRNICE

Vejprnice 22.5.2009 Věc: žádost o nápravu neplatných kupních a směnných smluv.

Vážení přátelé,

rozsáhlý soubor 55 neplatných kupních a směnných smluv, realizovaných starosty obce Vejprnice Ing. Mgr. Karpíškem a Ing. Váchalem (viz. příloha č.1 - opis „Usnesení PČR ČTS:ORPS-183/0HK-2006“ ze dne 19.12.2006, viz. příloha č.2 - opis „Usnesení OSZ ZN 2365/2006-26“ ze dne 11.1.2007) je dosud nenapravenou, několikaletou ostudou Vejprnic.

V právním posouzení těchto smluv (vyžádaném PČR pro účely šetření) se ve všech úředních dokumentech tj. (Západočeské univerzity v Plzni - Právnické fakulty, katedry veřejné správy ze dne 24.5.2006, Krajského úřadu Plzeňského kraje - odboru právního spis.zn. ZN/525/PRÁV/06 ze dne 29.8.2006, Ministerstva vnitra - odboru dozoru a kontroly veřejné správy Čj. ODK-1610/1 - 2006 ze dne 4.10.2006, Akademie věd České republiky - Ústavu státu a práva v Praze Čj. 77/06/ST ze dne 18.10.2006) posuzovatelé shodují na  neplatnosti těchto smluv.

Na tomto závěru nic nemění skutečnosti, že šetřené věci dozorující orgán (OSZ Plzeň-sever)odložil z důvodů neprokázání trestních činů příslušným osobám, a že majoritní částí zastupitelstva bylo dodatečně odhlasováno schválení těchto neplatných smluv. (viz. „Usnesení zastupitelstva obce č.17“ ze dne 1.6.2006)  

Je veřejným tajemstvím, že pokusy některých zastupitelů a občanů o nápravu neplatných smluv, byly vždy majoritní většinou zastupitelstva zablokovány. Stejně skončily i další aktivity navíc úspěšně utajované před širší občanskou veřejností:

- otevřený dopis starostovi obce ze dne 22.5.2008 od Ing. Josefa Junga, (předaný též zastupitelům) - na veřejném zasedání zamítnutý majoritní většinou zastupitelstva k přečtení občanům,

- dopis adresovaný k rukám starosty a zastupitelů zaslaný 22.2.2008 v mém zastoupení Mgr. MUDr. Janou Kollrossovou, kterým vyzvala obec k řešení neplatnosti směnné smlouvy a k podání žaloby o určení vlastnictví,

- informace o mém podaném trestním oznámení ze dne 25.7.2008 ( informace je k dispozici v  internetové poště členů občanského sdružení „Šance pro Vejprnice“ ).

Ze všech možných společenských i právních hledisek, včetně zásad dobrých mravů, je skandální, že po 20-ti letech budování právního státu, jmenovaní představitelé obce Vejprnice, členové vládní strany ODS, při správě svěřeného majetku, (ač je jim záležitost neplatných smluv známa), nápravu svých „pochybení“ v souladu se zákonem neřeší a veřejně prohlašují, že řešit ani nehodlají.

Úroveň jejich pohrdání důležitým společenským zájmem umocňují skutečnosti, že uvedená „pochybení“ přináší, drtivé většině občanů obce nejen v současné době, ale i v budoucnu, prokazatelné ekonomické ztráty spojené s odsouzeníhodným, manifestačním příkladem jmenovaných, jak je možné bez rizika v naší společnosti nakládat s právem i povinnostmi.

Soubor neplatných kupních a směnných smluv mimo jiné umožnil investorům vyhnout se povinnostem vyplývajícím z jejich stavebního povolení a stavebně nedokončené a nezkolaudované pozemní komunikace prodat, bez schválení zastupitelstva, obci Vejprnice. Dobudování komunikační sítě ( v rozsahu stavebního povolení spadající do stavebních povinností původních investorů ) na výše uvedených pozemcích, kterou obec zatím nerealizovala, svým ekonomickým dopadem prokazatelně poškodí každého občana obce. Do výčtu škod je již dnes nutné zanést nejen vlastní nákup nedokončené a nezkolaudované stavby, ale i položku za obcí prováděnou údržbu na těchto účelových komunikacích potřebných pro stavební činnosti investorů.

Tento veřejnosti známý nezákonný stav přináší také značné morální škody v oblasti mezilidských vztahů. Stalo se tak z důvodu ( důsledně praktikovaného pravidla marné snahy po nápravě“), který postupně dostal občanskou podporu do apatie jak ostatně dokladuje mizivá návštěvnost občanů na každém veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Občanská veřejnost si velmi cení významného úspěchu sdružení „Šance pro Vejprnice“ v prosazení důležité změny postavení občana při projednávání veřejných záležitostí, tj. možnosti vyjádřit se k projednávaným problémům před každým hlasováním zastupitelů.    

Domnívám se, že občanské sdružení „Šance pro Vejprnice“ IČO: 270 233 46, ( právnická osoba založená v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb.), svoji činností, opřenou o společensky prospěšný obsah svých „Stanov“, v neposlední řadě i svým volebním výsledkem, má aktivní legitimaci k naléhavému právnímu zájmu - podání žaloby na neplatnost ( policií ČR šetřeného ) souboru 55 kupních a směnných smluv s cílem

- dovolání se neplatnosti realizovaných právních úkonů ( dle doporučení Krajského úřadu Plzeňského kraje - odboru právního spis.zn. ZN/525/PRÁV/06 ze dne 29.8.2006) na jichž základě došlo k nesprávnému vkladu vlastnického práva přinášející ekonomické ztráty pro obec Vejprnice

- dosažení veřejné omluvy zodpovědných osob za způsobené morální škody   

K realizaci nápravy přeji občanskému sdružení „Šance pro Vejprnice“ mnoho úspěchů.

S  přátelským pozdravem

Ing. Josef Štěpán, v.r., Luční 219, 330 27 Vejprnice

__________________________________________________________________________

Pro Vaši úplnou informovanost o činnosti občanského sdružení „Šance pro Vejprnice“, považuji za důležité Vám opakovaně poskytnout úplné znění volebního programu, se kterým volební uskupení „Šance pro Vejprnice“ oslovilo voliče.

VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

  ŠANCE PRO VEJPRNICE“ 

 • odstraníme ostudný soubor 55-ti neplatných kupních a směnných smluv (uzavřených bývalým i současným starostou - bez schválení zastupitelstva)
 • zastavíme ekonomické ztráty, působené tímto souborem kupních a směnných smluv
 • zrušíme bezdůvodné vyplácení finančních odměn Radou obce
 • snížíme stávající daně z nemovitostí
 • zavedeme veřejnou kontrolu manipulace s majetkem a finančními prostředky obce
 • zajistíme veřejnosti trvale přístupný a srozumitelný rozpočet obce
 • snížíme zadlužování obce
 • zadání i výběr veřejných zakázek provedeme pouze pod kontrolou veřejnosti
 • zaměříme rozvoj obce na rekonstrukci a zlepšenou údržbu místních komunikací, veřejných služeb a odpadového hospodářství
 • podporou spolkové zájmové, sportovní a kulturní činnosti mládeže i dospělé populace oživíme společenský život v obci
 • podpoříme modernizaci školních a sportovních zařízení
 • využijeme, každé možnosti čerpání prostředků ze státních a evropských zdrojů
 • zahájíme skutečnou tvorbu strategického plánu rozvoje obce v souladu s přáním veřejnosti
 • změníme formu i obsah tiskoviny „NÁVES“ v informační prostor pro veřejnost - bez cenzury
 • v souladu s demokratickými pravidly doplníme jednací řád zastupitelstva
 • podpoříme investiční záměr výstavby nákupního centra
 • zachováme výhody příměstského bydlení pro obyvatele obce

_____________________________________________________________________________

Nejdůležitější prvé dva body výše uvedeného volebního programu se právě týkají nápravy i Vašeho dlouholetého problému - tj. prosazení realizace kvalitních komunikací. Věřím, že se Vám bez emocí podaří vybrat si z poskytnutých informací právě to co nejen Vy, ale i obec Vejprnice k nápravě pochybení nejvíce potřebuje.

S přátelským pozdravem

Stanislav Kopřiva - člen kontrolního výboru

____________________________________________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.5

OTÁSKOV A KOMUNIKACE

reakce občana Vejprnic ze dne 26.2.2012 na dopis pana Martínka

Vážený pane Martínku.
Střílíte do nesprávných řad. My všichni jsme stejně zoufalí z toho, jak to tu vypadá, jak jsme byli podvedeni a jak se k nám chovají zodpovědní představitelé. Poslední věc, kterou bychom měli chtít, je vyvolávat mezi sebou rozbroje a ukazovat prstem na ty, kteří mají prostě jen jiný názor. Návrhy pana starosty vůbec nevycházejí z reálných předpokladů a nepovedou ke kýženému cíli. Tečka. To je hlavní důvod toho, proč jim nedám žádné peníze. A nebudu v tom rozhodně sám, tím jsem si naprosto jistý a musí to být jasné od začátku i panu starostovi. Ti lidé prostě nemají mou důvěru a vystupováním na veřejném zasedání si jí rozhodně nezískali.
Se sdružením "Šance" nemám nic společného. Ty pány vůbec neznám. Mé názory na problém komunikací vycházejí jen z mé osobní zkušenosti a ztoho, co se kolem tohoto problému zatím událo. Nejsem politik a nemám žádné politické ambice. Článek jsem zveřejnil zde z toho důvodu, že o jiném místě nevím a evidentně to tady alespoň pár lidí čte. Vaše reakce je toho jen důkazem.
Řešení situace je nasnadě a jistě pochopíte, že by bylo zbytečné s ním vystupovat na jednání ve Formance. Ti lidé zaprodali sami sebe a za pár šusťáků své spoluobčany a všechno to dělali naprosto vědomě. To, co tu předvádějí, nemá nic společného s veřejným zájmem, ale jen s jejich osobním prospěchem a prospěchem jejich kámošů. Kdyby se snažili lépe, tak by možná našli lepší řešení, například prodejem obecního majetku za tržní ceny, viz pozemky u sádek, apod.
Stručně: je třeba se spojit v politickou sílu, vyhrát další volby a odstavit tyto papaláše od moci. To bude pro začátek stačit. Pak je třeba důsledně vyšetřit všechny okolnosti tohoto podvodu a postavit zodpovědné před řádný soud (pokud nebude tou dobou vše již promlčeno). Všem je nyní jasné, že na tomto současná garnitura nemá nejmenší zájem, přitom je to právě to, kam by měli směrovat své úsilí. Prostudoval jsem si zde dostupné materiály kolem tohoto případu a nevycházím z údivu, co všechno jim prošlo. Kdo příjde v programu s těmito body, má mojí plnou podporu.
Chápu Váš postoj a postoj lidí, kteří jim ty peníze dát chtějí. Vy, prosím, respektujte zase mě a ty ostatní, kteří na tuto hru nemohou nikdy přistoupit nejen z finančních, ale i morálních důvodů. Nenadávejte jim do hloupých a nenaznačujte, že by se měli bát, pokud nepotáhnou za stejný konec lana jako Vy. Své jméno rozhodně nezveřejním neb se zatím opravdu nehodlám stěhovat. Proč nedají developeři peníze na stavbu v plném rozsahu a nedostojí svému morálnímu závazku? Oni vyinkasovali desítky milionů za pozemky, které jim spadly do klína v restitucích. Já platím hypotéku za nemovitost a budu jí platit do dlouhého věku. Nejsou to malé peníze. Nikdo mi nic zadarmo nedal a abych tu mohl bydlet, musím se sakra ohánět.
S pozdravem,
VO.
_______________________________________________________________________________________________
 

PŘÍSPĚVEK č.4

Reakce na dopis „ Občana z Vejprnic“

Po přečtení dopisu od nepodepsaného občana Vejprnic jsem se opět přesvědčil, že hloupých je stále dost. Je mi jasné, že jste masírován sdružením „Šance“ (proto jste si vybral na zveřejnění i jejich web), ale pokud sleduji jejich činnost, tak za 5 a půl roku co zde bydlím nic neprosadili. Jen kritizují (někdy možná oprávněně). A Vy samozřejmě na jejich námitky slyšíte. Teď k Vašemu dopisu. Jediné s čím s Vámi souhlasím je to, že je to velká lumpárna. Ano p. Otásek s p. Zapomělem měli dostavět komunikace.

Pokud jste byl na obou setkáních ve Formance, proč jste tedy nevystoupil a nesdělil nám Váš názor a hlavně jak vyřešit celou situaci. Pokud znáte řešení Vy nebo sdružení „Šance“ sem sním. Čekám už bezmála šest let a stále nic. A věřte, že začátky byly hrozné!! Všichni jsou jen hrozně chytří co bylo špatně. To já vím!! Ale jiné řešení neznám. Pokud Vy ano sdělte mi ho a já ušetřím 27000,-Kč.

Nebudu reagovat na lživé údaje v dopise, ale mohl jste aspoň informovat veřejnost, že nás nikdo k tomuto kroku nenutí. Buď se prostě domluvíme a nebo ne a dalších 20 let budeme chodit a jezdit v blátě. Nechápu Vaše obavy, že zveřejníte své jméno. Čeho se bojíte? Pokud už máte žaludek na to, že komunikace se postaví i bez Vás, kteří nepřispějete, není se čeho bát. Každý má právo se rozhodnout jak chce. Jen ty Vaše názory si nechte pro sebe. Nebo ještě lépe, prodejte svoji nemovitost (určitě ji hned prodáte vzhledem ke stavu komunikací) a odstěhujte se.

S pozdravem Mgr. Jiří Martínek (24.2.2012)

________________________________________________________________________________________

PŘÍSPĚVEK č.3

OTÁSKOV A KOMUNIKACE

dopis občana Vejprnic ze dne 19.2.2012 zastupiteli obce

Dobrý den, rád bych se ozval touto formou proti postupu radnice, proti tomu, co se děje v lokalitě známé též pod jménem Otáskov. Jsem jeden z mnoha nových vejprnických spoluobčanů - náplava do nové satelitní oblasti. Byl jsem také jeden z těch, kteří uvěřili slovům tehdejšího prodejce pozemku o tom, že "ty cesty tady se dokončí poté, co se dostaví poslední domy v ulici, aby se po nich teď nejezdilo těžkou technikou". No, musím říci, že kdybych jen tušil, jak se vyvine situace kolem nešťastných komunikací v této lokalitě, tak bych ten pozemek nikdy nekupoval! Ale to je moje hloupost, měl jsem si věci ověřit lépe. Považuji však za naprosto skandální postup zodpovědných lidí, zejména pak postup pana starosty Karpíška, který se snaží o jakési "jednání" s novousedlíky o dostavbě komunikací. Účastnil jsem se obou jednání, na které nás pan starosta pozval a na každém to byl opravdu silný zážitek. Nejdříve vymyslel, že každý majitel přispěje obci něco kolem 100 Kč za metr čtvereční svého pozemku. Oficiální dopis s tímto návrhem přišel každému poštou. Dopisu jsem nemohl nejdříve uvěřit. Nebyl to však žert, byl podepsán panem starostou a s razítkem obce. Zajímalo mne, jak se bude situace vyvíjet dál a tak jsem zavítal i na první schůzku vlastníků se zástupci obce konané ve Formance. Ukázalo se hned několik věcí. Jednak pan starosta pekelně mlží ohledně "nešťastné historie" lokality, kdy se téměř vysmíval námitkám majitelů o tom, jak je možné, že obec podepsala tak nevýhodné smlouvy s developery reakcemi ve stylu: "No, pokud máte nějaký papír, kde by bylo napsáno, že silnice dostaví Otásek se Zapomělem, tak mi ho hned dejte." Tomu říkám vrchol arogance moci. Jakoby ti lidé mohli za diletantství tehdejších "rozhodovatelů". Ale ono to zřejmě nebylo z jejich strany diletantsví, ale pěkná lumpárna! Dále pan starosta nemá vůbec rozmyšlenu právní formu takové neobvyklé spolupráce mezi obcí a spoluobčany. Při svých výpočtech ceny stavby pak vychází z deset let starého projektu, ale samozřejmě "projekt" podmiňuje 100%ní účastí všech majitelů! Je tak naivní nebo si vážně myslí, že budou všichni s tímto souhlasit? Na další schůzce, tuším, že to bylo někdy v lednu 2012, bylo už znatelně více majitelů nemovitostí. Návrh ze strany pana starosty byl už cca 30.000,- Kč za parcelu (ne už tedy metry čtvereční). Jo a kdo na to nemá, tak si může vzít půjčku za 800 Kč měsíčně na tři roky! Už měl dokonce i vymyšlenou právní formu - jednalo by se o dar obci. Cena výstavby zůstala stejná, na všechny ty komunikace prý potřebují cca 10M a složí se na to obec, majitelé a původní investoři (Otásek a Zapoměl). Ovšem jednalo by se vlastně jen o jakýsi "polotovar", udělají se obrubníky, odvodnění a komunikace bez chodníků a zelených ostrůvků (?). Jo a hlavně to musí být hned, protože stavební firmy nemají teď moc práce, takže mají teď lepší ceny. To už měl něco prý předjednané … Co bylo však naprosto neakceptovatelné, bylo vystupování pana starosty směrem k těm, kteří "nepřispějí". Musel jsem po tomto vystoupení jít a zapátrat na netu, za jakou že to stranu tento pán vystupuje, protože jeho příspěvky byly jak vystřižené z nějaké normalizační příručky sedmdesátých let. De facto pan starosta otevřeně vyhrožoval těm, kteří nepřispějí na tento projekt tím, že prosadí, aby se těmto lidem zvedly daně z nemovitostí na maximální možnou hranici a jejich jména, resp. parcely budou uvedena ve vyhlášce obce! Také nabádal spoluobčany, aby se zeptali svých sousedů, kteří nepřišli na toto jednání, proč tak neučinili a nevyjádřili svůj souhlas. Situace se vyostřila, když několik jednotlivců přispělo do diskuze tím, že "v tom bahně se fakt už nedá existovat a že těch osm stovek měsíčně není tolik, tak lidi neblbněte a udělejte něco pro sebe ...!". Když po těchto příspěvcích začali někteří oslavně tleskat, připadal jsem si jak na agitační schůzi Herbalife nebo Amway. Samozřejmě si pan starosta vede prezenční listiny přítomných lidí (nechápu na co), kterým pak posílá své zvláštní dotazníky o tom, aby se vyjádřili, zda s návrhem souhlasí, či nikoli, ale aby rozhodně odepsali. Teď jsem už neodepsal a ani to neudělám. Už jen z obavy, aby mi nějaký horlivý soused nehodil třebas do okna molotov, protože se nechci podílet na tomto "skvělém plánu". To pan starosta chce? Obec se zde snaží prostřednictvím osoby pana starosty lidi na těchto veřejných zasedáních rozdělovat namísto toho, aby je spojovala. A ještě z lidí dělá blbce způsobem, který mě opravdu uráží. Právní stát začíná v obcích. Toto chování nejvyšších zástupců je naprosto neakceptovatelné. Starosta veřejně balancuje na hranici několika zákonů. Je zcela evidentní, že historie kolem smluv o odkupu komunikací v lokalitě "Otáskov" byla podezřelá a pravděpodobně v rozporu se zákony této země. Místo toho, aby se řešily skutečné problémy občanů v obci, jsou občanům problémy spíše generovány. Rozprodává se obecní majetek za směšné ceny, viz poslední návrh prodeje pozemků u sádek na výstavbu supermarketu za 50 Kč /metr(!) a proti tomu se chce od občanů, aby zafinancovali komunikace za někoho jiného, protože jim to prý ve finále zvedne cenu nemovitostí. No a když ne, tak jim to ukážeme! Budou platit víc na dani a ještě je vystavíme na veřejnou vyhlášku!Jakoby těch pár stovek za rok navíc z daně z nemovitosti něco řešilo!

S článkem naložte, jak uznáte za vhodné. Samozřejmě bych jej rád zveřejnil, ale asi pochopíte, že do "Návsi" pro tohle nebude místo. Děkuji a jsem s pozdravem.

občan Vejprnic

(Pisatel se sice nepodepsal, ale redakce má k dispozici jeho e-mail - jeho obavy z negativních reakcí na jeho osobu sdílím. Protože obdobné názory nejsou ojedinělé, přebírám zodpovědnost za zveřejněné informace na sebe : Ladislav Vostrý, zastupitel obce. Poznámka k daním z nemovitostí : sazby daně z nemovitosti stanovuje zákon, základní koeficient stanovuje zákon dle velikosti obce, pro celou obec Vejprnice činí 1,4, zastupitelstvo obce může vyhláškou v jednotlivých částech obce snížit základní koeficient  na 1,0, nebo zvýšit na 1,6, zastupitelstvo obce může vyhláškou pro celou obec stanovit místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, zastupitelstvo obce stanovilo místní koefient 2, v této chvíli platí pro celou obec celkový koeficient 2,8, starosta obce nerozhoduje o koeficientech, a už vůbec není možné stanovit koeficienty dle čísel popisných, současná legislativa umožňuje stanovit v jednotlivých částech obce Vejprnice celkový koeficent v rozmezí od 1,0 do 1,6, nebo od 2,0 do 3,2, nebo od 3,0 do 4,8, nebo od 4,0 do 6,4, nebo od 5,0 do 8,0.)

_______________________________________________________________________________________________________________ 

PŘÍSPĚVEK č.2

Čí zájem prosazuje starosta obce Vejprnice ?

otevřený dopis zastupitele obce Vejprnice ze dne 16.8.2011

Vážení spoluobčané,

koncem června letošního roku oslovil starosta obce Vejprnice, Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, vlastníky nemovitostí v lokalitě vlevo od Křimické ulice při výjezdu z Vejprnic, s nabídkou řešení špatného stavu místních komunikací v ulicích Žitná, Skupova, Dlouhá a U Křížku. Z těchto místních komunikací jsou přístupny jednotlivé domy a pozemky v uvedené lokalitě. V úvodu nabídky starosta rekapituluje současný stav a uvádí, že dle informací původních investorů pana Otáska a Zapoměla byly stavební pozemky prodávané za cenu odpovídající možnosti napojení na inženýrské sítě, avšak bez příslibu definitivního povrchu místních komunikací. Na rozdíl od starosty, který nechce dlouze popisovat historii vzniku lokality, si myslím, že je třeba připomenout skutečnosti, které vedly k tomu, že se obec Vejprnice z účastníka územního řízení, stala investorem.

Samozřejmě, že na žádost investora pana Zapoměla, proběhlo v úvodu stavebního řízení, územní řízení jehož účastníkem byla i obec Vejprnice. Městský úřad Nýřany, odbor výstavby vydal dne 4.5.2004 rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu 41 rodinných domů, 17 rodinných řadových domů, 3 bytových domů, komunikace …. . Územní rozhodnutí dále uvádí, že stavba bude mimo jiné, obsahovat i komunikace větve A,B,C,D, chodníky podél komunikace C3 … . Následně bylo stavebním úřadem vydáno (16.8.2004) stavební povolení na stavbu komunikace na pozemcích …. . Jako stavebník jsou na stavebním povolení uvedeni pánové Otásek a Zapoměl. Stavebním povolením ze dne 16.8.2004 byla stavebníkům povolena stavba komunikace v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá a U Křížku v kat. území Vejprnice, v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení. Obec Vejprnice byla účastníkem řízení a připomínkovala například šířku chodníku podél Křimické ulice, jehož vybudování bylo součástí stavebního povolení. Výstavbu tohoto chodníku později z obecních prostředků zaplatil tehdejší starosta obce Ing. Váchal. Úhrada této stavby nebyla projednána a schválena zastupitelstvem obce. Uvedené dokumenty, veřejná vyhláška – územní rozhodnutí a stavební povolení zřejmě nejsou, pro starostu Ing. Mgr. Karpíška – tehdy předsedu stavební komise rady obce, dostatečným příslibem definitivního povrchu místních komunikací. Z uvedených dokumentů stavebního řízení je zřejmé, že pánové Otásek a Zapoměl slibovali komunikace nejen občanům nakupujícím stavební pozemky v uvedené lokalitě, ale také obci, která místní komunikace přebírá do vlastnictví.

V dopise občanům starosta obce dále uvádí, že v současné době jsou pozemky na místní komunikace ve vlastnictví obce a že v současné době není ve finančních možnostech obce tyto komunikace realizovat. Nechce popisovat historii a tak zůstává utajeno, proč se obec, instituce, které bylo přislíbeno vybudování komunikací, stala institucí odpovědnou za jejich uvedení do náležitého stavebně technického stavu a za jejich údržbu. V roce 2005 schválila rada obce nabídku na koupi pozemků v ulicích Skupova, Žitná, Dlouhá a U Křížku. Následně v roce 2006 Obecní úřad Vejprnice (silniční správní úřad) zařazuje neexistující komunikace do kategorie místní komunikace a tím se tato uježděná hlína stává komunikací ve vlastnictvím obce. Obě uvedené majetkové transakce byly provedeny bez projednání a schválení zastupitelstvem obce, kterému je zákonem o obcích deklarováno výhradní právo rozhodování o majetku obce.

Postup rady obce a starosty Ing. Váchala, při výkupu pozemků výše uvedených ulic, byl předmětem šetření kontrolního výboru zastupitelstva obce. Pro představitele obce nestačilo zjištění kontrolního výboru, nestačilo ani stanovisko Odboru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Nestačil ani závěr trestního řízení v jehož průběhu bylo zjištěno, že vedle kupní smlouvy na pozemky výše uvedených ulic, existuje dalších 55 kupních smluv, uzavřených obdobným způsobem, které jsou neplatné z toho důvodu, že nákup pozemků nebyl rozhodnutím zastupitelstva obce. Jedná se převážně o pozemky v lokalitě Na Chrastech, které jsou rovněž vymezeny jako místní komunikace a pro obec znamenají další více než desetimilionové finanční zatížení. Pro představitele obce nestačí ani to, že v průběhu minulého roku byla obec ze strany Odboru kontroly veřejné správy opakovaně upozorněna na svá pochybení a vyzvána k přijetí vhodných opatření k nápravě.

V únoru letošního roku se jeden z obyvatelů ulice U Křížku, pan Mgr. Bc. Martínek, obrátil otevřeným dopisem na zastupitele obce Vejprnice, ve kterém uvádí, že již od roku 2007 mají mít ulice U Křížku, Skupova, Dlouhá a Žitná, vybudované komunikace. Uvádí, že platné stavební povolení k vybudování těchto komunikací vlastní pánové Otásek a Zapoměl a dotazuje se, proč obec jako jeden z účastníků řízení doposud nepodala podnět např. Krajskému úřadu v Plzni. Odhaduje, že na vybudování komunikací v této lokalitě je potřeba 13,5 mil. Kč a píše, že je tato částka vlastně navýšením dluhu obce na komunikacích. Zastupitele žádá o narovnání tohoto stavu a navrhuje prošetření kontrolním výborem zastupitelstva obce. Z obsahu otevřeného dopisu je zřejmé, že obyvatelé výše uvedených ulic nakupovali stavební pozemky nejen s možností napojení na inženýrské sítě, ale i s vědomím, že budou k jejich pozemkům vybudovány komunikace. Žádost pana Martínka nebyla zastupitelstvem obce projednána a nebyla ani předmětem šetření kontrolního výboru.

11.8.2011 obdrželi zastupitelé usnesení z jednání rady obce, konkrétně usnesení z 12. zasedání Rady obce Vejprnice ze dne 18.5.2011, kterým rada obce projednala a schválila „Návrh na oslovení obyvatel v lokalitě Křimická – sever s možností spolufinancování místních komunikací“. Výsledkem je v úvodu citovaný dopis starosty Ing. Mgr. Karpíška, dle kterého řešení spočívá v možnosti spolufinancování obcí (cca 5-tiletý daňový výnos z lokality – daně z nemovitosti), původních investorů ( podíl neuveden) a vlastníků přilehlých pozemků, pro které je spoluúčast vypočtena na 95 Kč za m2 vlastněného pozemku. Obec by pak převzala závazek koordinátora a garantovala realizaci. Je možné, že navrhované řešení je i testem pro realizaci komunikací v lokalitě Na Chrastech (jižně od Křimické silnice). V této lokalitě se zásluhou starosty (Ing. Mgr. Karpíšek) stala obec vlastníkem komunikací obdobným způsobem jako v ulicích Křimice – sever, s tím rozdílem, že z obecních prostředků byly financovány i inženýrské sítě. Stavební pozemky pak prodávali soukromí vlastníci, radní či lidé blízcí radnici. Obec výstavbu inženýrských sítí údajně pouze zastřešovala, ale stálo nás to, občany Vejprnic, pravděpodobně cca 8 milionů zaplacených z úvěru, jehož úhrada spolu s úroky představuje částku asi 11 milionů Kč.

Problém financování místních komunikací se dotýká i ostatních občanů, vlastníků nemovitostí. Zhruba před čtyřmi roky byl stanoven místní koeficient pro výpočet výše daně z nemovitosti číslem 2 (návrh starosty byl koeficient 3), s tím, že když lidé chtějí silnice, ať si je zaplatí. Od ledna 2010 byla Ministerstvem financí navýšena i základní sazba daně u obytných domů, bytů a stavebních pozemků. Pro občany Vejprnic znamenají tyto daňové úpravy nárůst daně zaplacené v roce 2008 ve výši např. 532 Kč na částku 1504 Kč zaplacenou za rok 2010. Procentní nárůst o 183 %. Určitě není vůlí občanů, aby tyto prostředky byly použity k financování komunikací, které jsou součástí investičních záměrů prodejců stavebních parcel.

Z návrhu schváleného radou obce není zřejmé, zda se jedná o řešení na základě opakované výzvy Odboru kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, ale určitě nejde ani o řešení ve smyslu požadavku pana Martínka a určitě nejde o zodpovědné nakládání s veřejnými finančními prostředky. Návrh není výsledkem jednání zastupitelstva obce, rada obce i nadále pokračuje v záležitosti komunikací v lokalitě Křimická-sever v rozporu s veřejným zájmem, v rozporu se zájmem většiny občanů.

Ve Vejprnicích dne 16.8.2011.

Václav Kraus, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za Šanci pro Vejprnice

_____________________________________________________________________________  

PŘÍSPĚVEK č.1 

TŘI ŠPUNTY V OTÁSKOVĚ

názor zastupitele obce Vejprnice ze dne 16.7.2011 

.Developeři v lokalitě Otáskov I si zajistili právo veta pomocí 3 špuntů v ulici Dlouhé. Špunt je velikostí přehlédnutelný pozemek na veřejném prostranství, který jeho vlastníkovi zabezpečuje neopominutelné účastenství ve správních řízeních na tomto pozemku a pozemcích sousedních.

1. špunt Zapomělův je parcela 1197/45 o výměře 14 m2 na konci ulice Dlouhé směrem do dnešních polí, ale budoucích obytných zón - jedná se o 1,5m široký pruh přes celou šířku komunikace (asi pro instalaci závory). Tento špunt vznikl 25.5.2004, kdy se stal vlastníkem pan Zapoměl, parcela byla převedena od pana Melichara na základě smlouvy ze dne 21.5.2004. Sousední parcelu 1197/46 si obec Vejprnice koupila od pana Melichara ve stejný den - 21.5.2004. Obě kupní smlouvy připravila táž osoba.

2. špunt Otáskův je parcela 1199/117 o výměře 11 m2 na křižovatce s ulicí Křimickou - jedná se o část chodníku a vozovky na severní straně ulice. Vlastníkem parcely se stal pan Otásek senior dne 5.5.2005, parcela byla převedena od pánů Otásek-Zapoměl na základě smlouvy ze dne 5.5.2005. Tento špunt vznikl oddělením části pozemku 1199/69 dne 19.12.2005 (Z-9759/2005-407) a nepřevedením vlastnictví na obec.

3. špunt Brašnové je parcela 1199/118 o výměře 11 m2 na křižovatce s ulicí Křimickou - jedná se o část chodníku a vozovky na jižní straně ulice. Vlastníkem parcely se stala paní Brašnová dne 23.9.2005, parcela byla převedena od pánů Otásek-Zapoměl na základě smlouvy ze dne 22.4.2005. Tento špunt vznikl oddělením části pozemku 1199/53 dne 19.12.2005 (Z-9759/2005-407) a nepřevedením vlastnictví na obec.

Kolaudační rozhodnutí na chodníky a vozovku (2. a 3. špunt) ve vjezdu do Dlouhé ulice z ulice Křimické bylo vydáno 3.11.2005, právní moci nabylo toto rozhodnutí 22.11.2005. Developeři podali žádost o zapsání stavby na katastrální úřad dne 19.12.2005 (Z-9759/2005-407). Při stejném řízení byla obecní parcela 1199/119 oddělena z obecního pozemku 1199/91.

Kdy "koupila" obec Vejprnice pozemky pod budoucími komunikacemi v Otáskově I? 12.12.2005 starosta Váchal podepisuje kupní smlouvu s pány Otásek-Zapoměl. Starosta Váchal přikládá ke smlouvě doložku s nepravdivými údaji, kterou opatřuje kulatým razítkem obce a svým podpisem. Ve stejný den se stává obec Vejprnice vlastníkem pozemků na základě od počátku neplatné kupní smlouvy - Zastupitelstvo obce Vejprnice totiž koupi neodsouhlasilo. Kupní smlouvu protizákonně odsouhlasila Rada obce dne 26.10.2005 ve složení Karpíšek-ODS, Váchal-ODS, Doležal-ODS, Čiháková-ODS, Kacerle P.-Nezávislí. Domáhat se neplatnosti smlouvy u soudu mohou ale pouze smluvní strany - Otásek senior, Zapoměl, obec Vejprnice. Udělá to některá ze stran? Proč si developeři nechali ony tři špunty? Kdy to odšpuntují? Co má obec Vejprnice učinit? Postavit na své náklady místní komunikace? Nátlakem na vlastníky stavebních parcel zajistit spolufinancování?

Ve Vejprnicích dne 16.7.2011

Ladislav Vostrý, člen Zastupitelstva obce Vejprnice zvolený za TOP 09

Poznámka : Paní Brašnová svůj špunt prodala obci za 1Kč usnesením zastupitelstva č.54 ze dne 22.9.2011, pan Otásek a pan Zapoměl si své špunty ponechávají. Proč? 

 

katastrálka Otáskov I

 

 

katastrálka Otáskov IISkupova         U Křížku

 

 

 

 

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky