CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > ÚZEMNÍ PLÁN OBCE > Změna č.2 územního plánu Vejprnice - prosinec 2015

Změna č.2 územního plánu Vejprnice - prosinec 2015

jednací řád zastupitelstva.jpg
PLOCHY URČENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM K VYVLASTNĚNÍ.jpg
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ OPATŘENÍ.jpg
NÝ095_mapa.jpg
NÝ095_pozemky.jpg
2015-03_mapa.jpg
2015-03_pozemky.jpg
NÝ094 - PM050_mapa.jpg
NÝ094 - PM050_pozemky.jpg
2015-03 - 2015-04_mapa.jpg
2015-03 - 2015-04_pozemky.jpg
2015-02 - 2015-03_mapa.jpg
2015-02 - 2015-03_pozemky.jpg
2015-04 - NÝ094_mapa.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-001-001.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-002-002.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-003-003.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-004-004.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-005-005.jpg
2015-04 - NÝ094_pozemky-006-006.jpg
NÝ095 - 3010_mapa.jpg
NÝ095 - 3010_pozemky.jpg
NÝ060 - NÝ095_mapa.jpg
NÝ060 - NÝ095_pozemky.jpg
PM065 - NÝ095_mapa.jpg
PM065 - NÝ095_pozemky.jpg
Územní plán obce Vejprnice-návrh změny č.2_priority Rady obce..jpg
Územní plán obce Vejprnice-platný_hlavní výkres leden 2009.jpg
Územní plán obce Vejprnice-platná změna č.1_hlavní výkres květen 2010.jpg
Územní plán obce Vejprnice-návrh změny č.2_hlavní výkres srpen 2014.jpg

Ladislav Vostrý napsal dne 12.6.2014 :

V uplynulých dnech jsem podal v zákonné lhůtě připomínky k návrhu změny č.2 územního plánu Vejprnice. Moje připomínky se týkají možného střetu zájmů určeného zastupitele Karpíška, úpravy trasy lokálního biokoridoru Suchý důl-Bezstráň a cyklistické dopravy (návrh koncepce cyklostezek). Dokumenty jsou ke stažení na této stránce dole.

_________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 8.6.2014 :

seznam pozemků ve vlastnictví Mgr. Ing. Pavla Karpíška, které jsou součástí navrhovaného lokálního biokoridoru

parcela                                            číslo řízení (datum uzavření smlouvy)                                          výměra

KN 1296/16 (dříve PK 505/6)          V-1650/2010-407 (2.6.2010), V-3980/2010-407 (13.12.2010)     16.511 m2

KN 1296/111 (dříve PK 505/5)        V-3980/2010-407 (13.12.2010), V-1241/2012-407 (27.4.2012)     5.716 m2

KN 1296/114 (dříve PK 465)            V-3980/2010-407 (13.12.2010), V-1428/2013-407 (13.5.2013)     2.699 m2

PK 471/3 (VKP Suchý důl)                                V-2221/2013-407 (17.7.2013)                                       5.505 m2

PK 503/2                                                           V-1262/2014-407 (12.2.2014)                                        8.718 m2

GP 474/2 (dříve PK 474) (VKP Suchý důl)       V-1439/2014-407 (31.3.2014)                                      10.381 m2

________________________________________________________________________________________

celkem                                                                                                                                                    49.530 m2 

__________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 24.4.2014 :

Lokalita 24-BČ (v zadání lokalita č.1) : Lokalita 24 za hřbitovem se má změnit z plochy občanské vybavenosti na plochu bydlení čistého. Proč ne, ale : Problém je ten, že ploch občanské vybavenosti je ve vsi málo a ves tímto návrhem udělala další krok k hanlivému označení "ubytovna". Problém je ten, že plocha 24-BČ se má zvětšit o cca 0,3 hektaru na úkor plochy 29-Z ostatní krajinné zeleně. Problém je ten, že budoucí obyvatele rodinných domů nebude asi těšit permanentní výhled na náhrobky vejprnických zemřelých ze vzdálenosti 10 metrů, stejně jako nebude asi těšit truchlící pozůstalé zátiší s večerní grilovačkou. Parcela KN 1192/2 o výměře necelé 2 hektary je ve vlastnictví Zdeňka Fliegla z Plzně (50%) a Pavla Haška z Plzně (50%). Pozemek KN 1192/2 vyměnil 18.10.2011 Jaroslav Lobkowicz z Křimic s Pavlem Haškem za pozemky jiné (číslo řízení V-3156/2011-407). 50% vlastnický podíl prodal Pavel Hašek Zdeňku Flieglovi dne 8.11.2011 (číslo řízení V-3447/2011-407).

(V zadání lokalita č.6) : Rodinné domky na konci Lesní ulice v lese nebudou.

Lokalita 39-LESY (v zadání lokalita č.15) : Lesní dětské hřiště na konci Studenské ulice bude.

Lokalita 42-Z (v zadání lokalita č.12) : Privátní lokální biokoridor mezi Suchým dolem a lesem Bezstráň s posedem pana starosty uprostřed pole bude.

Návrh změny č.2 územního plánu Vejprnice vypracovala za 176.660 Kč společnost INGEM inženýrská a.s., IČ 63504006, sídlo Plzeň, Barrandova 26, jediný akcionář : Ing. Jan Michálek.

_________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 23.4.2014 :

Návrh změny č.2 a vyhlášku k ní lze stáhnout na této stránce dole. Připomínky lze uplatnit pouze do 7.6.2014 a to PÍSEMNĚ na MÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, Americká 39, Ing. Plešmíd, nebo Ing. Krupičková. Do 7.5.2014 bude vystaven k nahlédnutí na OÚ Vejprnice a MÚ Nýřany, Americká 39.

zákon č.183/2006 Sb stavební zákon, odst. 3 : Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele  písemné  připomínky.  K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. (den doručení = 15.den od vyvěšení na Úřední desce Vejprnice = 7.5.2014)

zákon č.500/2004 Sb. správní řád, § 25, Doručování veřejnou vyhláškou :

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního  orgánu,  který  písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

(3) Jde-li o řízení, ve kterém se veřejnou vyhláškou doručuje ve správních obvodech několika obcí, správní orgán, který písemnost doručuje, ji nejpozději v den vyvěšení zašle též příslušným obecním úřadům, které jsou povinny písemnost bezodkladně  vyvěsit na svých úředních  deskách na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Jinak platí ustanovení odstavce 2 obdobně.

________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 15.3.2014 :

Zastupitelstvo obce Vejprnice rozhodlo o pořízení změny č.2 na svém zasedání dne 14.3.2013. Rada obce Vejprnice rozhodla na svém 58.zasedání dne 13.6.2013 o zadání zakázky na zpracování změny č.2 územního plánu obce Vejprnice za cenu 146.000 Kč bez DPH. Rada obce Vejprnice pracuje ve složení : Karpíšek-ODS, Váchal-ODS, Doležal-ODS, Valenčat-Rozvoj, Kraus-Rozvoj.

Na posledním zasedání zastupitelstva obce dne 13.3.2014 starosta obce Karpíšek oznámil, že na příštím červnovém zasedání zastupitelstva obce bude změna č.2 územního plánu obce projednána a navržena k odsouhlasení. Před odsouhlasením v zastupitelstvu musí ovšem proběhnout ještě veřejné projednání návrhu změny č.2, v rámci něhož mohou občané vznést své připomínky a námitky, se kterými se musí zpracovatel dokumentace Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. (IČ 64359905) vypořádat.

Do zadání změny č.2 byla (kromě jiného) zařazena lokalita č.15 - lesopark na konci Studentské ulice, to umožní vystavět lesní dětské hřiště. Obyvatelé Lesní ulice přes počáteční nesouhlas s výstavbou rodinných domů v dnešním obecním lese na konci Lesní ulice (lokalita č.6) již neprotestují, neboť jim ze strany vedení obce bylo přislíbeno přednostní dokončení povrchů místní komunikace v Lesní ulici za peníze, které obec utrží za prodej nově vzniklých stavebních parcel. Mapa schváleného zadání změny č.2 ÚP nebyla při rozhodování o schválení zadání k dipozici. A dosud není.

Rozhodnutí o pořízení změny : Zastupitelstvo obce Vejprnice

Zpracovatel změny, projektant : Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o.

Pořizovatel změny : Městský úřad Nýřany

Náklady na zpracování změny projektantem, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové podklady 176.660 Kč : obec Vejprnice

Náklady spojené s projednáním změny : Městský úřad Nýřany

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou svých nákladů na pořízení změny.

______________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 3.10.2013 :

Termín podání připomínek k návrhu zadání je možné uplatnit do 18.10.2013 (pátek) na Městském úřadu Nýřany, Odbor územního plánování, Americká 39, Plzeň (naproti Mrakodrapu). Pan starosta sice přislíbil posunutí termínu na 28.10.2013, změna termínu ale nebyla ze strany MÚ Nýřany potvrzena, takže platí původní termín.

_____________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 20.9.2013 :

Obecní úřad Vejprnice vyvěsil 19.9.2013 na svoji Úřední desku pouze průvodní dopis MÚ Nýřany. Proč nevyvěsil dopis včetně všech grafických a textových příloh není známo, ale lze tušit. Obecní úřad, který připravuje zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 26.9.2013, kde se bude projednávat Změna č.2 územního plánu, doručil 17.9.2013 opozičním zastupitelům jako podklad k jednání pouze upozornění, že bude Změna. Bez příloh. :-)

Nový privátní biokoridor kolem posedu nejmenované osoby (člena místního mysliveckého sdružení) je v návrhu zadání Změny č.2 nazván jako lokalita č.12. Jedná se o propojení lesa Němčí-Bezstráň (90% na katastru Tlučná) do rokle Suchý důl pod hřbitovem přes pole V Bezstráni nad developerským územím Cihelny. Uprostřed pole je navrženo záhadné (žeby mimozemšťani?) obdélníkové rozšíření biokoridoru. Néné, to není záhada, ten obdélník kopíruje pozemky  KN 1296/16, 1296/111 a 1296/114, které jsou ve vlastnictví nejmenované osoby. Podstatná část pozemku 1296/111 byla ještě v dubnu 2012 ve vlastnictví České republiky. Lesem Němčí-Bezstráň byla vystavěna zpevněná lesní cesta v srpnu 2013 za více než 1 milion Kč z obecní pokladny. Nová lesní cesta kopíruje jižní okraj privátního biokoridoru.

S lesním dětským hřištěm na konci Studentské Změna č.2 nepočítá. Zato počítá s rodinnými domky v lese na konci Lesní ulice.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky