CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Developerské projekty > Pod Hájíčkem 2010

Pod Hájíčkem 2010

Developer požádal o vydání územního rozhodnutí dne 24.11.2010. Územní rozhodnutí bylo sice vydáno dne 7.10.2011, nikdy však nenabylo právní moci, Krajský úřad toto rozhodnutí totiž dne 19.12.2011 zrušil, řízení bylo vráceno Stavebnímu úřadu Nýřany k novému projednání. Přesto developer nabízí k prodeji rodinné domy i s pozemky v této lokalitě již od konce roku 2010. Dle webových stránek developera (více informací) se již 4 domy prodaly za celkových 10.820.412 Kč, 28 domů je prý stále volných. Developer je patrně přesvědčen, že územní a stavební řízení jsou pouhými obtěžujícími formalitami, předjímá tedy kladná rozhodnutí správních úřadů. Projektová dokumentace však má zásadní nedostatky, které úřadům neumožňují vydat územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Na konci roku 2011 není jisté, zdali vůbec někdy bude stavební povolení vydáno.

Rozhodnutí Krajského úřadu ve formátu PDF je na této stránce dole.

Věc : Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Lokalita Pod Hájíčkem II – 32 RD včetně infrastruktury, Vejprnice

Vážení,

po prostudování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí a rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby

o d v o l á v á m   s e

proti rozhodnutí o umístění stavby

Odůvodnění :

1. Projektová dokumentace DUR je vypracována v rozporu s vyhláškou č.501/2006 Sb. §22 odst.2 (nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8m), neboť je navržena uvnitř obytné zóny šířka všech veřejných prostranství se zklidněnými komunikacemi typu D pouhých 7m.

2. Projektová dokumentace DUR nerespektuje poddolované území č.792 Líně-Sulkov, které je limitujícím prvkem jak Územního plánu obce Vejprnice, tak Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje (dále jen ZURPK). K projektové dokumentaci je sice přiložen posudek soudního znalce, posudek se ale patrně týká nějakého jiného území. Posudek neobsahuje mapu důlních děl, která by byla jednoznačně přenesena do katastrální mapy. Dle mapových podkladů České geologické služby – GEOFOND leží cca 95% lokality Pod Hájíčkem II v poddolovaném území.

3. Projektová dokumentace DUR nerespektuje veřejně prospěšnou stavbu regionální biokoridor RK 2015, který spojuje regionální biocentra RB 1078 Sulkov (k.ú.Skvrňany) a RB 3010 Němčí (k.ú.Tlučná) a který je součástí ZURPK. Přístupová komunikace typu C (prodloužení Línské ulice) prochází tímto biokoridorem a v jeho sousedství, celá východní hranice lokality Pod Hájíčkem II sousedí s tímto regionálním biokoridorem. V rozhodnutí o umístění stavby je tato námitka zamítnuta s odůvodněním, že tento biokoridor byl přemístěn změnou č1. územního plánu obce Vejprnice na lokalitu „Na Mokřinách pod tratí“. Územní plán obce Vejprnice nemůže měnit nadřazené ZURPK. Obec Vejprnice může navrhnout změnu ZURPK, ale do té doby než bude rozhodnuto o změně ZURPK, měl by se stavební úřad (dle mého názoru) při rozhodování o umístění stavby řídit platnými ZURPK. V tomto smyslu je (dle mého názoru) platný Územní plán obce Vejprnice v rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje.

4. Projektová dokumentace DUR neřeší ochranu ovzduší před obtěžujícím zápachem z 250m vzdálené drůbežárny. V rozhodnutí o umístění stavby je tato námitka zamítnuta s odůvodněním, že stavebník není oprávněn řešit opatření na cizí stavbě. Moje námitka nesměřovala k opatřením na cizí stavbě, moje námitka směřovala k opatření v lokalitě Pod Hájíčkem II, tedy na stavbě stavebníka. Dá se totiž předpokládat, že budoucí obyvatelé lokality Pod Hájíčkem II se budou domáhat na vlastníkovi drůbežárny (popř. obci Vejprnice) provedení opatření k zamezení šíření obtěžujícího zápachu z drůbežárny. Domnívám se, že protizápachová opatření by se dala realizovat stavebníkem v obytné zóně.

5. Projektová dokumentace DUR neřeší ochranu před hlukem z 1,3 km vzdálené dálnice D5, kde denně projede 20 tisíc vozidel (údaj ŘSD z roku 2010). Lokalita Pod Hájíčkem II je totiž umístěna na terénu pozvolna se svažujícím až k dálnici. Hluk zde nemá žádné přírodní zábrany (les, křoviny), ani strojené (protihlukové stěny). Dá se předpokládat, že se budoucí obyvatelé lokality Pod Hájíčkem II budou domáhat na vlastníkovi dálnice (popř. obci Vejprnice) vystavění protihlukových stěn. Domnívám se, že protihluková opatření by se dala realizovat stavebníkem v obytné zóně.

6. Projektová dokumentace DUR neřeší ochranu před hlukem z 1,3 km vzdáleného koridoru vysokorychlostní železniční dopravy Praha-Plzeň-Norimberk, který je součástí platného ZURPK. Lokalita Pod Hájíčkem II je totiž umístěna na terénu pozvolna se svažujícím až k budoucí VRT. Hluk zde nemá žádné přírodní zábrany (les, křoviny). Dá se předpokládat, že se budoucí obyvatelé lokality Pod Hájíčkem II budou domáhat na stavebníkovi VRT vystavění protihlukových stěn. Domnívám se, že protihluková opatření by se dala realizovat stavebníkem v obytné zóně společně s ochranou před hlukem z dálnice.

7. Projektová dokumentace DUR neřeší ochranu před hlukem ze 4 km vzdáleného mezinárodního letiště Líně. Lokalita Pod Hájíčkem II se nalézá v ochranném pásmu tohoto letiště, přesto v dokladové části není připojeno stanovisko Řízení letového provozu Praha, ani Ministerstva dopravy, odboru letecké dopravy. Dnešní statut neveřejného letiště bude v budoucnu přeřazen do statutu veřejného letiště a bude prodloužena vzletová a přistávací dráha. Lokalita Pod Hájíčkem II je totiž umístěna na terénu pozvolna se svažujícím k tomuto letišti. Dá se předpokládat, že budoucí obyvatelé lokality Pod Hájíčkem II nebudou souhlasit s budoucím rozšířením letiště a zvýšením provozu na něm.

8. Projektová dokumentace DUR dostatečně neřeší čištění odpadních vod. Projektová dokumentace nereaguje na aktuální stav realizace stavby Intenzifikace ČOV Tlučná. Dnem 15.9.2011 již není možné připojovat jakékoli další kapacity na tuto čističku rozhodnutím d.s.o. Čistírna – zájmové sdružení obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice ze dne 12.9.2011. Stavba Intezifikace ČOV byla sice oficiálně zahájena 1.9.2009 a měla být dokončena 31.8.2011, ale prakticky se stavba nerozeběhla, neboť na ni nejsou peníze. Evropská komise totiž v lednu 2011 pozastavila poskytování dotací na čističky v ČR, v září 2011 rozhodla o neposkytnutí dotací. Vydání kladného stanoviska k připojení na ČOV Tlučná bylo vydáno v době, kdy d.s.o. Čistírna předpokládalo dokončení Intenzifikace dle původního časového harmonogramu. Skutečné zahájení stavby je k dnešnímu dni neznámé. Domnívám se, že čistění odpadních vod lokality Pod Hájíčkem II by mělo být řešeno tak, aby stavba této lokality mohla být zahájena a dokončena bez ohledu na vývoj situace kolem financování stavby Intenzifikace ČOV Tlučná.

S pozdravem

Michal Klinger, zastoupený Ladislavem Vostrým

Mapa poddolovaného území (červené šrafy), informace převzaty z České geologické služby - GEOFOND : http://www.geofond.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=geofond&M_Lang=cs

!!! 29.6.2011 developer Vejprnice - Pod Hájíčkem, s.r.o., oznámil všem případným zájemcům o bydlení, že územní rozhodnutí bude vydáno v neděli 31.7.2011 !!!

Veřejné projednání stavby v rámci územního řízení bylo sice uskutečněno v pátek 29.7.2011, ale protože stavebník nesplnil svoji základní povinnost - seznámit veřejnost se svým záměrem, bylo veřejné projednání odloženo na pátek 16.září od 9:00 v zasedačce Obecního úřadu.

Území, na němž se má uskutečnit investiční záměr, je dnes orná půda (zemědělsky využívané pole) o ploše 2,5 hektaru. Toto území je vzdálené 180m jižně od okraje vsi, 250m západně od drůbežárny, 1 300m severně od dálnice, 150m východně od lesa Dragance.

Má zde vyrůst 32 rodinných domů na 21.656 m2. Stavební parcely mají průměrnou velikosti 677 m2, pouze 6 stavebních parcel má plochu větší než 800 m2. Zbytek zastavitelného území 3.193 m2 tvoří místní komunikace o celkové šířce pouhých 7m.

Na každé 2 hektary zastavitelného území má být vyčleněna dle vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území §7 plocha veřejného prostranství 1.000 m2. V tomto případě by tedy měla být vyčleněna plocha veřejného prostranství 2.000 m2, protože plocha zastavitelného území činí 24.849 m2. Plocha veřejného prostranství vyčleněna nebyla, neboť pozemní komunikace se do ní nezapočítávají.

Z celkové plochy stavebních parcel by se tedy mělo vyčlenit 2.000 m2 na veřejné prostranství, zbyde 19.656 m2. Protože územní plán obce Vejprnice požaduje minimální plochu stavební parcely 800 m2, dá se na tomto území postavit maximálně 24 rodinných domů.

Na tuto lokalitu nebyla vypracována územní studie, přestože to územní plán obce Vejprnice požaduje u všech ploch zastavitelného území nad 3.000 m2.

Čistička odpadních vod v Tlučné (společná pro Nýřany, Tlučnou a Vejprnice) má kapacitu 8.670 EO (= Ekvivalentních Obyvatel) a byla uvedena do provozu v roce 1997. Počet obyvatel ve všech 3 obcích k 1.1.2011 činí 13.725. Připravovaná intenzifikace ČOV zvýší kapacitu o pouhých 620 EO, intenzifikace měla být dokončena 31.8.2011, její zahájení je ale v nedohlednu (Drobilova aféra na Ministerstvu životního prostředí). Kam se připojí splašková kanalizace?

Návrh zastavitelného území pro 32 RD vůbec neřeší vazbu na veřejně prospěšnou stavbu Regionální biokoridor RK 2015, která je součástí Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Přístupová komunikace prochází tímto biokoridorem. Celá východní část v délce 150m sousedí s tímto biokoridorem.

 

!!! Celá lokalita je situována na poddolovaném území !!!

!!! Nebyla vypracována hluková studie - hluk od dálnice D5 !!!

 

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky