CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 > TOP 09 (lídr Vostrý) > Volební program TOP 09 Vejprnice na období 2014-2018

Volební program TOP 09 Vejprnice na období 2014-2018

 • UVIDÍTE NÁM POD POKLIČKU: CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME

Budeme se držet zásady, že platná je pouze ta smlouva, která je zveřejněna. Bude se týkat všech zakázek nad 50.000 Kč. Provedeme zásadní změnu při zadávání veřejných zakázek: z volné ruky lze zadat zakázku pouze do 50.000 Kč. V komisích pro výběr nejvhodnější nabídky budou i zástupci opozice. Zavedeme přímé přenosy ze zasedání Zastupitelstva obce i trvalý přístup do archivu těchto přenosů. Na internetu budou trvale k dispozici podklady, zápisy a usnesení zasedání Zastupitelstva obce, či schůze Rady obce, popř. výborů při Zastupitelstvu obce, nebo komisí při Radě obce. Změníme s platností od 1.1.2015 vyhlášku o poplatku za svoz komunálního odpadu: platit se bude za svozovou nádobu, ne za osobu jako dosud (nový systém jako ve městě Plzni). Zavedeme jasná a veřejně dostupná pravidla pro pronájem obecního majetku: není možné, aby nájemce obecního bytu s nadprůměrným platem měl pronajatý obecní majetek za podprůměrné nájemné a zároveň byl vlastníkem jiné bytové jednotky, či rodinného domu, a tento obecní majetek podnajímal za tržní cenu, nebo ho dokonce „prodal“ smlouvou o smlouvě budoucí. Zrušíme funkci 2.místostarosty, postačí starosta na plný úvazek a místostarosta na poloviční úvazek.

 • VRÁTÍME ZÁJMOVÉ KROUŽKY DO ŠKOLY

Vrátíme pořádání zájmových kroužků z privátní budovy staré školy do obecní budovy Základní školy alespoň za stejných podmínek jako ve školním roce 2011/2012. Obecní dotaci 100 tisíc korun, která byla poskytována společnosti Chronos Vejprnice, zakladatelů Pavla Karpíška (ODS) a Dalibora Zítka (ODS), dáme přímo Základní škole pro potřeby našich dětí a vedoucích kroužků. Prostřednictvím Školské rady, ve které třetinu dle školského zákona tvoří zástupci obce, budeme působit na změny ve škole, které povedou ke vlídnějšímu pojetí vzdělávacího procesu. Stávající složení Školské rady vypovídá spíše o formálnosti naplnění školského zákona, kdy zástupcem obce v tříčlenné Školské radě je starosta Karpíšek (ODS), zástupcem pedagogů vychovatelka Zahálková (ODS) a zástupcem rodičů učitelka-zaměstnankyně vejprnické školy. Na úrovni Zastupitelstva obce projednáme a přijmeme jasná a průhledná pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy, upřednostňující trvalý pobyt rodičů v obci, stáří dítěte a sociální situaci domácnosti tak, aby nová pravidla platila pro školní rok 2015/2016.

 • ZVÝŠÍME INVESTICE DO KOMUNIKACÍ OPROTI MINULÉMU OBDOBÍ

V uplynulém volebním období 2010-2014 obec zrekonstruovala komunikace řádným způsobem (projekt-stavební povolení-výběrové řízení-souhlas zastupitelstva se smlouvou-realizace-kolaudace), pouze jednu část ulice a to 300m dlouhý úsek ulice Studentské mezi ulicí 8.května a Smetanova. 100m běžné komunikace o šířce 10m stojí přibližně 1,5 milionu Kč - budeme usilovat o to, aby obec každý rok zrekonstruovala alespoň 500m komunikací. Už se nestane, aby obec financovala nesplněné závazky developerů vůči dopravní a technické infrastruktuře obce. Pokud v minulosti obec protiprávně vyplatila finanční prostředky v souvislosti s developerskými projekty jiných osob, budeme tyto finance vymáhat. Takto získané peníze vložíme do rekonstrukcí stávajících komunikací, popř. vrátíme těm osobám, které své investiční příspěvky poskytly pod nátlakem.

 • PROVĚŘÍME DŮKLADNĚ HOSPODAŘENÍ RADNICE

Jelikož máme důvodné podezření na protiprávní jednání současného vedení obce, necháme  ihned po volbách prověřit finanční a obchodní dokumenty z let 2013-2014. Kontrolu provede renomovaná auditorská společnost vzešlá z transparentního výběrového řízení, této kontrole se říká forenzní audit. Výsledek auditu bude využit novým vedením obce k nastartování zásadních změn v hospodaření obce. Za velice podezřelé jednání se nám jeví okolnosti výstavby lesní cesty za více než milion korun v lese Bezstráň (byla objednána a zaplacena cesta široká 4,5m i s krajnicí, byla postavena cesta široká 3,5m i s krajnicí), prodej kanalizace ve společném vlastnictví s obcemi Tlučná a Nýřany o 20 milionů laciněji než cena odhadní a uspořádání výběrového řízení na provozovatele autobusu č.55 na dobu 10 let za odhadní cenu 65 milionů těsně před koncem funkčního období současné Rady obce, to vše bez projednání v Zastupitelstvu obce.

 • PODPOŘÍME NEZISKOVÉ SPOLKY S DŮRAZEM NA DĚTI A MLÁDEŽ

Jsme toho názoru, že by se obec měla plést do činnosti neziskových spolků, tedy do jejich vnitřních záležitostí, co nejméně. Naopak co nejvíce musí obec jejich činnost podporovat tím, že poskytne budovy, sportoviště a veřejné prostory za symbolické nájemné, popř. zdarma. Podpora bude směrována zejména pro vejprnické děti a mládež, na nekomerční aktivity. V rozpočtu obce vyčleníme každý rok finance, které pokryjí výdaje na investice do nemovitostí sloužících ke spolkové činnosti, na provoz a údržbu těchto nemovitostí a na činnost spolků. Na úrovni Zastupitelstva obce přijmeme po veřejné diskuzi jasná pravidla pro poskytování dotací na činnost neziskových spolků. Kdo si hraje, nezlobí!

 • POSTAVÍME STEZKU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PODÉL SILNICE DO SKVRŇAN

Za prioritní investici považujeme výstavbu smíšené stezky pro pěší a cyklisty v délce 1,3 kilometru podél silnice do Skvrňan, jejíž neexistence bezprostředně ohrožuje na životě a zdraví všechny uživatele silnice 2.třídy, kde denně projede více než 5 tisíc motorových vozidel. Se sousedními Křimicemi dojednáme finanční spoluúčast na vejprnickém úseku stezky, s městem Plzní pak zařazení výstavby plzeňského úseku stezky do investičního plánu města Plzně, popř. Městského obvodu Plzeň 3. Projekčně připravíme a dle finančních možností postupně vybudujeme smíšené stezky pro pěší a cyklisty i do všech ostatních okolních obcí : Tlučná, Křimice, Valcha, Nová Hospoda, Sulkov a Vochov, uvnitř obce řádně osvětlené. Pro zvýšení bezpečnosti na silnici do Skvrňan ihned po volbách necháme osadit dopravní značky "Začátek/konec Vejprnice-Brůdek" a snížíme zde maximální rychlost alespoň na 70 km/h - dle stavebního zákona je silnice, ze které jsou vjezdy na stavební parcely, zastavěným územím (zákon č.183/2006 Sb. §58 odst. 2c).

 • STANOVÍME POŘADNÍK VÝSTAVBY KOMUNIKACÍ, TZV. INVESTIČNÍ PLÁN

Jelikož neexistuje a nikdy neexistoval pořadník investičních akcí obce schválený Zastupitelstvem obce (= Investiční plán), zneužívá současné vedení obce tento investiční chaos k upřednostnění staveb, které měli původně vystavět pochybní investoři satelitních městeček, kteří rozprodali ornou půdu jako stavební parcely a jaksi „pozapomněli“ vystavět komunikace. Nejenže současné vedení obce ochotně přebírá cizí závazky ve stylu „napiš to na obec“, ale vynucuje si finanční spoluúčast podvedených zákazníků těchto pochybných investorů nehoráznými metodami : vyššími poplatky za svoz komunálního odpadu, či nedokončením chodníků a vjezdů před nemovitostmi podvedených. Za rozhodná kriteria pro stanovení pořadníku při rekonstrukci komunikací považujeme množství uživatelů komunikace a vzdálenost od průjezdních úseků silnic. V případě nemožnosti dosažení dohody o pořadníku v Zastupitelstvu obce, rozhodne o pořadí los. Považujeme za absurdní, aby celé navýšení kapacity čističky v Tlučné, za kterou obec zaplatila 25 milionů Kč, spotřeboval investor satelitního městečka Cihelny bez toho, aby se na investici přiměřeně podílel.

 • DISKUTUJME O PŘIPOJENÍ VEJPRNIC K PLZNI

Zahájíme rozhovory s představiteli města Plzně o možném připojení obce k Plzni jako městského obvodu Plzeň-Vejprnice. O všech kladech a záporech takového pro obec zásadního kroku budeme veřejnost informovat, dáme veřejnosti čas i prostor pro diskuzi. Prozatím neupřednostňujeme ani samostatnost, ani připojení. Pokud bude veřejné mínění nakloněno spíše pro připojení, vyhlásíme místní referendum o připojení k Plzni. Nejdříve však v roce 2018 při příštích komunálních volbách. V referendu se musí vyslovit pro připojení nadpoloviční většina všech oprávněných voličů. Rozhodnutí občanů budeme respektovat. V roce 2013 byl příjem do rozpočtu obce na 1 obyvatele Vejprnic 16 tisíc Kč, na 1 obyvatele Plzně to byla částka 31 tisíc Kč.

 • ZKVALITNÍME A ZLEVNÍME VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stávající veřejné osvětlení v celé obci se nám jeví jako neodpovídající technickým normám a jeho provoz jako značně předražený, neboť v rozpočtu obce na letošní rok je vyčleněno již 1,7 milionu korun, zatímco v roce 2002 jsme zaplatili necelých 400 tisíc korun. Z těchto důvodů provedeme důkladnou kontrolu stávající smlouvy s provozovatelem ČEZ Energetické služby, která by měla skončit v roce 2017, pokud ji tajně stávající vedení obce neprodloužilo. Samotnou údržbu provádí fyzická osoba se živnostenským listem, která fakturuje práce další právnické osobě, kterou si objednává ČEZ Energetické služby. Za 12 let provozování tohoto zařízení nebyl provozovatel schopen odladit zapínací a vypínací časy dle platných norem – osvětlovací soustava se spouští a zhasíná v jakoukoli denní a noční dobu. V Tlučenské ulici je pouze jedno svítidlo, v prostoru autobusové zastávky pod kostelem, kde přebíhají přes ulici děti jdoucí do školy, je tma, v ulici Lesní se naopak svítí do lesa divočákům na dobrou noc.

 • OBNOVÍME CENTRUM OBCE KOLEM KOSTELA

Vnímáme Staročeskou náves, tedy veřejně přístupný prostor kolem barokního kostela svatého Vojtěcha, jako přirozené centrum obce tak, jak ho vnímal na začátku 18.století zakladatel vejprnického kostela František Václav hrabě z Vrtby, pokladník Království českého. Jelikož je Staročeská náves zanedbaná, vyhlásíme architektonickou soutěž na vypracování projektu na revitalizaci okolí kostela, jejímž cílem bude vytvoření příjemného místa pro setkávání nás všech.

 • OSADÍME SEMAFORY NA TLAČÍTKO NA PŘECHODECH PRO CHODCE

Pro zvýšení bezpečnosti na přechodech přes silnici Plzeň-Nýřany, kde projede denně více než 5 tisíc motorových vozidel, osadíme semafory na dvou místech, a to u zastávky pod kostelem a na křižovatce s Křimickou. Semafory budou zastavovat vozidla pomocí tlačítka pro chodce. Přechody se doplní předpisovým uličním osvětlením v dostatečně dlouhém úseku před a za přechodem a přisvětlením samotného přechodu.

 • POVAŽUJEME PŘÍJMY Z HAZARDU ZA NEMRAVNÉ

Stát na každou korunu vydělanou z hazardu musí vydat tři koruny na prevenci, léčbu nebo řešení zvýšené kriminality. V Česku je 1.400 léčených gamblerů, z nichž každý měsíčně prohraje 39 tisíc korun a dluží v průměru 1-3 miliony. Patologických hráčů je však v České republice na 50 tisíc (1 hráč připadá na 200 obyvatel), kteří mají obdobné problémy jako ti léčení. V obci Vejprnice je tedy asi 20 patologických hráčů, kteří mají k dispozici hernu v těsném sousedství se základní školou a ještě několik automatů v místních hospodách. Hráči na proherních automatech dle obecní vyhlášky z roku 2012 smějí hrát od šesté hodiny večerní do jedné hodiny ranní, přičemž vedle školy se nesmí hrát vůbec – vyhláška však není dodržována. Protože příjmy z hazardních her, kde hráč nemůže ovlivnit výsledek hry, považujeme za nemravné, budeme prosazovat absolutní zákaz takových her na celém území obce, vědomi si toho, že příjmy do obecního rozpočtu budou sníženy. Příjmy z loterií typu sportka zůstanou zachovány. Neznamená to také, že bychom usilovali o zákaz tradičních karetních her v místních hospodách, např. mariáš.

 • NECHCEME ŽÍT NA DLUH

Nedopustíme další růst zadlužení obce nastartovaný ve volebním období 2010-2014, kdy  už tak obrovský dluh 38 milionů z konce roku 2010, což představuje 10.000 Kč na každého občana Vejprnic - včetně nemluvňat, vzrostl na astronomických 56 milionů ke konci roku 2013. Ve volebním období 2014-2018 zajistíme vyrovnaný rozpočet, tzn. že ve stejném kalendářním roce budou všechny výdaje kryty příjmy. Rozpočet činí každý rok zhruba 45 milionů, přičemž 30 milionů dáme na služby obyvatelstvu a splácení dluhu a 15 milionů na investice, pokud se nám podaří získat dotace, přidáme je do investic, nikoli do spotřeby. Naším cílem z dlouhodobého hlediska je snižování dluhu až k nule za podmínky neomezení služeb obyvatelstvu a investic do rekonstrukcí komunikací. Obec má aktuálně dluh blížící se 60 milionům korun, takový dluh se nedá splatit za jedno volební období.

Ve Vejprnicích dne 30.9.2014 sepsal Ladislav Vostrý.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky