CO ZÁKON NEZAKAZUJE, ZVEŘEJNÍME (obecní zpravodaj nezávislý na Radě obce Vejprnice, vydávaný od 8.2.2011)
Hledat
Navigace: VEJPRNICE.EU > Veřejné zakázky > Na stavební práce > Komunikace Fialková, část ulic Jiráskova, Na Chrastech a Třešňová

Komunikace Fialková, část ulic Jiráskova, Na Chrastech a Třešňová

mapa Vejprnic - developerské území Fialková.jpg
parcela PK 164.jpg
parcela KN 1200-88.jpg
slavnostní otevření Domova poklidného stáří 18.2.2010 - vlevo Zítek, vpravo Karpíšek.jpg

ID na Profilu zadavatele Tender arena https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ObecVejprnice : neexistuje

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchByAuthority : neexistuje

_______________________________________________________________________________________________

Ladislav Vostrý napsal dne 19.8.2014 :

Rada obce dne 6.6.2014 odsouhlasila návrh Smlouvy darovací a dohody o zhotovení místních komunikací v ulici Fialková. Zároveň uložila komusi z Rady obce předat toto k odsouhlasení Zastupitelstvu obce. Zasedání Zastupitelstva se konalo 19.6., tam se nic takového neprojednalo, z programu zasedání Zastupitelstva dne 2.9.2014 je zřejmé, že ani v září se toto projednávat nebude. Stavba probíhá od začátku srpna. Zhotovitelem je firma BP STAVBY CZ s.r.o. z Dýšiné (IČ 25201506), jediným společníkem je Pavel Boukal z Nezvěstic. O zadání zakázky rozhodla Rada obce dne 25.6.2014.

________________________________________________________________________________________________

LIBORE, NAPIŠ TO NA OBEC! PAVEL

Na konci července 2014 byla zahájena výstavba místní komunikace v ulici Fialková (severovýchodní okraj obce). Stavba je na pozemku 1200/88 v majetku obce, pozemek má rozlohu 3.580 m2. Celková délka komunikací činí asi 400m, šířka asi 9m. Na stavbu bylo údajně dle sdělení vedoucího stavebního úřadu Nýřany Ing. Mráčka vydáno územní rozhodnutí dne 30.12.2002 pod č.j. výst/900/2002 a pod názvem stavby "Obytný komplex Na Chrastech", na stavbu bylo údajně vydáno stavební povolení dne 22.12.2003 pod č.j. 1/OVÚP/2393/2003 a pod názvem "Komunikace Fialková, část ulic Jiráskova, Na Chrastech a Třešňová".  

Pisateli tohoto článku (Vostrý, zastupitel obce Vejprnice 2010-2014) není nic známo o tom, že Zastupitelstvo obce Vejprnice někdy projednalo a odsouhlasilo investici obce do této ulice. Vše tedy rozhodla Rada obce Vejprnice (Karpíšek, Váchal, Doležal, Valenčat, Kraus J.).

Pozemek KN 1200/88 byl zakoupen do majetku obce 17. ledna 2001 od pana Dalibora Zítka z Vejprnic (ODS), obec zastupoval starosta Pavel Karpíšek (ODS). Kupní smlouva je opatřena doložkou, tedy potvrzením, že nákup nemovitého majetku byl projednán a odsouhlasen na řádném zasedání Zastupitelstva obce dne 4.2.1999. To je lež !!! V té době totiž pozemek KN 1200/88 neexistoval, V roce 1999 byla vlastníkem pozemku PK 164 paní Marie Šlajsová z Vejprnic (ročník 1927). Od paní Šlajsové zakoupil pozemek PK 164 pan Zítek dne 27.9.2000, až teprve poté dal pan Zítek pole o rozloze 2,6 hektaru rozparcelovat na pozemky v číselné řadě 1200/88 až 1200/113. Je zvláštní, že pozemek 1200/88 byl takto vyčleněn ještě před nabytím účinnosti údajného územního rozhodnutí, to mělo nastat až na začátku roku 2003. V developerském území Fialková je 30 stavebních parcel a patří do širšího developerského území nazývaného "Karpíškov" podle otce zakladatele tohoto developerského projektu v území napravo od silnice na Křimice. Území nalevo od silnice na Křimice se nazývá "Otáskov".

Kupní smlouva na pozemek 1200/88 je od samého počátku neplatná, neboť zastupitelstvo obce o nabytí této nemovité věci nerozhodlo dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích §85 odst. a). Je absurdní, aby se doložka kupní smlouvy odvolávala na rozhodnutí zastupitelstva obce z doby, kdy zákon č.128/2000 Sb. o obcích neexistoval, ten je totiž platný od 15.5.2000 a účinný od 12.11.2000.

Velice zvláštní okolností prodeje pozemku PK 164 je, že paní Šlajsová udělila plnou moc k prodeji tohoto pozemku dne 25.9.2000, tedy ve chvíli, kdy byla těžce nemocná a již nemohla číst, ani psát, a byla hospitalizována ve FN Plzeň na onkologickém oddělení. Plnou moc udělila své dceři paní Jaroslavě Škardové ze Lhoty (ročník 1956). O udělení plné moci sepsala v nemocnici notářský zápis JUDr. Bohumila Oliveriusová z Vejprnic (ročník 1945, v té době zastupitelka za KSČM) a svědky celé události byla paní Jaroslava Krystlová z Vejprnic (ročník 1937) a paní Jana Voráčková z Křimic (ročník 1957). Kupní cenu zaplatil pan Zítek paní Škardové v hotovosti při podpisu kupní smlouvy na vejprnické radnici dne 27.9.2000. Cena činila 2 koruny české a 23 haléřů za 1 m2.

Paní Šlajsová a pan Zítek mají/měli něco společného i přes BACULUS. Paní Šlajsová totiž bydlela v zemědělské usedlosti s číslem popisným 30 v ulici Tylova. Zemědělskou usedlost zakoupila společnost STYLE PD, s.r.o. (IČ 26350416). Společnost STYLE PD pronajala zemědělskou usedlost neziskovce BACULUS. Ta zemědělskou usedlost zbourala a vystavěla zde Domov poklidného stáří. Budova má dnes číslo popisné 999. Budova je ve vlastnictví BACULUS, pozemky jsou ve vlastnictví STYLE PD. Společnost STYLE PD v roce 2002 zakládal pan Zítek a pan Karpíšek.

 
© www.vejprnice.eu - vytvořte si také své webové stránky